Pravidla bezpečné práce pro stroje s VF Ohřevem

Pracovník je povinen

 1. Při pohybu okolo stroje a v jeho bezprostřední blízkosti věnovat zvýšenou pozornost všem předmětům, které by mu mohly způsobit zranění.
 2. Před spuštěním stroje překontrolovat, zda jsou všechny kryty na svém místě.
 3. Upozornit spolupracovníky na spuštění stroje.
 4. Vykázat z okolí stroje všechny nepovolané osoby, které nejsou vedoucím nebo mistrem určeny k obsluze stroje.
 5. Dodržovat předepsané technologické postupy a návody pro obsluhu stroje.
 6. Používat předepsaných ochranných pomůcek a dbát na jejich používání osobami, které jsou pod jeho vedením.
 7. Při opravě, údržbě a čistění stroje provádět tyto na zajištěném stroji, včetně vypnutého hlavního elektrického vypínače proudu. Vypnutí proudu provede odpovědný pracovník, který rovněž odpovídá za vyvěšení informační tabulky na vypínači „Pozor, nezapínat! Stroj se čistí – opravuje“.
 8. Zastavit práci na VF-lisech, zjistí-li se, že na storji vznikla závada ve stínění elektromagnetických vln.
 9. Vyjímat a zasouvat svařovací elektrody na horní desce jen tehdy, je-li hlava zařízení v horní úvrati a přepínač panelu nastaven na polohu „seřízení“.

Závěrečné ustanovení
Organizace VHJ Polygrafického průmyslu, které používají zařízení na bázi VF ohřevu jsou povinny rozpracovat tyto zásady GŘ na specifické podmínky podniku a závodu.
pravidla bezpečné práce
pro pracoviště vybavené
vysekávacími lisy

je zakázáno

 1. Vstupovat všem nepovolaným osobám na toto pracoviště.
 2. Požívání a donášení alkoholických nápojů s výjimkou piva do 8o do všech prostor závodu.
 3. Kouření na pracovišti. Pracovnící smí kouřit pouze na místech k tomu vymezených.
 4. Zatarasovat nebo zužovat vyznačené dopravní cesty na pracovišti, únikové cesty, elektrorozvodné panely a rozvaděče, hydranty a místa s umístěním hasicích přístrojů.
 5. Zužovat předepsané odstupy strojů od stěn a mezi stroji. Stroj musí být umístěn tak, aby mohl být bezpečně obsluhován a udržován předepsaným způsobem, při jeho umístění je nutné počítat s potřebným prostorem pro manipulaci s materiálem a hotovými výrobky v nejbližším okolí stroje.
 6. Vyřazovat z činnosti ochranná zařízení stroje. Tato zařízení proti nebezpečí úrazu musí působit samočinně, nesmí být ve své činnosti závislá na vůli a pozornosti obsluhy. Konstrukčně musí být provedena tak, aby nebylo možno měnit jejich funkci nebo je vyřadit z činnosti pokud nebezpečí úrazu trvá.
  Ochranná zařízení proti úrazu musí být:
  – snadné kontrolovatelná, spolehlivá a technicky provedená tak, aby v co nejvyšší míře vylučovala poruchovost;
  – nesmí být zdrojem pracovních úrazů, pokud je jejich používání v souladu s požadavky uvedenými v návodu k seřízení a obsluze stroje;
  – být uzpůsobeny tak, aby nestěžovaly seřizování a opravy strojů.
 7. Používat stroje, které nejsou vybaveny zařízením proti přetlaku.
 8. Používat poloautomatických vysekávacích lisů, pokud tyto nesplňují podmínky přerušovaného chodu, tj. pracovní cyklus pro každý výsek musí být uveden v činnost ovládacím zařízením. Toto se nevztahuje na stroje s automatickým chodem.
 9. Používat automatických vysekávacích lisů, pokud jejich konstrukce není řešena tak, aby vylučovala možnosti jakékoliv manipulace obsluhou stroje v pracovním prostoru a za chodu stroje.