Pravidla bezpečné práce pro vedoucí pracovišť vybavených zařízením pracujícím s VF ohřevem

Vedoucí pracovník je povinen

 1. Dbát, aby při užívání zařízení s VF ohřevem byla prováděna veškerá opatření, omezující ohrožení osob VF zářením na stanovenou přípustnou míru, která je uvedena ve všeobecné části.
 2. Dbát, aby pracovníci, kteří přímo nepracují s VF zařízením, ale nacházejí se v okruhu zdroje záření nebyli vystavení tomuto záření nad stanovenou míru, která je uvedena ve všeobecné části.
 3. Dbát, aby veškeré stroje, včetně strojů z dovozu, vybavené VF vyhovovaly dle ČSN 34 2865 „Odrušení vysokofrekvenčních účelových zařízení“.
 4. Kontrolovat, zda stroj má platné typové označení včetně označení, že stroj nemá rušivé účinky na radiový a televizní příjem. Bez typového osvědčení „odrušeno“ nesmí být stroj uveden ani do zkušebního provozu.
 5. Zajistit, aby údržbu elektrických zařízení na strojích s VF prováděly osoby pouze znalé, s vyšší kvalifikaci a tříletou praxí na VF. Tyto osoby musí být pravidelně přezkušovány dle ČSN 34 3100.
 6. Zajistit přezkoušení VF generátorů před uvedením do provozu. Toto přezkoušení opakovat:
  – při jakékoliv opravě generátoru;
  – při změně v okolí generátoru;
  – při přemístění generátoru.
 7. Vést o všech výše uvedených přezkoušeních evidenci.
 8. Zastavit práci na VF generátorech, zjistí-li se jakákoliv závada ve stínění elektromagnetických vln.
 9. Poskytnout pracovníkům vystaveným VF záření příslušné ochranné pomůcky, dbát na jejich používání a nejméně 1ī ročně přezkoušet jejich účinnost.
 10. Zabezpečit pravidelné lékařské prohlídky pracovníků u VF nejméně 1ī ročně.
 11. Provést s pracovníky vstupní instruktáž BOZP a PO a učinit o tom zápis do osobních karet. Tyto instruktáže v předepsaných termínech opakovat.
 12. Poučit pracovníky o zásadách bezpečné práce na strojích s VF. Provádět pravidelné, prokazatelné ověřování jejich znalostí o obsluze stroje a práci na nich. Prověření musí být opakovány každý rok.
 13. Vypracovat pravidla bezpečné práce – podnikové, resp. závodní předpisy pro VF stroje.
 14. Ovládat první pomoc při zásahu elektrickým proudem.

Vedoucímu pracovníku je zakázáno

 1. Přidělovat práci u strojů s VF ohřevem pracovníkům mladším 18 let.
 2. Zaměstnávat u VF zařízení pracovníky, kteří nebyli průkazně poučeni o bezpečné práci na těchto zařízeních.
 3. Ukládat práci pracovníkům, kteří pro tuto nesplňují kvalifikační podmínky.
 4. Přidělovat práci u strojů s VF ohřevem pracovníkům mladším 18 let.
 5. Zaměstnávat u VF zařízení pracovníky, kteří nebyli průkazně poučeni o bezpečné práci na těchto zařízeních.
 6. Ukládat práci pracovníkům, kteří pro tuto nesplňují kvalifikační podmínky.