Pravidla bezpečné práce pro pracoviště vybavená zařízením pracujícím s VF ohřevem

 

Níže uvedené pokyny vychází z výnosu hlavního hygienika ČSR č.j. HE 244,5 – 3,2 1970, kterým jsou stanovena závazná ustanovení organizacím, které užívají zařízení s VF ohřevem.

Základní povinnosti

 1. Organizace musí dbát, aby při užívání strojů s použitím VF ohřevu byla činěna veškerá opatření omezující ohrožení osob VF zářením na míru stanovenou těmito zásadami.
 2. Nejvyšší příipustné hodnoty ozáření pracujícíh VF jsou průměrné směnové hodnoty, vypočítané ze zjištěného ozáření pracovníka v jednom pracovním týdnu, které nepřevyšují tyto hodnoty:
  – v pásmu VF od 30 kHz do 30 MHz
  hodnota HO 400
  tj. vyjádřeno ve voltech na metr v čase v hodinách podle vzorce
  E ī T = 400
  – v pásmu VF nad 30 MHz do 300 MHz
  hodnota HO 80
  tj. vyjádřeno ve voltech na metr v čase v hodinách podle vzorce
  E ī T = 60
  přičemž
  E = napětí ve voltech
  t = čas v hodinách
  HO = dovolená hodnota
 3. Nejvyšší přípustné hodnoty ozáření ostatních pracujících, kteří s VF přímo nepracují a pokud se nachází v okruhu zdroje záření, jsou průměrné denní hodnoty vypočítané ze zjištěného ozáření jednotlivce v místě pobytu v jednom kalendářním týdnu, které nepřevyšují tyto hodnota:
  v pásmu VF od 30 kHz do 30 MHz hodnotu 120
  v pásmu VF nad 30 MHz do 300 MHz hodnotu 24
  Pro tyto výpočty určí organizace pracovníka, který bude odpovědný za jejich provádění.
 4. Organizace zajistí kontrolu pracoviště s lisy s VF ohřevem OHES cca 1ī ročně

Pracovník je povinen

 1. Absolvovat vstupní instruktáž BOZP a PO.
 2. Seznámit se s předpisy bezpečné práce na VF strojích, způsobech jejich obsluhy a práce na nich. Podrobit se 1ī ročně prověření těchto znalostí.
 3. Chovat se na pracovišti tak, aby nezpůsobil úraz ani sobě, ani svým spolupracovníkům.
 4. Používat předepsaný pracovní oděv, obuv a další pracovní a ochranné prostředky a pomůcky, které mu organizace poskytla. Pracovní oděv musí být upnutý, blůza zasunuta do kalhot.
 5. Provádět úklid a čistění stroje jen je-li tento v klidu. Po ukončení čistění uvést do původní polohy všechny kryty a zapojit ochranné zařízení.
 6. Vykázat z pracoviště všechny nepovolané osoby.
 7. Hlásit nejbližšímu nadřízenému všechny závady na stroji, které by mohly zapříčinit úraz pracovníků, nebo vést k poškození stroje.
 8. Hlásit nejbližšímu nadřízenému veškerá i drobná poranění a provést o nich a jejich ošetření zápis.
 9. Vyjímat a zasouvat svařovací elektrody na horní desce jen tehdy, je-li hlava zařízení v horní úvrati a přepínač na panelu nastaven do polohy „seřízení“.
 10. Při přípravě elektrod vypnout jistič anodového napětí, přičemž transformátor na vysoké napětí musí být odpojen.
 11. Absolvovat vstupní instruktáž BOZP a PO.
 12. Seznámit se s předpisy bezpečné práce na VF strojích, způsobech jejich obsluhy a práce na nich. Podrobit se 1ī ročně prověření těchto znalostí.
 13. Chovat se na pracovišti tak, aby nezpůsobil úraz ani sobě, ani svým spolupracovníkům.
 14. Používat předepsaný pracovní oděv, obuv a další pracovní a ochranné prostředky a pomůcky, které mu organizace poskytla. Pracovní oděv musí být upnutý, blůza zasunuta do kalhot.
 15. Provádět úklid a čistění stroje jen je-li tento v klidu. Po ukončení čistění uvést do původní polohy všechny kryty a zapojit ochranné zařízení.
 16. Vykázat z pracoviště všechny nepovolané osoby.
 17. Hlásit nejbližšímu nadřízenému všechny závady na stroji, které by mohly zapříčinit úraz pracovníků, nebo vést k poškození stroje.
 18. Hlásit nejbližšímu nadřízenému veškerá i drobná poranění a provést o nich a jejich ošetření zápis.
 19. Vyjímat a zasouvat svařovací elektrody na horní desce jen tehdy, je-li hlava zařízení v horní úvrati a přepínač na panelu nastaven do polohy „seřízení“.
 20. Při přípravě elektrod vypnout jistič anodového napětí, přičemž transformátor na vysoké napětí musí být odpojen.

Pracovníku je zakázáno

 1. Pracovat na VF zařízení, pokud k tomu nebyl výslovně určen svým nadřízeným a pokud nebyl prokazatelně poučen o bezpečné práci na těchto strojích a seznámen s obsluhou strojů a práce na nich.
 2. Požívání a donášení alkoholu do všech prostor závodu s výjimkou piva do 8o.
 3. Kouřit na pracovišti. Kouření je povoleno pouze na místech k tomu určených.
 4. Manipulovat s nákladním výtahem, pokud k tomu není písemně svým vedoucím určen a není prokazatelně poučen výtahovým technikem.
 5. Zasahovat jakýmkoliv způsobem do pracovního postupu stroje za jeho chodu.
 6. Nošení prstenů, náramků, náramkových hodinek, přívěsků a náhrdelníků.
 7. Umožňovat práci na stroji jiným, než k tomu určeným osobám.
 8. Opustit stroj za jeho chodu.
 9. Provádět práce na stroji nebo jeho údržbu, pokud pro tyto úkony nemá požadovanou kvalifikaci.
 10. Vyřazovat trvale nebo dočasně elementy bezpečnostního zařízení VF lisů z provozu.
 11. Za chodu stroje vsunovat ruce nebo nářadí do pracovního prostoru stroje nebo provádět vyjímání špatně naložených přířezů PVC.
 12. Při opravě generátoru odstraňovat nebo vyřazovat z činnosti dveřní spínače, které jistí tento prostor proti úrazu.
 13. Nosit silonové prádlo a silonové nebo z jiného syntetického materiálu pracovní pláště.
 14. Přilévat chladicí olej za chodu stroje.
 15. Nakládat na stroje materiál, jakmile se rozsvítí světla „STOP“.