Pravidla bezpečné práce pro stroje na lepenou vazbu

zaměstnanec je povinen

 1. Před uvedením stroje do chodu provést vizuální kontrolu pracovních ploch stroje, zda někde nezůstal ležet nějaký předmět.
 2. Před spuštěním stroje překontrolovat, zda jsou všechny kryty na svých místech a funkci všech jističů (koncových spínačů).
 3. Dodržovat předepsané technologické postupy.
 4. Před spuštěním stroje překontrolovat funkci odsávacího zařízení od frézování a drážkování hřbetů a zplodin vznikajících při přetavování tavného lepidla.
 5. Používat k přestavbě stroje pouze předepsané nářadí.
 6. Věnovat zvýšenou pozornost při manipulaci v okolí svěracích čelistí pro nesení knižního bloku.
 7. Zahájení práce stroje oznámit osádce zvukovým znamením.

zaměstnanci je zakázáno

 1. Ponechávat stroj bez dozoru v chodu.
 2. Spouštět stroj, pokud není osobou k tomu povolanou.
 3. Odstraňovat kryty za chodu stroje.
 4. Za chodu stroje jej čistit, mazat nebo odstraňovat poruchy.
 5. Násilím odstraňovat špatně vložené knižní bloky.
 6. Odebírat knižní bloky za chodu stroje na jiném, než k tomu určeném místě.
 7. Ohřívat tavné lepidlo na vyšší teplotu než doporučuje výrobce.