Pravidla bezpečné práce na kruhových nůžkách na lepenku

zaměstnanec je povinen

 1. Před uvedením stroje do chodu provést vizuální kontrolu pracovních ploch stroje, zda někde nezůstal ležet nějaký předmět.
 2. Dodržovat předepsané technologické postupy.
 3. Před spuštěním stroje překontrolovat, zda jsou všechny kryty na svých místech a funkci všech jističů (koncových spínačů).
 4. Věnovat zvýšenou pozornost při manipulaci v okolí kruhových nožů.
 5. Věnovat zvýšenou pozornost při manipulaci v okolí podávacích válců stroje.

zaměstnancI je zakázáno

 1. Ponechávat stroj bez dozoru v chodu.
 2. Spouštět stroj, pokud není osobou k tomu povolanou.
 3. Odstraňovat kryty za chodu stroje.
 4. Pracovat na stroji v nepřítomnosti alespoň jedné další osoby na dílně nebo bez průběžné kontroly mistra.
 5. Za chodu stroje jej čistit, mazat nebo odstraňovat poruchy.
 6. Přestavovat stroj za chodu.
 7. Odstraňovat ze stroje za jeho chodu špatně naložené nebo zaříznuté archy nebo pásy lepenky.
 8. Používat při rozebírání svazků (stohů) lepenky zpevněných ocelovou páskou nevhodných nástrojů.
 9. Manipulovat s větším množstvím lepenky, než jaké odpovídá povoleným váhovým limitům.
 10. Odebírat nařezanou produkci za chodu stroje na jiném, než k tomu určeném místě.