Pravidla bezpečné práce pro řídící pracovníky hlubotiskových strojoven

pro vedoucí oddělení, mistry dílen a strojmistry

Vedoucí hospodářský pracovník je povinen

 1. Seznámit podřízené pracovníky s rizikovostí pracoviště dle všeobecných hygienických zásad.
 2. Seznámit podřízené pracovníky s pravidly bezpečné práce ve strojovně a na svěřených strojích. Provádět pravidelné školení na úseku BP a požární ochrany.
 3. Zakázat požívání jídla na pracovišti, mytí rukou xylénem nebo toluénem. Tento se vstřebává do pokožky a může působit toxicky.
 4. Kontrolovat, zda hlubotiskový stroj nebyl uveden do pracovního chodu bez spuštění odsávacího zařízlení.
 5. Zajistit a umožnit provádění pravidelné kontroly sběračů statické elektřiny u všech dílů hlubotiskového stroje pracovníky elektroúdržby. Dbát, aby o této kontrole byl proveden zápis do kontrolní kníhy.
 6. Kontrolovat zařízení, které snižuje možnost vzniku statické elektřiny, správné nastavení sběračů statické elektřiny, určení relativní vlhkosti vzduchu ve strojovně včetně používání speciálních zavlhčovačů – aerosolů.
 7. Dbát, aby za chodu stroje byly uzavřeny všechny krovky stroje – rolety, kryty u barevníků apod.
 8. Chovat se na pracovišti tak, aby nezpůsobil úraz ani sobě, ani svým spolupracovníkům.
 9. Používat předepsaný pracovní oděv, pracovní obuv, rukavice a další ochranné pracovní pomůcky, které mu organizace poskytla. Pracovní oděv musí být upnutý, blůza zasunuta do kalhot.
 10. Nosit na vlasech ochrannou síťku, pokud má vlasy dělší 10 cm. Toto ustanovení se týká mužů i žen.
 11. Dodržovat pravidla bezpečné práce a vyžadovat jejich dodržování od členů osádky, resp. ostatních podřízených pracovníků.
 12. Před uvedením stroje do chodu se přesvědčit, že na stroji nikdo nepracuje.
  Na požádání pomocných technických pracovníků uvést stroj do chodu nebo s ním popojíždět.
  Na popojíždění a uvedení stroje do plného chodu musí spolupracovníky upozornit dohodnutým výstražným signálem.
 13. Dbát na bezpečné převážení, výměnu, čistění a mytí hlubotiskových válců.
 14. Po umytí stroje překontrolovat nasazení barevníků, založení tisk. válců, stěracích nožů, umístění všech krytů a funkce jističů.
 15. Dbát zvýšené opatrnosti při broušení stěracích nožů barvy.
 16. Osobně dbát na vyvěšení výstražných tabulek, pokud je stroj čistěn nebo opravován.
 17. Vykázat od stroje všechny nepovolané osoby.
 18. Hlásit každý úraz i drobné poranění svému nejbližšímu nadřízenému, dbát o provedení jejich zápisu do knihy drobných poranění.
 19. Upozornit nejbližšího nadřízeného na každou závadu, která by mohla ohrozit zdraví pracovníků nebo být zdrojem požáru.
 20. Věnovat zvýšenou pozornost při úpravě a čistění skládacího zařízení, zvláště v okolí skládacích nožů.
 21. V případě přerušení dodávky elektrické energie ihned vypnout hlavní spínač stroje a zajistit ho.
 22. Dbát, aby členové osádky neodkládali na lávky stroje, nářadí apod.

Pracovníku je zakázáno

 1. Požívání a donášení alkoholu do všech prostor závodu s výjimkou piva do 8o.
 2. Kouření na pracovišti. Kouřit je povoleno jen ve vymezených místech.
 3. Nosit při práci prsteny, náramky, náramkové hodinky, přívěsky a další ozdoby.
 4. Povolit práci na stroji osobám, které pro tuto práci nemají kvalifikaci a patřičné osvědčení.