Pravidla bezpečné práce pro pomocné technické pracovníky v hlubotiskových strojovnách

Pracovník je povinen

 1. Absolvovat vstupní instruktáž BOZP a PO a periodickou instruktáž, která je zaměřena na práci v hlubotiskových strojovnách a pravidla bezpečné práce na stroji, ke kterému byl přidělen.
 2. Chovat se na pracovišti tak, aby nezpůsobil úraz sobě, ani svým spolupracovníkům.
 3. Používat předepsaný pracovní oděv, obuv, rukavice a další ochranné pracovní pomůcky, které mu organizace poskytla. Pracovní oděv musí být upnutý, blůza zasunuta do kalhot.
 4. Pracovník je povinen nosit ochrannou síťku na vlasy, pokud má vlasy delší než 10 cm. Toto ustanovení se týká mužů i žen.
 5. Hlásit strojmistrovi zahájení nebo skončení pracovního úkonu. Tuto povinnost je třeba dodržovat zejména při práci na více strojích, nebo na stroji s více agregáty.
 6. Přerušit bezodkladně práci, je-li k tomu strojmistrem vyzván.
 7. Provádět úklid a čistění stroje jen je-li stroj vypnut, v klidu a na hlavním vypínači je vyvěšena příslušná tabulka „Pozor, Nezapínat! Stroj se čistí“.
 8. Po ukončení práce ve stroji uvést do původní polohy všechny kryty a zapojit ochranná zařízení. Pokud toto nemůže provést sám, upozorní na tuto skutečnost strojmistra stroje.
 9. Při manipulaci s materiálem dodržovat předepsaný prostor kolem stroje, elektrických rozvaděčů, zdí, ústředních topení a pevných překážek.
 10. Zachovávat volné únikové cesty a nezatarasovat vyznačené dopravní cesty.
 11. Při práci s používáním, resp. manipulováním se zvedacím zařízením musí být pracovník poučen a seznámen s ČSN o vydání vazačských průkazů.