Zařízení na údržbu vozidel

 1. Údržba vozidel
  1. V kabině řidiče se nesmí ukládat ani převážet hořlavé kapaliny nebo snadno vznětlivé látky.
  2. V prostoru pro akumulátory nebo na jeho povrchu se nesmí ukládat žádné předměty.
  3. Pracoviště, kde se spouštějí spalovací motory, musí být vybavena zařízením pro dokonalé odvádění výfukových plynů mimo pracovní prostor.
 2. Pracovní jámy
  1. V prostorách, kde jsou pracovní jámy, musí být na dobře viditelném místě umístěny bezpečnostní pokyny pro práci v jámách.
  2. Nepoužívané jámy musí být zabezpečeny kryty, nebo musí být ohrazeny bezpečným sklopným nebo přenosným zábradlím.
  3. Do každé jámy musí být neustále zajištěn bezpečný vstup a výstup.
  4. Je zakázáno jámu překračovat nebo přeskakovat.
  5. Jáma musí být vybavena:
   1. nejméně jednou zásuvkou v krytí v provedení dle ČSN 33 0330;
   2. pevnými svítidly v krytí a provedení dle ČSN 33 0330;
   3. výklenky ve stěnách jámy pro odkládání nářadí;
   4. nejméně jednou montážní plošinkou upravenou tak, aby se dala zvýšit;
   5. tabulkami s nápisem „Zákaz kouření a používání otevřeného ohně“;
   6. záchytnou (čistící) jímkou, umístěnou v nejnižším bodě a krytou ochranným roštem.
  6. Je zakázáno:
   1. používat otevřeného ohně a kouřit v jamách nebo ve vzdálenosti menší než 1,5 m od nich;
   2. používání hořlavých kapalin k čištění vozidel stojících nad jámami;
   3. vnášet do jam nádoby, které obsahují nebo obsahovaly výbušné látky, hořlavé kapaliny nebo jiné zdraví ohrožující látky a plyny, včetně tlakových nádob a akumulátorových baterií;
   4. odkládat při práci v jámě části jejího krytu tak, že by ztížily únik z jámy v případě nebezpečí;
   5. prodlévat uvnitř jámy v době přistavování a odjíždění vozidla;
   6. demontovat na vozidle stojícím nad jámou součástky, které by svou hmotností mohly ohrozit bezpečnost zaměstnanců;
   7. odkládat v jamách nástroje a součástky jinam, než do výklenků;
   8. vypouštět na dno jámy jakékoliv provozní kapaliny.
 3. Vedoucí pracoviště je povinen soustavně kontrolovat stav jámy a zejména prověřit před použitím každou jámu, která nebyla používána po dobu jednoho týdne a každou jámu, v níž mají být provedeny svářečské práce.
 4. Svařování v jámě je povoleno pouze na vozidlech, ze kterých byly vypuštěny pohonné hmoty a to pouze v jamách, opatřených fungující vzduchotehnikou, za podmínek stanovených v ČSN 05 0610 a ČSN 05 0630.
 5. Je zakázáno přistavování a odstavování vozidel nad jámy (z jámy) a na rampy (z rampy) tažením nebo tlačením osobami.
 6. Garáže a dopravní cesty
  1. Vjezdy a výjezdy garáží, opraven a jiných prostorů, do kterých vjíždějí vozidla, musí být po obou stranách opatřeny žlutočerným šrafováním do výše 3 m tak, aby šrafování bylo viditelné i při otevřených vratech. Šrafování musí být provedeno do vzdálenosti 0,2–0,3 m od zárubně vrat, přičemž šířka pruhů je 14–22 cm ve skonu 45o směrem nahoru.
  2. V garáži je zakázáno doplňovat nádrž vozidla pohonnými látkami.
  3. Motor vozidla je dovoleno uvádět do chodu v garáži jen za účelem bezprostředního výjezdu z garáže.
  4. Garáž se nesmí používat jako prostor pro ošetřování, údržbu nebo opravy vozidel (kromě denní obsluhy vozidla před jízdou a po jízdě).