Pravidla bezpečné práce pro vedoucí pracovníky pracovišť vybavených vysekávacími lisy

Vedoucímu pracovníku je zakázáno

 1. Přidělovat k obsluze osoby mladší 18 let, případně i starší, pokud nemají pro tuto práci doporučení a souhlas lékaře.
  Pracovní podmínky žen a mladistvých upravují příslušná opatření ústředních orgánů.
 2. Pověřovat seřízením a údržbou stroje pracovníky jeho obsluhy. Seřizovat a udržovat vysekávací lis mohou jenom kvalifikovaní pracovníci strojní údržby, kteří jsou prokazatelně poučeni o způsobu práce a o bezpečnosti práce pro údržbu vysekávacích strojů.
 3. Údržbu a opravu elektrických zařízení vysekávacích strojů mohou provádět jen kvalifikovaní a touto činností pověření elektro-údržbáři se zkouškou dle ČSN 34 3100 čl. 31.
 4. Přebírat opravený a seřízený stroj bez účasti obsluhujícího pracovníka. Při převzetí opraveného, resp. seřízeného stroje se provede kontrola správné funkce všech bezpečnostních zařízení a podle povahy opravy nebo seřízení se provede několik pracovních cyklů bez pracovního zatížení – naprázdno.
 5. Uvádět do provozu stroje, které nebyly schváleny hodnotitelskou komisí z hlediska bezpečnosti.
 6. Dovolit, aby na stroji bylo pracováno způsobem, který neodpovídá návodu pro obsluhu.

vedoucí pracovník je povinen

 1. Provést s podřízenými pracovníky vstupní instruktáž BOZP a PO a instruktáž určenou výlučně pro práci na vysekávacích lisech.
 2. Prokazatelně zacvičit a poučit obsluhu o správném způsobu práce a seznámit je s nebezpečím, které se u vysekávacích lisů vyskytuje. Toto poučení musí být se všemi pracovníky prováděno 2ī ročně.
 3. Nejméně 1ī ročně za dva roky zajistit provedení kontroly celkového zdravotního stavu pracovníků u lisů za účelem posouzení jejich duševní a fyzické způsobilosti pro tuto práci.
 4. O výsledcích všech výše uvedených bodů 1.–3. provést patřičný záznam.
 5. Ihned odvolat od práce na vysekávacím lisu a nechat vystřídat pracovníka, který se necítí zdráv, nebo je jinak indisponován.
 6. Dbát, aby ruční mazání lisu, čistění a opravy byly prováděny jen při vypnutí hlavního spínače a jeho zajištění.
 7. Opravou stroje a jeho elektrických částí pověřovat jen ty osoby, které pro tuto práci mají příslušné odborné oprávnění.
  Údržbáři strojů (strojní i elektro) musí být prokazatelně poučeni o bezpečnosti práce při seřízení strojů, které je nutno provádět za chodu stroje (spojka, brzda a pod.)
  Údržbu a opravu elektrických částí stroje mohou provádět jen kvalifikovaní elektroúdržbáři se zkouškou podle ČSN 34 3100 čl. 31.
 8. Vyřadit ihned z provozu stroj, na kterém byla obsluhou zjištěna závada.
 9. Denně evidovat a kontrolovat zápisy, provedené obsluhou lisů do záznamníků (karty stroje).
 10. Ined provést, nebo zajistit provedení celkové kontroly vysekávacího stroje, u kterého došlo k opakovanému seku selháním, nebo poruchou některého strojního nebo bezpečnostního zařízení.
 11. Zajistit provádění revize vybraných technických zařízení.
 12. Dbát, aby vypracovaná pravidla bezpečné práce pro vysekávací lisy byla umístěna na viditelném místě na pracovišti.
 13. Vést evidenci různých poruch strojů, zejména těch, při kterých došlo k úrazu.
 14. Zpracovat seznam pracovníků, pověřených kontrolou a údržbou vysekávacích lisů.
 15. Pravidelně revidovat elektrické zařízení lisů podle příslušných ČSN.