Pravidla bezpečné práce pro dílny dokončující výroby

zaměstnanec je povinen

 1. Absolvovat vstupní instruktáž BOZP a PO.
 2. Plnit veškeré příkazy a pokyny mistra a vedoucího.
 3. Dodržovat pracovní předpisy, postupy a zásady BOZP.
 4. Hlásit okamžitě veškeré závady vzniklé na stroji, který obsluhuje.
 5. Hlásit vedoucímu každý úraz vlastní i cizí. Pokud si rozsah a povaha úrazu nevyžaduje pracovní neschopnost, zaznamenat ošetření do knihy úrazů. Úrazy většího rozsahu, které si vyžádají pracovní neschopnost, eviduje mistr nebo vedoucí „Záznamem o úrazu“.
 6. Používat vhodný pracovní oděv a obuv.
 7. Čistit povrch stroje od papírových odřezků a prachu.
 8. Při přilévání čisticích a mazacích prostředků neznečistit podlahu. Rozlité tekutiny ihned utřít – nebezpečí úrazu!
 9. Čisticí a mazací prostředky uchovávat v kovových nádobách se šroubovým uzávěrem. Je zakázáno používat lahví z umělé hmoty, uzavírat nádoby korkovou nebo jinou zátkou.
 10. Přechovávat čisticí a mazací prostředky na dílně v množství odpovídajícím potřebě jedné směny.
 11. Odhazovat upotřebené hadry a čisticí bavlnu nasáklé hořlavinami nebo barvou do košů na papír. K tomuto účelu musí být na pracovištích kovové odpadní nádoby s víkem. Pozor! Nebezpečí samovznícení!
 12. Papírové odřezky odstraňovat od stroje pravidelně, aby se nestaly příčinou úrazu.
 13. Při výměně nožů používat předepsaných pomůcek (držáků nože apod.) snižujících možnost úrazu.
 14. Při uvádění stroje s vícečlennou osádkou do chodu (Kolbus, deskovačky) upozornit všechny členy osádky na tuto skutečnost výstražným voláním, smluveným znamením apod. Strojmistr odpovídá po stránce bezpečnosti za všechny členy osádky.
 15. Při vzniku požáru účinně pomáhat při likvidaci ohně.

zaměstnanci je zakázáno

 1. Kouření na pracovišti. Zaměstnanci smějí kouřit pouze na místech k tomu určených.
 2. Požíván a donášení alkoholických nápojů do všech prostor a.s.
 3. Obsluhovat stroje a zařízení bez výslovného příkazu mistra nebo vedoucího.
 4. Čistit, seřizovat nebo opravovat stroj za chodu nebo běhu elektrického motoru (před jakoukoliv prací na stroji musí být na viditelném místě, nejlépe u ovládacího panelu stroje, vyvěšena tabulka „POZOR, NEZAPÍNAT! Stroj se opravuje – čistí“). Přestavovat nebo čistit stroj smějí členové posádky jen pod dohledem strojmistra.
  Opravovat stroj smí jen k tomu určený zaměstnanec (mechanik, elektroúdržbář). Strojmistr nesmí při této práci pomáhat, pokud to nemá v popisu práce.
 5. Rozptylovat sebe i jiné zaměstnance obsluhy stroje hovorem.
 6. Dovolit jiným nepovolaným osobám prodlévat u stroje, manipulovat s ním nebo s některými jeho částmi. Nepovolanou osobou je v tomto případě každý, tedy i zaměstnanec stejné dílny nebo úseku, pokud není s vědomím a souhlasem mistra nebo vedoucího přidělen k obsluze stroje.
 7. Opravovat mechanické a elektrické části stroje, pokud zaměstnanec nemá na tyto práce oprávnění a pokud tato činnost není v popisu jeho práce.
 8. Odstraňovat kryty rotujících částí a jiných nebezpečných míst stroje.
 9. Blokovat pojistná tlačítka a relé.
 10. Blokovat ochranné mříže a jiné mechanické zábrany na třínožových řezacích strojích.
 11. Blokovat světelné a mechanické zábrany a ochranné systémy řezacích strojů.
 12. Opustit stroj uvedený do chodu.
 13. Předat obsluhu stroje zaměstnanci, který touto činností není mistrem nebo vedoucí pověřen.
 14. Odstraňovat papírové a jiné odřezky z řezaček, pokud není nůž (nože) v horní úvrati a pracovní cyklus není ukončen.
 15. Zastavovat paletami hlavní dopravní a únikové cesty.
 16. Zastavovat paletami potřebný prostor a normou stanovený prostor kolem strojů.
 17. Zastavovat paletami hlavní vypínače, hasicí přístroje a požární hydranty, elektrické rozváděcí skříně a panely.
 18. Používat manipulačních (dopravních a vysokozdvižných) vozíků k jiným účelům než je jejich určení.
 19. Překračovat dovolenou nosnost manipulačních vozíků.
 20. Manipulovat s vozíky nebo je obsluhovat bez příslušného pověření.
 21. Používat nebo obsluhovat nákladní výtah aniž by zaměstnanec splňoval požadavky kladené na obsluhu výtahu. Tyto požadavky jsou stanoveny výrobcem výtahu a uvedeny uvnitř klece (kabiny).