Pravidla bezpečné práce na skládacích strojích

 

zaměstnanec je povinen

 1. Před uvedením stroje do chodu provést vizuální kontrolu pracovních ploch stroje, zda někde nezůstal ležet nějaký předmět.
 2. Před spuštěním stroje překontrolovat, zda jsou všechny kryty na svých místech a funkci všech jističů (koncových spínačů).
 3. Dodržovat předepsané technologické postupy.
 4. Udržovat okolí stroje, stupačky a pracovní lávky suché a neznečištěné.
 5. Věnovat zvýšenou pozornost při manipulaci v okolí tkalounových nebo válcových dopravníků.

zaměstnanci je zakázáno

 1. Ponechávat stroj bez dozoru v chodu.
 2. Spouštět stroj, pokud není osobou k tomu povolanou.
 3. Odstraňovat kryty za chodu stroje.
 4. Za chodu stroje jej čistit, mazat nebo odstraňovat poruchy.
 5. Manipulovat ve stroji za jeho chodu.
 6. Vyřazovat z funkce bezpečnostní zařízení.
 7. Odstraňovat zmetkové archy ze stroje za jeho chodu.
 8. Odebírat složené nebo částečně složené archy za chodu stroje na jiném, než ve vykladači.
 9. Pracovat na stroji v nepřítomnosti alespoň jedné další osoby na dílně nebo bez průběžné kontroly mistra.