Etický kodex Svazu polygrafických podnikatelů

Svaz polygrafických podnikatelů vyzývá své členy, aby v zájmu zlepšení morálních vztahů v podnikatelském ovzduší prosazovali a především sami dodržovali tato hlavní pravidla

ETICKÉHO KODEXU

Svazu polygrafických podnikatelů

  • neporušovat zásadu rovných příležitostí a svobodné konkurence v obchodních vztazích. Vyvarovat se každého jednání, které by mělo povahu nekalé soutěže
  • v podnikatelské činnosti, zejména při správě fondů, dbát na čistotu a přehlednost hospodaření, pokud tím není dotčena ochrana obchodního tajemství
  • při vydávání jakéhokoliv vyjádření, určeného úředním orgánům nebo veřejnosti, vždy pečlivě rozlišovat, kdy jde o názor vlastní a kdy o oficiální stanovisko svazu
  • chovat se ke všem korektně a informovat vedení svazu o každém porušení tohoto kodexu jiným nečlenem či členem svazu
  • prosazovat zájmy celého oboru a postupovat přitom koordinovaně. Informace, podávané veřejnosti, včetně reklamy, musí být pravdivé. Podávat zejména informace, potřebné k přípravě obecně závazných předpisů
  • členové svazu se nesmějí dopouštět úplatkářství v jakékoliv formě
  • od členů svazu se rovněž očekává, že se budou chovat čestně k vlastním zaměstnancům, jednat s nimi korektně a dodržovat své závazky vůči nim
  • není přípustné vyžadovat od zaměstnanců, kteří přišli od konkurenčních firem, důvěrné informace ke škodě jejich dřívějších zaměstnavatelů
  • od členů svazu se očekává, že budou i ve vlastním zájmu solidární v postupu proti podvodníkům, neplatícím dlužníkům a jiným nepoctivcům, před nimiž byli v rámci svazu varováni. Také je třeba, aby sami upozornili vedení svazu na nečestné jednání pochybných obchodních partnerů, o němž se věrohodně dozvědí
  • bez vážného důvodu neodmítat účast v odborných skupinách a komisích, které SPP k prospěchu svých členů zakládá. Ti, kdož byli ve svazu pověření nějakou funkcí nebo úkolem, se musí chovat zodpovědně a plnit své povinnosti kvalitně a včas