Pravidla bezpečné práce v hlubotiskových strojovnách

 

Všeobecně

 1. Vzhledem k používání rozpustidel (hořlavin) I. třídy nebezpečnosti, jde o pracoviště se zvýšeným požárním rizikem.
 2. Hlubotiskové stroje musí být opatřeny účinným odsávacím zařízením výparů ředidel.
 3. Odsávací zařízení uvádí do chodu a zastavuje mistr nebo jiná odpovědná osoba.
 4. Filtry odsávacího zařízení od hlubotiskových strojů musí být čistěny v pravidelných intervalech. O provedení čistění filtrů musí být proveden zápis do knihy stroje.
 5. 2ī ročně musí být provedeno měření koncentrace výparu ředidel, tj. xylénu a toluénu, dle pokynů OHES. NPK toluénu a u xylénu od roku 1996 činí 300 mg/m3. průměrná a 600 mg/m3 mezní.
 6. Provádět pravidelné čistění sušicích zařízení v hlubotiskových rotačních strojích od papírového prachu. O čistění je nutno provést průkazný zápis. Čistění se provádí nejméně … ročně.
 7. V rekuperační stanici, která je součástí hlubotiskových strojů musí být vyvěšen technologický popis způsobu a provozu rekuperace xylénu nebo toluénu. Za dodržení technologického postupu rekuperace je odpovědný mistr dílny a obsluha tuto práci provádějící.
 8. K potlačení eventuelního požáru je u absorbéru instalováno automatické hasicí zařízení. Toto smí být použito jen při odstavení absorbéru a jeho vychladnutí.
 9. Odstavení a práce uvnitř absorbérů.
  9.1 Odstavení, vstup do absorbéru je dovolen pouze na základě písemného souhlasu, který vydává a podepisuje ředitel organizace, nebo jím písemně pověřená osoba.
  Obsahem písemného souhlasu musí být i následující náležitosti:
  – určení odpovědné osoby za vyvětrání absorbéru, případně za odběr vzorku ovzduší;
  – určení odpovědné osoby za práci uvnitř absorbéru, určení trvalého dozoru nad prováděnou prací.
  9.2 Výměnu náplní v absorbéru určuje provozní technik podle doby provozu absorbéru a použitého druhu aktivního uhlí.
  9.3 Výměna aktivního uhlí v absorbéru může být prováděna pouze po odstavení absorbéru nejméně na 48 hod., s otevřením všech příklopů za účelem odvětrání výparů xylénu nebo toluénu.
  9.4 Při práci uvnitř absorbéru musí být zajištěn trvalý dozor nejméně dvěma pracovníky, pracovník uvnitř absorbéru musí být připoután lanem na ochranný pás padákového (sedacího) typu a musí být vybaven maskou s dálkovým přívodem vzduchu nebo přístrojem s přívodem kyslíku.

je zakázáno

 1. Vstupovat všem nepovolaným osobám do strojoven.
 2. Používání a donášení alkoholických nápojů do všech prostor závodu s výjimkou piva do 8o.
 3. Kouření a zacházení s otevřeným ohněm na pracovišti. Pracovníci smí kouřit jen na místech k tomu vymezených.
 4. Zatarasovat nebo zužovat vyznačené dopravní cesty na pracoviště, únikové cesty, elektrorozvodné panely a rozvaděče, hydranty a místa s umístěním hasicích přístrojů.
 5. Zužovat předepsané odstupy strojů od stěn nebo mezi stroji.
 6. Manipulovat se stroji a zařízením ve strojovně, pokud pracovník nebyl k této práci přímo určen.
 7. Čistit, mazat stroj nebo provádět na něm opravy za jeho chodu. Zajíždět se strojem smí jen strojmistr, nebo jiný, k tomu určený odpovědný pracovník. Při čistění musí být vypnut hlavní vypínač a na tomto vyvěšena tabulka – „POZOR, NEZAPÍNAT! – Stroj se opravuje, čistí“.
 8. Nosit při práci prsteny, náramky, náramkové hodinky, náhrdelníky a jiné ozdoby.
 9. Odstraňovat ze strojů ochranné kryty a vyřazovat z činnosti koncové jističe – stykače.
 10. Zasahovat do elektrických a mechanických částí strojů. Tyto zásahy mohou provádět pouze pracovníci k tomu určení, s příslušnou kvalifikaci.
 11. Uvádět stroj do chodu bez předchozího varování spolupracovníků zvukovým nebo jiným smluveným signálem.
 12. Opouštět stroj, který je v chodu – i pracoviště – bez vědomí přímého nadřízeného.
 13. Přechovávat hořlavé kapaliny – ředidla a barvy – potřebné pro mytí tiskových válců a provoz stroje – v lahvích z umělé hmoty a v množství větším, než je třeba na jednu směnu.
  Nádoby s ředidly a barvami musí být vždy uzavřeny.
 14. Odhazovat upotřebené hadry a čistící bavlnu nasáklé hořlavinami a barvou do košů na papír. K tomuto účelu musí být na pracovištích kovové nádoby s víkem.
 15. Plnit nádoby s hořlavými kapalinami na více než 95 % jejich obsahu.
 16. Používat na pracovišti kyseliny a zásady jen předepsané koncentrace, určené technologickým postupem.
 17. Používat na pracovištích těkavých, zdaví škodlivých ředidel ve větším rozsahu, než je předepsáno technologickým předpisem.
 18. Mýt stroj a podlahu ve strojovně jinými než k tomuto účelu technologickým předpisem určenými látkami.