Pravidla bezpečné práce pro kvalifikované zaměstnance v dílnách dokončující výroby

zaměstnanec je povinen

 1. Chovat se na pracovišti tak, aby nezpůsobil úraz sobě ani svým spoluzaměstnacům.
 2. Absolvovat vstupní instruktáž BOZP a PO a periodickou instruktáž, která je zaměřena na práci v provozu dokončující výroby a s pravidly bezpečné práce na svěřeném stroji.
 3. Používat předepsaný pracovní oděv, pracovní obuv a všechny ochranné pracovní pomůcky, které mu a.s. poskytuje.
 4. Dodržovat pravidla bezpečné práce a jejich dodržování vyžadovat i od pomocného personálu.
 5. Na požádání pomocné síly uvádět stroj do chodu. Před tímto úkonem se musí vždy přesvědčit, zda někdo ve stroji nepracuje.
 6. Před spuštěním stroje překontrolovat, zda jsou všechny kryty na svých místech a funkci jističů (kovových spínačů) stejně tak, jako po každé práci pomocné síly ve stroji.
 7. Pokud je stroj čištěn nebo opravován, dbát na vyvěšování výstražných tabulek.
 8. Hlásit i drobná poranění mistrovi.
 9. Upozornit mistra na každou závadu, která by mohla být zdrojem požáru nebo ohrožení zdraví.
 10. Při poruše stroje nebo déle trvajících opravách vypnout hlavní vypínač elektrického proudu a vyvěsit na něm informační tabulku „POZOR, NEZAPÍNAT! Stroj se opravuje – čistí“.
 11. Upozornit spoluzaměstnance na spuštění stroje zvukovým signálem.
 12. Před začátkem směny provést vizuální kontrolu celého stroje.
 13. Vykázat z okolí stroje všechny osoby, které nejsou vedoucím nebo mistrem přímo určeni k obsluze stroje.

zaměstnanci je zakázáno

 1. Požívání a donášení alkoholických nápojů do všech prostor tiskárny.
 2. Kouření na pracovišti. Zaměstnanci smějí kouřit pouze na místech k tomu určených.
 3. Manipulovat s nákladním výtahem, pokud k tomu není písemně určen svým vedoucím a není prokazatelně poučen výtahovým technikem.
 4. Zasahovat jakýmkoliv způsobem do stroje za chodu.
 5. Spouštět stroj, pokud není osobou k tomu povolanou.
 6. Odstraňovat nebo vyřazovat z funkce zabezpečovací zařízení a kryty.
 7. Ponechávat stroj bez dozoru v chodu.
 8. Pověřit prací na stroji zaměstnance, který pro tuto práci nemá potřebnou kvalifikaci.