Pravidla bezpečné práce pro pracoviště novinových a knižních rotaček

zaměstnancům je zakázáno

 1. Na pracoviště novinových a knižních rotaček je zakázáno vstupovat všem nepovolaným osobám.
 2. Na pracovišti požívat během pracovní doby, jakož i před ní, alkohol.
 3. Kouřit na pracovišti. Kouření je povoleno pouze ve vyhrazených a zřetelně označených prostorách.
 4. Jakýmkoliv způsobem zatarasovat nebo zužovat dopravní cesty na pracovišti.
 5. Zužovat prostupy mezi stroji jakýmkoliv materiálem (apod.)
 6. Zatarasovat přístupy k elektrickým rozvaděčům.
 7. Manipulovat se stroji a zařízeními na pracovišti, pokud nebyl k této práci přímo určen.
 8. Čistit stroj za chodu. Zajíždět se strojem smí pouze tiskař.
 9. Při čištění stroje musí být stroj přepnut na čištění.
 10. Používat nákladní výtahy. Manipulovat s nákladními výtahy smějí pouze pracovníci určení vedoucím a poučení.
 11. Nosit při práci prstýnky, hodinky, náramky, náhrdelníky a další ozdoby.
 12. Snímat a odnímat ze strojů a zařízení ochranné kryty.
 13. Zasahovat do elektrických a mechanických částí stroje. Tyto zásahy mohou provádět pouze k tomu určení zaměstnanci s příslušnou kvalifikací.
 14. Za chodu stroje do něj zasahovat (vyjma při zavádění papíru, při zátahu, a to nad tiskovými jednotkami).
 15. Spouštět stroj bez předchozího varování spolupracovníků (zvukovým nebo jiným zřetelným signálem).
 16. Opouštět stroj (pracoviště) bez vědomí tiskaře (mistra, vedoucího).
 17. Přechovávat hořlavé kapaliny potřebné k mytí strojů a forem na pracovišti v množství větším, než je potřeba pro jednu směnu.
 18. Odhazovat upotřebené hadry nasáklé hořlavinami a barvou do košů na papír. K tomuto účelu musí být na pracovišti kovové odpadní nádoby s víkem.
 19. Plnit nádoby hořlavinami na více než 95 % jejich obsahu.
 20. Vozit se na vozících pro přepravu materiálů.
 21. Používat nebezpečných a rizikových pracovních postupů.

Zaměstnanec je povinen

 1. Chovat se na pracovišti tak, aby nezpůsobil úraz sobě ani spoluzaměstnancům.
 2. Používat všech pracovních pomůcek, které mu byly k práci vydány.
 3. Používat všech osobních ochranných pracovních pomůcek, které mu byly vydány.
 4. Nosit upnutý pracovní oděv.
 5. Při mytí válců utřít do sucha kovové osy válců.
 6. Věnovat zvýšenou péči a opatrnost při mytí barevníku a planžet. Vždy při tom používat ochranné rukavice.
 7. Setřít z podlahy rozlité oleje nebo hořlavé kapaliny, pokud je rozlil při rozlévání do menších nádob.
 8. Vyžádat si pomoc spolupracovníků při manipulaci s těžkými náklady apod.
 9. Ukládat vozíky na převážení forem na určená místa vždy po skončení pracovního úkonu.
 10. Ukládat prázdné palety na sebe a pouze na místo k tomu určené.
 11. Zajistit zajíždění při čištění a vyjímání forem u rotačního stroje tak, aby nemohlo dojít k poškození zdraví pracovníků.
 12. Udržovat na svém pracovišti pořádek a čistotu.
 13. Mít vždy nářadí a nástroje uspořádané na vyhrazených místech.
 14. Dodržovat předepsané, vyzkoušené a bezpečné pracovní postupy.
 15. Dodržovat Provozní řád.
 16. Při vzniku požáru řídit se platnými požárními poplachovými směrnicemi.
 17. I drobná poranění ošetřit a hlásit nadřízenému.
 18. Upozornit mistra na každý nedostatek, který by se mohl stát příčinou pracovního úrazu.
 19. Hlásit všechny závady nadřízenému.
 20. V rámci své kvalifikace, schopností iniciativně provádět okamžitou nápravu zjištěných nedostatků.
 21. Odmítnout práci, která by svým charakterem byla pro pracovníka nebezpečná, protože na ni nemá příslušnou kvalifikaci.
 22. Dělník je povinen ohlásit tiskaři každé vzdálení od stroje.
 23. Dělník, který z příkazu tiskaře na stoji pracuje, je povinen tiskaři ohlásit skončení požadovaného úkonu.
 24. Tiskař odpovídá za dodržování předpisů bezpečné práce dělníky, kteří z jeho příkazu na stroji pracují.