Pravidla bezpečné práce pro práci na hlubotiskových strojích

Pracovník je povinen

 1. Při pohybu okolo stroje a jeho bezprostřední blízkosti věnovat zvýšenou pozornost všem předmětům, které by mu mohly způsobit zranění. Veškeré manipulace provádět v bezpečné vzdálenosti stroje.
 2. Před uvedením stroje do chodu překontrolovat, zda jsou všechny kryty na svých místech a zda na stroji někdo nepracuje.
 3. Upozornit na uvedení stroje do chodu své spolupracovníky dohodnutým zvukovým signálem.
 4. Vykázat z okolí stroje všechny nepovolané osoby, které nejsou vedoucím nebo mistrem přímo určeny k obsluze stroje.
 5. Dodržovat předepsané technologické postupy a návody pro obsluhu stroje
 6. Používat ochranné pracovní pomůcky a dbát na jejich používání osobami, které jsou pod jeho vedením.
 7. Při opravě a údržbě stroje – jeho čistění – provádět tyto na zajištěném stroji včetně vypnutí hlavního vypínače elektrického proudu. Vypnutí provede strojmistr – odpovědný pracovník, který rovněž osobně odpovídá za vyvěšení informativní tabulky na vypínači „ POZOR, NEZAPÍNAT! Stroj se čistí, opravuje“.
 8. Při manipulaci s tiskovým válcem používat ochranných rukavic.
 9. Dbát na bezpečné uložení válců do stojanů s úchyty na obou stranách.
 10. Dodržovat zvýšenou opatrnost při mytí soustavy barvových válců a stěrací lišty – rakle – a zásadně používat předepsané ochranné pomůcky.
 11. Při zavěšování kotoučů papíru do odvíječů a při zavádění papíru do stroje dodržovat předepsané pracovní postupy.

Pracovníku je zakázáno

 1. Odstraňovat kryty z rotujících částí a jiných nebezpečných míst stroje, vyřazovat koncové spínače z činnosti.
 2. Za chodu stroje provádět seřízení nakládacích známek čelních a postranních, pokud tyto nejsou ovládány autopassrem.
 3. Při zakládání tiskových válců používat jiného než krokového zajíždění ve směru od sbíhavých míst – zpětného chodu.
 4. Za chodu stroje přidávat barvu stěrkou přímo do válců barevníku, pokud není stroj vybaven zařízením pro bezpečné provádění tohoto úkonu.
 5. Odstraňovat nečistoty z barvy za chodu stroje.
 6. Vyjímat a vkládat válce za chodu stroje.
 7. Čistit a seřizovat převáděcí bubny a řetězy za chodu stroje.
 8. Měnit olej filtrů, čerpadel, převodovek a v nádrži za chodu stroje.
 9. Odstraňovat nečistoty z tiskových válců za chodu stroje.