Prohlášení o ochraně osobních údajů

Oznámení: Ochrana osobních údajů zpracovávaných Svazem polygrafických podnikatelů, z. s.

V souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR), které nabylo účinnosti 25. května 2018 Vás tímto informujeme o vydání směrnice týkající se ochrany osobních údajů a o jejich zpracování v rámci Svazu polygrafických podnikatelů.

Správcem osobních údajů (dále jen „OÚ“) je Svaz polygrafických podnikatelů, z. s., zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 3300, se sídlem v Praze, IČO 002 48 525, DIČ CZ00248525 (dále jen „SPP“).

Vaše osobní údaje, resp. údaje kontaktních osob členů, jsou zpracovávány z důvodů Vašeho členství v SPP (hlavní činnost SPP je popsána v přiložené Směrnici), přičemž zpracováváme jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a u individuálních členů i adresu trvalého pobytu. Ochrana Vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Vaše osobní údaje bez Vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme třetím osobám, ani je nepředáváme do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám.

Kdykoli máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od SPP jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Směrnice GDPR SPP – duben 2018