Pravidla bezpečné práce pro odběrače a nakladače v hlubotiskových strojovnách

Pracovník je povinen

 1. Zúčastnit se vstupní instruktáže BOZP a PO s instruktáží, která je zaměřena na práci ve strojovnách hlubotisku a pravidly bezpečné práce na stroji, ke kterému je přidělen.
 2. Podrobit se lékařským prohlídkám, uskutečňovaných podle pokynů vedení závodu.
 3. Chovat se na pracovišti tak, aby nezpůsobil úraz sobě, ani svým spolupracovníkům.
 4. Používat předepsaný pracovní oděv, obuv, rukavice a další ochranné pomůcky, které mu organizace poskytla. Pracovní oděv musí být upnutý, blůza zasunuta do kalhot.
 5. Nosit ochrannou síť na vlasy, pokud má vlasy delší 10 cm. Toto ustanovení se týká mužů i žen.
 6. Ohlásit strojmistrovi započetí a skončení pracovního úkonu. Tuto povinnost je nutno zejména dodržovat při práci na více strojích, nebo na stroji s více agregáty.
 7. Přerušit bezodkladně práci, pokud je k tomu strojmistrem vyzván.
 8. Provádět úklid, čistění stroje jen tehdy, je-li stroj v klidu.
 9. Po skončení práce ve stroji uvést do původní polohy všechny kryty a zapojit ochranná zařízení.
 10. Při manipulaci s materiálem dodržovat předepsaný prostor kolem stroje, elektrických rozvaděčů, zdí, těles ústředního topení a všech pevných překážek.
 11. Zachovávat volné únikové cesty a nezatarasovat hlavní, vyznačené dopravní cesty.
 12. Hlásit každý úraz i drobná poranění mistrovi a dbát o provedení zápisu do knihy drobných poranění.
 13. Upozornit mistra na každou závadu, která by mohla ohrozit zdraví pracovníků, nebo být zdrojem požáru.
 14. Prohlížet a počítat archy mimo stroj, a to na místě k tomu vyhrazeném.

Pracovníkovi je zakázáno

 1. Požívání a donášení alkoholu do všech prostor závodu s výjimkou piva do 8o.
 2. Kouření na pracovišti. Kouření je povoleno pouze na místech pro tento účel vymezených.
 3. Manipulovat s nákladním výtahem, pokud k tomu není písemně svým vedoucím určen a není prokazatelně poučen výtahovým technikem.
 4. Popojíždění strojem nebo jeho uvádění do chodu.
 5. Zasahovat jakýmkoliv způsobem do stroje za jeho chodu. Pokud zjistí závadu na stroji nebo nebezpečí, smí stroj zastavit tlačítkem „Total – Stop“.
 6. Při stohování archů papíru nebo jejich ukládání do nakládacího aparátu tiskového stroje a při jejich odebírání z vykladače manipulovat s větším množstvím papíru, než je určeno váhovým limitem.
 7. Při ručním odebírání a nakládání archů vyřazovat z činnosti zabezpečovací zařízení.
 8. Nošení prstenů, náramků, náramkových hodinek, náhrdelníku a dalších ozdob.
 9. Opustit stroj nebo pracoviště – zejména při práci na více strojích – aniž by o tom vyrozuměl tiskaře.
 10. Požívat jídlo na pracovišti,
 11. Používat xylénu nebo toluénu k mytí rukou apod.
 12. Znát a dodržovat zásady bezpečné práce s hořlavinami, znát požární poplachové směrnice závodu, dodržovat požární řád pracoviště, znát, kde jsou uloženy a jak se používají protipožární prostředky.
 13. Provést ihned úklid rozlitých barev, oleje, ředidel na podlaze.
 14. Dodržovat zvýšenou bezpečnost při práci, při mytí barevníků, stěracích nožů – raklí –, používat čistících prostředků k této činnosti určených technologií, používat předepsaných osobních ochranných pracovních pomůcek, tj. rukavic, příp. brýlí. Mytí válců stroje jen při jeho odstavení z provozu.
 15. Dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s tiskovými válci.
 16. Zaparkovat transportní vozíky po skončení pracovního úkonu na vyhrazené místo,
 17. Hlásit každý úraz i drobné poranění mistrovi střediska a dbát na provedení zápisu do knihy drobných poranění.
 18. Upozornit mistra na každou závadu, která by mohla ohrozit zdraví pracovníků nebo být zdrojem požáru.