Přeprava nákladů

 1. Doprava nákladů
  1. Odklápěcí bočnice vozidel musí být bezpečně zajištěny spínacími řetezy. Jsou-li řetězy ze dvou částí, musí být spolehlivě spojeny s pojistkou.
  2. Řidič je povinen se přesvědčit před začátkem jízdy o bezpečném zajištění bočnic, zadního a předního čela, sklápěcí karoserie a nákladu vozidla.
  3. Zaměstnanci provázející náklad nesmějí za jízdy stát na ložné ploše nebo na nákladu, ani sedět na bočnicích nebo čelech.
  4. Při dopravě dlouhého dříví, kulatiny, kovových tyčí, trub, sypkých hmot, obilí, slámy, sena apod. nákladů nesmí být na nákladu nikdo přepravován.
  5. Je zakázáno dopravovat osoby na ložné ploše vyklápěcích zařízení s vyjímkou sklápěcího přívěsu traktoru, který má vyklápěcí korbu pevně zajištěnou svorníky.
  6. Zavazadla dopravovaná na střeše vozidla musí být umístěna a upevněna tak, aby nemohla spadnout, posouvat se a nepřesahovala šířku vozidla.
  7. Při přepravě nákladu nesmí být překročena užitečná hmotnost vozidla, zatížení náprav a přípustné rozměry stanovené pro vozidlo včetně nákladu. Náklad musí být na vozidle řádně umístěn a upevněn, aby neohrožoval bezpečnost a plynulost silničního provozu, neznečišťoval nebo nepoškozoval silnici, nezpůsoboval nadměrný hluk, neznečišťoval ovzduší a nezakrýval stanovené osvětlení, odrazky, poznávací. značku a vyznačení nejvyšší povolené rychlosti. To platí i pro zařízení sloužící k upevňování a ochraně nákladu (plachta, apod.). Předměty, které lze snadno přehlédnout, nesmějí po straně vyčnívat. Přečnívá-li náklad vozidlo do stran nebo vpředu a vzadu musí být náklad označen podle ustanovení vyhl. 4. 99/1989 Sb.
  8. Za uložení nákladu na vozidle odpovídá řidič vozidla.