Jednonožové řezací stroje

Technické a bezpečnostní požadavky

 1. Při předlisování nesmí být překročena u přidržovače celková síla 490 N.
 2. Ovládací šlapka předlisování musí být opatřena krytem, zabraňujícím náhodnému ovládnutí.
 3. Nelze-li při některých pracích ze závažných důvodů zajistit plně bezpečnost práce, musí pracovník použít vhodných pracovních pomůcek. Přitom je nutno dbát zejména ustanovení čl. 115*) ČSN 21 0740.
 4. Je-li nůž a přidržovač v horní poloze, musí být nůž seřízen tak, aby jeho břit nepřesahoval spodní hranu přidržovače.
 5. Řezačky o šířce pracovního stolu větší než 1000 mm doporučuje se vybavit vzduchovým polštářem.
 6. Je-li řezačka vybavena vzduchovým polštářem, musí se spouštění chodu zdroje tlakového vzduchu provádět samostatným tlačítkem nebo spínačem, kterým se dosáhne stejného účinku.
 7. Spouštění nože dořezu musí být zajištěno tak, aby po celou dobu pracovního zdvihu nože byly obě ruce pracovníka zaměstnány ovládáním spouštěcího zařízení stroje (tlačítka apod.), jak je uvedenéo v čl. 57 až 61*) ČSN 21 0740.
 8. Tlačítkové ovládače při spouštění řezu musí být stlačeny současně. Při větším časovém rozdílu ve stlačení ovládačů než 0,5 a nesmí nastat spuštění řezu.
 9. Doporučuje se použít navíc další ochranná zařízení, např. světelnou clonu.
 10. Řezačky s programovým ovládáním musí být vybaveny světelnou clonou, kterou musí:
  a) splňovat požadavky čl. 62 a 63) ČSN 21 0740
  b) zajišťovat bezpečnou funkci při uvažované rychlosti pohybu rukou obsluhujícího 1,6 m.s (viz čl. 58 b
  ) ČSN 21 0740
  c) zajistit automatickou kontrolu před každým pracovním zdvihem nože
  d) splňovat podmínky automatické kontroly obvodu v průběhu pracovního zdvihu nože s opakovanou frekvencí minimálně 100 Hz
  e) respektovat při volbě umístění a vzájemné maximální vzdálenosti jednotlivých paprsků možnou polohu ruky obsluhujícího v běžné pracovní poloze. Maximální vzdálenost paprsků od sebe se měří na jejich osách.
 11. Řezačky, na nichž se pracuje přerušovaným chodem, musí být vybaveny pojistkou proti opakovanému zdvihu nebo jiným zařízením, kterým se dosáhne stejného účinku.
 12. Největší výška stohu řezaného materiálu je dána jeho pevností ve střihu a konstrukcí stroje a nemůže být větší, než je vzdálenost dosedací plochy přidržovače od pracovní plochy stolu. Řezačky proto nemusí být vybaveny štítkem podle čl. 666*) ČSM 21 0740, udávajícíj největší dovolenou výšku řezaného materiálu, avšak doporučují se vybavit zařízením proti přetížení.
 13. Je-li řezačka vybavena třecí spojkou pro vyvození řezného účinku nože, doporučuje se u nově konstruovaných řezaček používat jednokotoučovou elektromagnetickou spojku, kombinovanou s pružinovou brzdou.
 14. Pro úkony při seřizování a výměně nože u starších typů řezaček se provádí zapnutím spojky uzamykatelným ovladačem teprve po úplném zastavení setrvačníku.
  Nové provedení řezaček musí umožňovat zapnutí elektromagnetické spojky funkčním přepínačem pouze tehdy, je-li nůž ve spodní poloze. Spuštění nože do spodní polohy se musí provést stlačením tlačítkových ovladačů pro řez při vypnutém hnacím elektromotoru s využitím jeho doběhu (podle čl. 107*) ČSN 21 0740). Jakékoliv menipulace s funkčním přepínačem nesmí způsobit nežádoucí pohyb nože dolů. Tento přepínač nesmí být uzamykatelný.
 15. Hlavní spínač musí být v uzamykatelném provedení s označenými polohami stavu. Ovládací rukojeť musí být provedena v červené barvě.
 16. Síla na obvodu nebo rukojeti ovládacího kolečka pro ruční posuv sedla musí odpovídat všeobecným ergonomickým požadavkům. Současně musí být respektovány požadavky na souslednost pohybů.
 17. Při seřizování spojky musí být spuštěn nůž do spodní úvratě.
 18. Ruční klika pro natáčení vstupního hřídele řezačky za účelem výměny a seřizování nože musí být samočinně vysunuta ze záběru, jakmile ji obsluhující uvolní. Připouští se také provedení, kde zasouvaná ruční klika přerušuje ovládací obvod stykače hlavního elektromotoru, takže jeho spuštění není možné bez úplného vysunutí ruční kliky.
 19. Grafické označení směru natáčení pák excentrů pro jemné nastavení polohy držáku nože musí odpovídat skutečnému pohybu přestavení.
 20. Přeprava nového nože na stůl řezačky se smí provádět pouze ve speciálním obalu dodávaném výrobcem, se zajištěním proti vysunutí a se zakrytým ostřím nože po celé jeho délce. Výměna nože se musí provádět za použití pomůcek dodávaných výrobcem při respektování postupu, uvedeného v návodu na obsluhu.
 21. Nutné manipulační práce na zadní straně řezačky se smějí konat jen za klidu hnacího motoru.
 22. Na řezačce s ručně ovládaným přidržovačem je dovoleno řezat materiál pouze slisovaný.
 23. Uživatel řezačky musí v plném rozsahu respektovat všechny požadavky ČSN 21 0740 související s provozem řezačky.

dodatek
Souvisící čs. normy
ČSN 21 0740*) Bezpečnostní předpisy pro mechanické
nůžky. Všeobecná ustanovení
ON 88 0127 Polygrafické názvosloví. Knihařství
PN 21 0378 Souslednost pohybů pro jednonožové
stroje na řezání papíru
Porovnání s předchozím vydání
Upřesněn název normy podle ON 88 0127, rozšířeny a doplněny článka o další požadavky na bezpečnost práce.