Pravidla bezpečné práce pro pomocný personál v dílnách dokončující výroby

zaměstnanec je povinen

 1. Chovat se na pracovišti tak, aby nezpůsobil úraz sobě ani svým spoluzaměstnancům.
 2. Absolvovat vstupní instruktáž BOZP a PO a periodickou instruktáž, která je zaměřena na práci v provozu dokončující výroby.
 3. Používat předepsaný pracovní oděv, pracovní obuv a všechny ochranné pracovní pomůcky, které mu a.s. poskytuje.
 4. Při manipulaci s materiálem:
  a) zachovávat předepsaný manipulační prostor kolem stroje, elektrických rozvaděčů, zdí a všech pevných překážek,
  b) nechávat volné únikové cesty a nezahrazovat dopravní cesty,
  c) ukládat prázdné palety na sebe a na místě k tomu určeném. Palety nesmějí být opírány o zeď apod.
 5. Při přelévání mycích prostředků:
  a) dodržovat zásady manipulace s hořlavými kapalinami,
  b) znát a dodržovat požární řád pracoviště a poplachové směrnice tiskárny,
  c) vědět, kde jsou uloženy a jak se používají protipožární prostředky,
  d) setřít případné ukápnutí kapalin na podlahu,
  e) používat pouze čisticí prostředky, které jsou z technologického a technického hlediska určeny.
 6. Před uvedením stroje do chodu vrátit na místa všechny kryty, které bylo nutno při mytí a čištění stroje odstranit.
 7. Hlásit i drobná poranění mistrovi a zapsat do knihy drobných poranění.
 8. Upozornit mistra na každou závadu, která by mohla být zdrojem požáru nebo ohrožení zdraví.
 9. Ohlásit strojmistrovi, který si pomocnou práci vyžádal, skončení prováděného úkonu.
 10. Po skončení pracovního úkonu ukládat vozíky na převážení palet na určená místa.
 11. Přerušit bezodkladně práci, pokud je tomu svým nadřízeným vyzván.
 12. Zásadně vždy používat předepsané ochranné pomůcky.

zaměstnanci je zakázáno

 1. Požívání a donášení alkoholických nápojů do všech prostor tiskárny.
 2. Kouření na pracovišti. Zaměstnanci smějí kouřit pouze na místech k tomu určených.
 3. Manipulovat s nákladním výtahem, pokud k tomu není písemně určen svým vedoucím a není prokazatelně poučen výtahovým technikem.
 4. Zasahovat jakýmkoliv způsobem do stroje za chodu. Pokud zjistí závadu nebo nebezpečí, zastavit stroj tlačítkem „STOP“.
 5. Při pomocné práci na stroji popojíždění se strojem a jiná manipulace s ním. O požadovaný výkon musí vždy požádat strojmistra.
 6. Čistit a mazat stroj za chodu. Před jakoukoliv prací na stroji musí být na viditelném místě, nejlépe u ovládacího panelu stroje, vyvěšena tabulka „POZOR, NEZAPÍNAT! Stroj se opravuje – čistí“.
 7. Mýt stroj nebo jeho části jiným způsobem než je určuje technologie.
 8. Odhazovat upotřebené hadry a čisticí bavlnu nasáklé hořlavinami nebo barvou do košů na papír. K tomuto účelu musí být na pracovištích kovové odpadní nádoby s víkem.
 9. Pracovat u knihařské jednonožové řezačky od šíře řezu 70 cm, pokud nedovršil věku 18 let, nebo není v učebním poměru a nepracuje pod přímým dohledem mistra učebního výcviku nebo patrona.
 10. Odstraňovat nebo vyřazovat z funkce zabezpečovací zařízení a systémy.
 11. Při stahování archů papíru, manipulaci s knihařským materiálem, zpracovávánou produkcí manipulovat s větším množstvím materiálu než je určeno váhovými limity.
 12. Opouštět stroj nebo pracoviště (i při práci na více než jednom stroji), aniž by o tom vyrozuměl strojmistra.
 13. Přetěžovat nízkozdvižné i vysokozdvižné vozíky nebo používat vozíky k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny.