Manipulace s materiálem

1) Základní ustanovení

a) Zaměstnanec smí sám bez pomoci dalších osob přenášet jen taková břemena, která:
1. svými rozměry mu nebrání v bezpečné chůzi;
2. je schopen bezpečně ovládat.
b) Břemena musí být nesena tak, aby nebyly ohrožovány ostatní osoby.
c) Zaměstnanci manipulující s břemeny musí používat předepsané osobní ochranné prostředky jako rukavice, boty s vyztuženou špicí, nárameníky apod.
d) Hmotnost břemene přenášeného jedním mužem nesmí zásadně překročit 50 kg. Při zvedání břemene mu přitom od 35 kg má být poskytnuta pomoc druhým zaměstnancem nebo vhodným technickým opatřením.
e) Při přenášení a zdvíhání břemen všeobecně platí:
1. muž může zdvihat a přenášet břemena do 50 kg;
2. žena do 15 kg;
3. mladiství (16–18 let) do 20 kg chlapci, do 13 kg dívky;
4. mladiství do 16 let – do 10 kg.

2) Manipulace s těžkými břemeny skupinou zaměstnanců

a) K přenášení těžkých břemen, přesahujících 50 kg, je nutné přidělit tolik zaměstnanců, aby mohli nést břemeno bez nebezpečí pro sebe a své okolí. V maximální míře musí být používáno manipulačních pomůcek jako jsou lana, popruhy, háky, kleště, svěráky, sochory apod.
b) Při přenášení břemene skupinou zaměstnanců musí být určen zkušený zaměstnanec jako vedoucí (předák), který určí pracovní postup a vydává povely. Zaměstnanci musí být u břemene rozmístěni tak, aby bylo dosaženo přiměřeného váhového podílu na 1 zaměstnance a bezpečného odstupu mezi nimi.
c) Břemeno se uchopuje, zvíhá a pokládá na povely předáka.
d) Při přenášení dlouhých břemen (např. traverzy, kolejnice, ocelové tyče) je nutné používat kleští.

3) Ruční přeprava břemen o hmotnosti nad 500 kg

a) Břemena o hmotnosti přesahující 500 kg mohou být zdvíhána a přepravována ve výjimečných případech ručně, přesouváním skupinou zaměstnanců při použití prostředků malé mechanizace jako jsou podvozky, válečkové podložky, zvedáky apod.
b) Břemena s vysoko položeným těžištěm musí být řádně zajištěna proti převrácení vzpěrami nebo lany.
c) Používání válců se připouští pouze výjimečně.
d) Je zakázáno zdržovat se před břemenem ve směru ze svahu.
e) Křižuje-li přepravní trasa komunikaci, musí být provedena bezpečnostní opatření.
f) Těžká břemena, stroje apod. a břemena s vysoko položeným těžištěm je nutné ukládat pouze na zpevněný vodorovný povrch nebo podklady, aby nesošlo k zaboření a převrácení břemen.

4) Ruční manipulace s nebezpečnými materiály

a) Manipulace (přenášení) s materiály nebezpečného charakteru, jako jsou kyseliny, žíraviny, láhve se stlačenými plyny, hygienicky a zdravotně nebezpečné látky apod. je možná jen ve vhodných a neporušených obalech při zvýšené opatrnosti.
b) Materiály nebezpečného charakteru se smí zdvíhat jen do 50 % nejvyšší hmotnosti, přípustné pro břemena manipulované muži a ženami. Mladiství nesmí s materiály nebezpečného charakteru manipulovat.
c) Materiály nebezpečného charakteru skladované v demižonech, koších apod., nesmějí být přenášeny zaměstnanci na zádech, v náručí, taženy nebo tlačeny po podlaze. V nutném případě smějí být demižony a koše přenášeny dvojicí zaměstnanců.
d) V případě vlastního plnění smí hladina tekutin v demižonech dosahovat nejvýše 15 cm do úrovně horní části hrdla demižonu. Demižony musí být opleteny nebo umístěny v koších s měkkou výstelkou.
e) Před začátkem manipulačních prací je nutno vždy zkontrolovat stav držadel, uzavření nádob a pevnost obalů.

5) Manipulační pomůcky a prostředky malé mechanizace
Základní ustanovení

a) Před každým použitím musí být manipulační pomůcky
a prostředky malé mechanizace zkontrolovány, zda nejsou vadné či nespolehlivě fungující.
b) Na všech prostředcích používaných ke zdvíhání břemen musí být vyznačena jejich dovolená nosnost a vedena jejich evidence.
Je zakázáno tyto prostředky přetěžovat a neodzkoušené nebo neoznačené je zakázáno používat.
c) Prostředky malé mechanizace určené pro zdvíhání břemen musí být pravidelně zkoušeny. Kontrolní zkouška kladkostroje se provádí 1ī za 4 roky, zvedáky před použitím, ruční vrátky po změně kotvení.

6) Kladky a kladkostroje

a) Při použití krakorce s kladkou pro zdvíhání břemen musí být krakorec řádně upevněn k pevné konstrukci pomocí třmenů, šroubů, řetězů apod. Je zakázáno použití krakorce pouze zatíženého nějakým předmětem.
b) Zaměstnanec musí stát v bezpečné vzdálenosti od zdvihaného břemene a musí být vybaven ochrannou přilbou.
c) Při použití jednoduché kladky smí ručně jeden zaměstnanec zdvíhat břemeno nejvýše o hmotnosti 30 kg.
d) Vázání břemene může provádět jen zaškolený zaměstnanec pokud není předepsán vazačský průkaz.
e) Je dovoleno používat jen nepoškozená lana a jejich stav se musí pravidelně kontrolovat.

7) Sochory

a) Smí být použito jen bezvadných dřevěných nebo ocelových sochorů přiměřených hmotností přemísťovaného břemene. Sochory musí být na konci, kde se uchopují, zaobleny.
b) Sochory nesmějí být podkládány labilními nebo nedostatečně pevnými předměty.

8) Vrátky, stavební vrátky

a) Ruční vrátek musí být opatřen spolehlivou brzdou a ochrannými kryty.
b) Je zakázáné uchycovat vrátky na jiné zařízení přivařením.
c) Vadné nebo neúplně vybavené vrátky se nesmí používat.
d) Je dovoleno používat jen nepoškozená lana a jejich stav se musí pravidelně kontrolovat.
e) Motorové vrátky musí být vybaveny koncovým vypínačem.
f) Stanoviště obsluhy musí být mimo prostor ohražený břemenem a lanem.

9) Rumpály

a) Rumpály musí být vybaveny spolehlivou brzdou a aspoň jednou západkou s rohatkou. Neúplně vybavené nebo vadné rumpály se nesmí používat.
b) Zatížení rumpálu smí být pouze takové, aby síla na klice při obsluze 1 mužem nebyla větší než 250 N.
c) Je dovoleno používat jen nepoškozená lana a jejich stav se musí pravidelně kontrolovat.

10) Zvedáky

a) Hřebenové zvedáky musí být vybaveny spolehlivě pracující západnkou a rohatkou. Před použitím musí být zvedák zkontrolován.
b) Je zakázáno používat zvedáky se silně opotřebovaným nebo poškozeným ozubením, uvolněnou klikou, ulomenými opěrkami nebo poškozenou západkou.
c) Při nasazování zvedáku je nutná největší pečlivost. Dolním koncem smí být zvedák opřen jen o zaručeně únosný podklad, kde nehrozí zaboření nebo sklouznutí opěrné patky. Horní opěra smí být opřena pouze v místě, kde nehrozí deformace opěrné plochy nebo sesmeknutí opěrky. Síla na klice nesmí být větší než 250 N na 1 muže.
d) U hydraulických zvedáků musí být před použitím zkontrolována těsnost zvedáku, zda nedochází k samovolnému poklesu. Zvedáky musí být správně naplněny předepsanou kapalinou.
e) Je zakázáno přetěžování zvedáků nad dovolenou nosnost. Zvedáky musí být odborně kontrolovány ve lhůtách stanovených výrobcem.

11) Kolečka a trakaře

a) Kolečka se smí používat jen jsou-li v bezvadném stavu.
b) Náklad se ukládá co nejvíce dopředu. V nezpevněném terénu musí být pro dopravu kolečkem vybudovány cesty např. pomocí desek o min. šířce 30 cm pro jednosměrnou dopravu a min. 150 cm pro dvousměrnou. Sklon nájezdů smí být nejvýše 1:12 a povrch cesty musí být protiskluzně upraven. Šířka nájezdů musí být zvětšena na min. 60 cm u jednosměrné dopravy a u nájezdů vyšších než 1 m na 120 cm.

12) Ruční vozíky nekolejové

a) Ruční vozíky musí mít kola opatřena pružnými obručemi, pokud to dovolují podmínky provozu. Rukojeť oje musí být zaoblena.
b) Při sjíždění vozíku se svahu musí být zaměstnanec vždy za vozíkem. Při vyjíždění do svahu musí být před vozíkem.
c) Vozíky se nesmí přetěžovat. Náklad na ložné ploše musí být řádně uložen, případně upevněn.

13) Ližiny

a) Nosníky ližin musí být stejně dlouhé a dostatečně pevné pro přepravovaná břemena. Jejich konstrukce musí umožnit bezpečné uchycení na dopravní prostředek nebo rampu a zajištění proti spadnutí a bočnímu pohybu.
b) Při použití musí být poloha ližin kontrolována. Sklon ližin nesmí být větší než 30o.
c) Zaměstnanci se nesmí pohybovat mezi ližinami v dráze břemene. Jeden zaměstnanec nesmí sám spouštět nebo zdvíhat válcová břemena po ližinách. Břemena těžší než 100 kg musí být zajištěna lanem nebo jiným způsobem.
d) Na dopravní prostředky se smí ližiny upevňovat jen za pevné části konstrukce, nikoliv např. za bočnice.
e) Pomocí ližin se smí ručně bez pomocí lan přepravovat břemena do výšky max. 1,5 m.
f) Vzdálenost mezi nosníky ližin musí odpovídat rozměrům břemene.
g) Používání prken, tyčí a jiných předmětů místo ližin je zakázáno.

14) Můstky

a) Můstky používané pro nakládání a vykládání musí být dostatečně únosné a musí být opatřeny protikluzným povrchem. V zimním období musí být očištěny od sněhu a ledu a posypány protikluznými posypy.
b) Sklon můstku pro ruční přenášení břemen má být nejvýše 1:8, v krajním případě 1:6, je-li povrch opatřen protikluznými lištami nebo rošty. Šířka můstku musí být nejméně 120 cm, výška max. 3 m.
c) Sklon můstku pro ruční převážení břemen na vozících smí být nejvýše 1:12. Šířka můstku musí být alespoň o 60 cm větší než rozchod kol vozíku, nejméně však 120 cm. Výška max. 3 m.