Pravidla bezpečné práce pro pracovníky obsluhy vysekávacích lisů

pracovník je povinen

 1. Absolvovat vstupní instruktáž BOZP a PO a instruktáž, která je zaměřena na práci u vysekávacích strojů.
 2. Seznámit se s nebezpečím, které se u vysekávacích strojů vyskytuje. Prokazatelné poučení o správném způsobu práce a seznámení se s nebezpečím, které se u vysekávacích lisů vyskytuje je vedením podniku – závodu – pro tyto pracovníky prováděné 2ī ročně.
 3. Podrobit se nejméně 1ī za dva roky celkové kontrole zdravotního stavu za účelem posouzení duševní a fyzické způsobilosti pro tuto práci.
 4. Chovat se na pracovišti tak, aby nezpůsobil úraz sobě, ani svým spolupracovníkům.
 5. Používat předepsaný pracovní oděv, obuv a další pracovní pomůcky, které mu organizace poskytla. Pracovní oděv musí být upnutý, blůza zasunuta do kalhot.
 6. Nosit ochrannou síťku na vlasy, pokud má vlasy delší než 10 cm. Toto ustanovení se týká mužů i žen.
 7. Provádět úklid a čistění stroje jen tehdy, je-li tento vypnut. Po ukončení čistění uvést do původní polohy všechny kryty a zapojit ochranná zařízení.
 8. Před zahájením práce se seznámit podrobně s návodem, vydaným výrobcem pro obsluhu stroje.
 9. Před zahájením práce prohlédnout stroj, zejména ochranné spouštěcí a brzdící zařízení, přesvědčit se o správnosti jejich funkce.
 10. Provést kontrolu seřízení výšky vysekávacího ramene a překontrolovat stav vysekávacího plátu a vysekávacích nožů.
 11. Každou zjištěnou závadu hlásit svému nejbližšímu nadřízenému. Do jejího odstranění přerušit práci na stroji.
 12. Bezprostředně před zahájením práce provést za účelem ověření funkce ústrojí a bezpečnostního zařízení několik pracovních cyklů naprázdno.
 13. Při ručním mazání stroje, čistění, při opravě a při opuštění stroje vypnout hlavní vypínač a vypnutý stav zajistit. Vypínač musí být uzamykatelný.
 14. Při přerušení dodávky elektrického proudu ihned vypnout hlavní vypínač a uvést všechny elementy do takové polohy, aby při obnovení dodávky el. proudu nedošlo k ohrožení bezpečnosti obsluhy nebo poškození stroje.
 15. Zanášet do záznamní karty stroje veškeré údaje, týkající se pravidelné kontroly stroje, poruchy, rekonstrukčních změn a pod.
 16. Pravidelně 1krát týdně provést kontrolu dvouručního spouštění a bezpečnostního vypínacího zařízení. U mechanických lisů provést kontrolu funkce brzdy a spojky. Závady hlásit vedoucímu.
 17. Veškerá i drobná poranění hlásit nejbližšímu nadřízenému. Provést o ošetření zápis do knihy drobných poranění.
 18. Vykázat z okolí svěřeného stroje všechny nepovolané osoby.
 19. 1krát týdně prohlédnout, zda nedošlo k nadměrnému poškození strojních součástí nebo elektrické instalace.
 20. Na stroji pracovat způsobem předepsaným návodem pro obsluhu.

pracovníku je zakázáno

 1. Pracovat na stroji pokud k tomu nebyl přímo určen svým nadřízeným a pokud nebyl prokazatelně poučen o správném způsobu práce a seznámen s nebezpečím, které se u vysekávacího lisu vyskytuje.
 2. Požívání a donášení alkoholu do všech prostor závodu s výjimkou piva do 8o.
 3. Kouření na pracovišti. Kouření je povoleno pouze na místech k tomu vymezených. 4. Manipulovat s nákladním výtahem, pokud k tomu nebyl svým vydoucím písemně určen a nebyl prokazatelně poučen výtahovým technikem.
 4. Zasahovat jakýmkoliv způsobem do pracovního prostoru stroje za jeho chodu.
 5. Nošení prstenů, náramků, náramkových hodinek, přívěsků a náhrdelníků, vázanek, šálů a pod.
 6. Opustit stroj za jeho chodu.
 7. Vyřazovat trvale nebo i dočasně z činnosti elementy bezpečnostních zařízení.
 8. Pracovat na stroji, který vykazuje závadu, zvláště zajišťovacích zařízení.