Pravidla bezpečné práce pro zaměstnance obsluhy laminovacích strojů

zaměstnanec je povinen

 1. Absolvovat vstupní instruktáž BOZP a PO pro pracoviště laminování a instruktáž včetně přezkoušení znalostí pravidel bezpečnosti práce zaměřenou na práci u stroje (zařízení) na kterém pracuje.
 2. Chovat se na pracovišti tak, aby nezpůsobil úraz sobě ani svým spoluzaměstnancům.
 3. Čistit a mazat stroj za jeho klidu. Před jakoukoliv prací na stroji musí být hlavní vypínač vypnut na viditelném místě, nejlépe u ovládacího panelu stroje, vyvěšena tabulka „POZOR, NEZAPÍNAT! Stroj se opravuje – čistí“.
 4. Před uvedením stroje do chodu vrátit na místa všechny kryty a zapojit ochranná zařízení, které bylo nutno při mytí a čištění stroje odstranit.
 5. Při manipulaci s materiálem:
  a) zachovávat předepsaný manipulační prostor kolem stroje, elektrických rozvaděčů, zdí a všech pevných překážek,
  b) nechávat volné únikové cesty a nezahrazovat dopravní cesty.
 6. Zachovávat volné únikové cesty a nezahrazovat hlavní, vyznačené dopravní cesty.
 7. Hlásit i drobná poranění mistrovi a zapsat do knihy drobných poranění.
 8. Upozornit mistra na každou závadu, která by mohla být zdrojem požáru nebo ohrožení zdraví.
 9. Při manipulaci s těkavými látkami (xylén, toluén, lihový lak) používat ochranných brýlí, respirátorů, obličejových štítů apod.
 10. Při přilévání čisticích a mazacích prostředků neznečistit podlahu. Rozlité tekutiny ihned utřít – nebezpečí úrazu!
 11. Prohlížet archy, případně rozřezávat nalaminované produkce jen na místech k tomu určených.
 12. Vypnout stroj, hlavní vypínač a sušicí zařízení při případné poruše (havárii) nebo při přerušení přívodu elektrické energie.