Pravidla bezpečné práce pro pracoviště odpadového papíru

zaměstnanec je povinen

 1. Absolvovat vstupní instruktáž BOZP a PO a instruktáž zaměřenou na pravidla bezpečné práce strojů, pravidla bezpečné práce pracoviště balení odpadového papíru.
 2. Chovat se na pracovišti tak, aby nezpůsobil úraz sobě ani svým spoluzaměstnancům.
 3. Používat všech pracovních pomůcek, které mu byly k práci vydány.
 4. Vyžádat si pomoc spoluzaměstnanců při manipulaci s těžkými náklady apod.
 5. Ukládat balíky na určená místa.
 6. Ukládat vozíky na převážení materiálu na určená místa.
 7. Udržovat na svém pracovišti pořádek a čistotu.
 8. Dodržovat zásady hygieny.
 9. Mít svénářadí a nástroje uspořádané na vyhrazených místech.
 10. Dodržovat předepsané, odzkoušenén a bezpečné pracovní postupy.
 11. Před spuštěním stroje se přesvědčit, zda je v pořádku, zda není nikdo ohrožován, provést předepsané kontroly stroje (přívodní šňůry, bezpečnostní zařízení, oleje, chod bez zátěže).
 12. Upozornit nadřízeného zaměstnance na každou závadu, která by mohla být zdrojem požáru nebo ohrožení zhdraví.
 13. Hlásit všechny závady vedoucímu.
 14. V rámci své kvalifikace a schopností iniciativně provádět okamžitou nápravu zjištěných nedostatků.
 15. Odmítnout práci, která by svým charakterem byla pro pracovníka nebezpečná, protože nemá kvalifikaci.
 16. Hlásit i drobná poranění mistrovi a zapsat do knihy drobných poranění.
 17. Dodržovat požární řád pracoviště, znát požární poplachové směrnice tiskárny, vědět, kde jsou a jak se používají protipožární prostředky.

zaměstnanci je zakázáno

 1. Vstupovat do míst, kde není povolanou osobou.
 2. Požívat a donášet alkoholických nápojů do všech prostor a.s. (8o piva včetně).
 3. Kouření na pracovišti. Zaměstnanci smějí kouřit pouze na místech k tomu určených.
 4. Manipulovat na pracovišti s otevřeným ohněm.
 5. Zastavovat hlavní dopravní a únikové cesty na pracovišti.
 6. Zužovat předepsané odstupy strojů od stěn (nebo mezi stroji).
 7. Manipulovat se stroji a zařízeními pracoviště, pokud nebyli k této práci přímo určeni.
 8. Snímat a odstraňovat ze strojů a zařízení ochranné kryty.
 9. Zasahovat do skříní elektrického rozvodu, hydrauliky a mechaniky stroje. Tyto zásahy mohou provádět jen k tomu účelu určení zaměstnanci s příslušnou kvalifikací.
 10. Čisti stroj za chodu.
 11. Zasahovat jakýmkoliv způsobem do stroje za chodu.
 12. Vozit se na vozících pro přepravu materiálu.
 13. Používat nebezpečných a rizikových pracovních postupů.