Pravidla bezpečné práce na třínožovém řezacím stroji

 

zaměstnanec je povinen

 1. Před uvedením stroje do chodu provést vizuální kontrolu pracovních ploch stroje, zda někde nezůstal ležet jakýkoliv předmět.
 2. Před uvedením stroje do chodu překontrolovat funkci všech koncových spínačů a ochranných krytů.
 3. Dodržovat předepsané technologické postupy.
 4. Dodržovat tyto zásady při výměně nožů:
  1. veškeré práce spojené s přestavbou formátu provádět při vypnutém stroji
  2. přestavbu a výměnu smí provádět pouze strojmistr stroje, tento ani kdokoliv jiný nesmí touto prací pověřit jinou osobu bez odborných znalostí a zkoušky z obsluhy
  3. k přestavbě se smí používat pouze nářadí k tomu určeného
  4. při výměně nožů se nesmí sjíždět s noži do dolní úvrati pomocí motoru. Sjíždění je dovoleno provádět pouze klikou pro ruční pohon stroje.
  5. při výměně nožů je nutno vyměněnou (použitou) sadu nožů ihned uložit do ochranného pouzdra. S noži smí manipulovat pouze strojmistr stroje
  6. při zalisování „náložky“ do řezacího stroje je nutné zapnout motor. Během doby zalisování nesmí strojmistr opustit stroj a zodpovídá za to, že nikdo nepovolaný neuvede stroj dále do činnosti
  7. vymezování rozteče úzkých lišt je dovoleno provádět pouze při vypnutém motoru.
 5. Odebírat zkušební vzory jenom za pomoci vykládacího zařízení.
 6. Dbát zvýšené opatrnosti při čištění pracovního strolu v řezaném prostoru a používat k čištění stlačeného vzduchu.
 7. Při mazání stroje dbát na to, aby nebylo znečištěno okolí stroje olejem.
 8. Při čištění stroje, mazání a opravách stroje vypnout hlavní vypínač a umístit na něm tabulku „POZOR – na stroji se pracuje“.

zaměstnanci je zakázáno

 1. Ponechávat stroj v chodu bez dozoru.
 2. Spouštět stroj, pokud právě on není osobou k tomu určenou.
 3. Odstraňovat kryty za chodu stroje.
 4. Za chodu čistit a mazat stroj a odstraňovat i drobné poruchy.
 5. Manipulovat ve stroji za jeho chodu.
 6. Provádět údržbu, čištění, opravy a seřizování, pokud není stroj zcela v klidu.
 7. Spustit stroj (pokud je zařazen do výrobní linky) bez zvukového signálu.
 8. Vyřazovat z funkce zabezpečovací zařízení.
 9. Pokračovat na stroji v nepřítomnosti alespoň jedné další osoby na dílně, nebo bez průběžné kontroly mistra.