Barevné značení (označování) nebezpečných částí nebo míst a potrubí v provozech

A. Podle ČSN ISO 3864 (018010) se označují žlutou barvou v konstrastu s barvou černou, rovnoměrným šikmým nebo levotočivým šroubovitým pruhováním o sklonu 45°, všechny trvalé nebo dočasné překážky, které mohou být zdrojem nehody nebo úrazu při nárazu na ně, při zakopnutí, klopýtnutí či sklouznutí, pádu apod. Žlutá barva musí pokrývat nejméně 50 % značky.
Žlutou barvou s černými pruhy musí být opatřeny:
– sloupy a pilíře v dopravní cestě,
– nízké a úzké průjezdové a průchodové profily,
– vystupující a nechráněné okraje u konstrukcí a stroj. zařízení,
– nízko uložené nosníky, potrubí, překlady apod.,
– předměty vyčnívající z boku nebo ze stropu do průjezdního nebo průchodového průřezu,
– okraje ramp po celé délce i z boční strany,
– vyčnívající rohy, hrany a části strojů, vyčnívající obráběný polotovar a veškerá místa s rizikem kolize, pádu, překážek nebo padajících předmětů.
Ochranná zábradlí plošin, prohlubní, výkopů, prostupů, jam apod., se označují rovnoměrným kolmým červeno-bílým pruhováním.

B. Podle ČSN 73 5105 mají být viditelně označeny vnitřní komunikace (pro rozlišení od ostatních ploch na stejné úrovni) barevnými pruhy 100 mm širokými, ohraničujícími průjezdní šířku, nebo barevně odlišným povrchem. Stejná situace platí i pro vyznačení chodníků pro chodce a prostorů, kde jsou umístěny ruční a pojízdné hasicí přístroje včetně rozvaděčů elektro a nástěnných hydrantů.

C. Podle ČSN 26 8800 musí být výstražným nátěrem označena na motorových vozících tato místa:
– vnější bočné svislé plochy ramen vidlic nebo plošiny,
– rám zdvihacího zařízení, svislé plochy zepředu i zezadu a horní vodorovná část,
– opěra obkročných vozíků.
Výstražným nátěrem jsou pruhy černo-žluté o šířce 50–100 mm pod úhlem 45°.
Takto musí být označeny všechny části vyčnívající z obrysu vozíku, které se mohou stát nebezpečnými pro ostatní zaměstnance. Jsou to např.:
– přídavná zařízení, (vidlice, chapadla apod.)
– nosný čep,
– jeřábové rameno a jeho protizávaží,
– hydraulická lopata,
– montážní plošinka apod.

D. Podle ČSN 27 0111 se nebezpečná místa u zdvíhacích zařízení a prostředků zdvíhací techniky (jeřábů, zdv. koček apod.) barevně označují střídavými pruhy žluté a černé barvy v úhlu 45°–60° k horizontále, širokými 30–150 mm.
Natírají se ty části, které mohou být zdrojem nebezpečí pro okolí. Jsou to např.:
– závěs s hákem,
– trvalé prostředky pro vázání, zavěšování nebo uchopení břemen,
– konec (hlava) výložníku do délky 400–2000 mm,
– součásti pohyblivého protizávaží,
– prvky otočného rámu, přečnívající obrys neotočné části zdvíhacích zařízení a prostředků,
– boční části a části vyčnívající,
– vysunuté podpory a zapuštěné nosné podpěry.
E. Podle vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 213/91 Sb., k zajištění bezpečnosti práce při provozu, údržbě a opravách vozidel: musí být označeny zúžené vjezdy a výjezdy z garáží, servisů, opraven, dílen a podobných prostorů, do kterých vjíždějí vozidla.
Tyto vjezdy a výjezdy musí být na příslušných stranách opatřeny šikmým barevným šrafováním pod úhlem 45° žlutými a černými pruhy, směřujícími od svislé osy souměrnosti vjezdu nahoru, aby barevné označení bylo viditelné i při otevřených vratech.

F. Podle ČSN 13 0072 se značení potrubí provádí dle protékajících látek a dělí se na základě jejich všeobecných vlastností cca do 10 skupin.
1. vodu – zeleň pastelová světlá
2. páru vodní – červeň rumělková tmavá nebo hasicí látky
3. vzduch – modř světlá
4. plyny hořlavé – žluť chromová střední
5. plyny nehořlavé – žluť chromová střední
6. kyseliny a látky kyselé povahy – oranž návěstní
7. zásady a látky zásadité povahy – fialová
8. Kapaliny a látky hořlavé – hněď kávová
9. kapaliny a látky nehořlavé – hněď kávová
10. ostatní látky – černá barva.
Potrubí s hasicími látkami se označuje rumělkovou červení po celé délce; potrubí s vodní párou pak stříbrnou barvou s červeným štítkem.

Barevné označení ocelových lahví s technickými plyny:

Druh plynu Barevné označení Způsob plnění

acetylén bílé rozpuštěný
kyslík modré stlačený
vodík červené stlačený
dusík zelené stlačený
vzduch hliníkové stlačený
čpavek žlutá a oranž. zkapalněný
chlor žluté zkapalněný
oxid uhličitý černé zkapalněný
argon hnědé stlačený
propan-butan modrá láhev zkapalněný

Označení vodní páry červení rumělkovou tmavou platí jen pro označování potrubí barevnými štítky nebo barevnými pruhy. Pro označení vodní páry barevným nátěrem celého potrubí se použije barvy stříbrné za účelem odlišení od označení potrubí s hasicími látkami.
Látky protékající potrubím se vyznačují buď nátěrem celého potrubí, barevnými pruhy (prstenci) na potrubí, nebo příslušnými štítky v barvě odpovídající protékající látce a to tak, aby byla vyloučena možnost záměny barevného označení látek a potrubí.
Jsou-li v potrubí nebezpečné látky, které svojí výbušností, snadnou vznětlivostí, jedovatostí nebo jinými nebezpečnými vlastnostmi např.: vysokou teplotou, vysokým tlakem, nebezpečím rozstřiku apod. ohrožují život, zdraví nebo provoz, doporučuje se na důležitá místa umístit bezpečnostní značky a tabulky, popř. vyznačit oranžovými prstenci ohraničenými z obou stran černými pruhy.
Mimoto se potrubí s těmito látkami značí štítky a to tak, aby byly dobře viditelné a čitelné z míst, která jsou důležitá pro kontrolu a orientaci.
Štítky se umísťují rovnoběžně s podélnou osou potrubí. U potrubí umístěných nad normální zornou čarou zaměstnanců se doporučuje, aby štítky byly umístěny pod vodorovnými osami potrubí.