Kovoobráběcí stroje

1) Základní ustanovení

 1. Pracoviště musí být dostatečně osvětleno s ohledem na druh a bezpečnost vykonávané práce.
 2. Podlaha v místě obsluhy stroje musí být izolována proti vlhku a chladu a umožňovat propadávání kovových třísek (dřevěný rošt).
 3. Pracoviště musí být udržováno v čistotě a pořádku, odpadový materiál včas a pravidelně odklízen.
 4. Použité čisticí prostředky (vlna, hadry) musí být odkládány do uzavřených kovových nádob, které musí být po každé směně vyprázdněny.
 5. U nově dodaných strojů musí být k dispozici provozní dokumentace v češtině nebo slovenštině.
 6. Bezpečnostní pokyny pro práci na stroji musí být vyvěšeny na vhodném místě v blízkosti stanoviště obsluhy.
 7. Obráběcí stroje musí být umístěny tak, aby byly vzdáleny od stěn, sloupů nebo okolních strojů nejméně 60 cm a v místě obsluhy nejméně 100 cm. Stanoviště obsluhy nesmí zasahovat do komunikace.
 8. Na stroji musí být pracováno jen způsobem, který je v návodu k obsluze označen jako správný a bezpečný.
 9. Stroj musí být používán jen pro práce, pro které je určen a které odpovídají jeho typu, velikosti a výkonu.
 10. U všech ovladačů stroje musí být na trvanlivém štítku zřetelně označen jejich účel či funkce. Hlavní vypínač musí být označen červeně.
 11. Před opravou stroje musí být provedeno takové zajištění, aby nemohlo dojít k samovolnému spuštění nebo spuštění neoprávněnou osobou (např. uzamčením hlavního vypínače v nulové poloze, uzamknutím spouštěcího tlačítka, sejmutím hnacího řemene atd.). Na spouštěcím zařízení musí být viditelně upevněna tabulka s nápisem NEZAPÍNAT – OPRAVA STROJE!
 12. Rotující upínací zařízení musí být provedeno tak, aby brzdění nebo při opačném smyslu otáčení nemohlo dojít k jeho samovolnému uvolnění.
 13. Upínání a snímání těžkých či objemných přípravků, nástrojů a obrobků musí být zajištěné vhodným zařízením nebo pomocí dalších osob.
 14. Hnací a převodové mechanizmy nechráněné konstrukcí stroje a které jsou v dosahu zaměstnance, musí být zakrytovány nebo znemožněn přístup k nim jinak.
 15. Vzduchové pistole na čištění obrobků apod. musí mít ochranné zařízení proti úrazu zaměstnance odlétajícími třískami.
 16. Při odstraňování třísek musí být používány předepsané pracovní pomůcky (háček apod.).
 17. Při kontrole jakosti povrchu, měření nebo upínání musí být vřeteno (smykadlo) zastaveno a odsunuto do bezpečné vzdálenosti.
 18. Není-li stroj vybaven ochranným zařízením proti odletujícím třískám, musí být při práci používány vhodné OOPP.
 19. Obsluha stroje musí používat pracovní oděv bez volně vlajících částí. Na hlavě musí mít čepici nebo šátek uvázaný tak, aby vlasy nevyčnívaly (plnovous musí být chráněn síťkou). Plášť se nesmí při obsluze používat.
 20. Obsluha nesmí pracovat v otevřené nebo plátěné obuvi.
 21. Při obsluze stroje nesmí mít obsluha prstýnky, řetízky, náramkové hodinky, náhrdelníky, vázanky, šály apod.
 22. Při obsluze strojů v chodu se nesmi používat rukavice.
 23. Obsluha, seřizování a údržba se musí provádět podle návodu výrobce.

2) Brusky

 1. Na vhodném místě brusky musí být trvanlivě vyznačen smysl (směr) otáčení brusného kotouče.
 2. Brousící vřeteník musí být opatřen blokovacím zařízením proti zařazení vysokých otáček, při nichž by byla překročena maximální dovolená obvodová rychlost brusného kotouče.
 3. Brousící nástroj musí být zajištěn při broušení proti samovolnému uvolnění z vřetena nebo z upínacího zařízení.
 4. Brusky s obvodovou rychlostí nad 10 m/s musí být opatřeny bezpečným ochranným krytem, chránícím obsluhu před prachem, úlomky, roztrženým kotoučem apod.
 5. Všechny brousící kotouče musí být označeny základními technickými údaji (průměr kotouče, maximální obvodová rychlost).
 6. Výměná brusného kotouče může provádět pouze zaměstnanec k tomu určený. Při zkušebním chodu nového brusného kotouče se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru.
 7. Obvodová mezera mezi vnitřním okrajem krytu a brusným kotoučem může být maximálně 6 mm velká. Po opotřebení kotouče musí být možnost seřídit mezeru stavitelným hradítkem nebo obvodovým krytem.
 8. Pro podepření obrobků broušených ručně musí být bruska vybavena seřiditelnými podpěrami. Mezi obvodem brusného kotouče a podpěrou musí být dodržena vzdálenost max. 3 mm.
 9. Je zakázáno brousit s odstraněným nebo nedokonale upevněným krytem brusného kotouče.
 10. Okraj podpěry směrem k brusnému kotouči musí mít nepoškozenou (rovnou) hranu.
 11. U stojanových brusek jedno a dvoukotoučových, které nemají odsávání brusného prachu, musí být brusný prach sveden do nádoby s vodou.

3) Vrtačky

 1. Vřeteno musí být zajištěno proti samovolnému posunu do dolní polohy.
 2. Vrtaný předmět musí být vhodně zajištěn proti pootočení (svěrákem, upínkami a upínacími šrouby na stůl nebo upínací deskou stroje). Přidržovat při vrtání malé obrobky rukou je zakázáno.
 3. U stojanových vrtaček musí být volně přístupná část vřetena nad vřeteníkem zakrytovaná.
 4. Jestliže se při upínání nástroje nebo pomocného upínacího zařízení používá unášecího klínu, nesmí klín vyčnívat z vřetena.
 5. Nástroj nebo pomocné upínací zařízení se nesmí z vřetena uvolňovat jinak, než vyrážecím klínem. Ten nesmí být ponechán na vřetenu. Vyrážecí klín nesmí být připevněn ke konstrukci stroje.
 6. Je-li obsluha vrtačky ohrožována třískami nebo řeznou kapalinou, musí používat brýle nebo obličejový štít.
 7. Vrtačku nesmí obsluhovat zaměstnanec, který má na ruce obvaz, kožený prsteník nebo rukavice.
 8. Je zakázáno odstraňovat třísky holou rukou nebo vyfoukáním ústy. Třísky z nebezpečného pracovního prostoru za chodu vřetena mohou být odstraňovány pouze vhodnými pracovními pomůckami.
 9. Při výměně nástroje musí být vřeteno vrtačky v klidu.

4) Mechanické nůžky

 1. Nůžky musí být opatřeny na místě viditelném z místa obsluhy štítkem trvale označujícím největší dovolenou tloušťku stříhaného materiálu nebo střižnou sílu.
 2. Ovládací páka ručních tabulových a pákových nůžek musí být v horní poloze zajistitelná proti samovolnému sklopení.
 3. Ovládací páka a protizávaží musí být natřeny výstražnou oranžovou barvou.
 4. Nůžky musí být umístěny tak, aby při práci nemohla být ovládací pákou nebo pohybujícím ramenem (ramenem s protizávažím) zraněna osoba, zdržující se nebo procházející kolem nůžek.

5) Strojní pily na kovy

 1. Pila musí být vybavena přestavitelnou podpěrou k podepření dlouhého řezaného materiálu.
 2. Odpady a odřezky materiálu musí být z pracoviště pravidelně a včas odlízeny.
 3. Kotoučová pila musí být opatřena stěračem třísek, který je spolehlivě odstraňuje z mezer mezi zuby kotouče,
 4. Je zakázáno odkládat nářadí nebo pomůcky v okolí zařízení pro upínání materiálu na stroji.
 5. Do upínacího zařízení může být upnuta pouze tyč řezaného materiálu.
 6. Opotřebují-li se upínací čelisti natolik, že by nezaručovaly bezpečné upnutí řezaného materiálu, musí se vyměnit.
 7. U kotoučových pil je nutno dodržovat předepsané řezné podmínky a dbát, aby se neřezalo příliš otupeným pilovým kotoučem (který by se mohl roztrhnout).
 8. Při použití rozbušovacích pil se musí postupovat podle návodu výrobce.
 9. Pilové pásy natrhnuté, vylámané, zprohýbané a vyhřáté je zakázáno používat.
 10. Je zakázáno používat poškozené pilové kotouče.
 11. U rámových pil nesmí přední pohyblivá část rámu přebíhat přes okraj jeho vedení a to ani při největším nastavitelném zdvihu rámu.

6) Frézky

 1. Frézka musí být opatřena ochranným krytem zamezujícím přístup k části nástroje, která se při obrábění nedotýká obrobku, nebo krytem zabraňujícím přístup do nebezpečného pracovního prostoru stroje.
 2. Manipulace s nástroji (seřizování, výměna apod.), upínání a vyjímání obrobků může být prováděno pouze za klidu vřeteníku a upínacího stolu.
 3. Před zahájením vlastního pracovního cyklu musí být z povrchu upínacího stolu odstraněny všechny volně ležící předměty.
 4. Vyčnívající část vřeteníku, která je v dosahu obsluhovatele, musí být opatřena vhodným ochranným krytem.
 5. Při výměně obrobků je obsluha povinna odsunout stůl s obrobkem do bezpečné vzdálenosti od nástroje.

7) Soustruhy hrotové

 1. Na vřeteníku soustruhu musí být připevněn štítek s vyznačením max. dovolených otáček vřetena, které je možno zařadit při použití upínací desky.
 2. Soustruh musí být vybaven ochranným zařízením proti odlétajícím třískám.
 3. Je zakázáno upínat sklíčidla jen čelistmi upínací desky.
 4. Materiál vyčnívající z konce vřetena musí být zakryt po celém obvodu a délce.
 5. Je zakázáno ruční pilování a leštění upnutých obrobků, které mají vystupující části, výřezy nebo drážky.
 6. Při obrábění dlouhých a tenkých součástek se musí použít opěrka.
 7. Tyčový materiál pro obrábění musí být předem náležitě vyrovnán.

8) Hoblovky a obrážečky

 1. Hoblovky musí být vybaveny pojistným zařízením proti vyjetí stolu z lože.
 2. Pokud stůl přejíždí při práci přes okraj lože, musí být provedeno opatření proti přístupu ke stolu.
 3. Smykadlo musí být ovládacím nebo brzdícím zařízením možno zastavit v libovolné poloze.
 4. U vodorovné obrážečky musí být zamezen přístup k pohybující se zadní části smykadla.
 5. Příčník u hoblovky se může pohybovat jen tehdy, je-li stůl v klidu.
 6. Obě čela stolu hoblovky musí být barevně označena žlutočerným šrafováním.
 7. Před upínáním obrobku, měřením nebo seřizováním musí být vypnuty z funkce všechny ovladače, jimiž by se mohl náhodně uvést stůl do pohybu.
 8. Před vlastním obrážením musí být vždy spuštěn do zkušebního provozu.
 9. Vodorovná obrážečka musí být vybavena ochranným krytem, který zamezuje ze stran a zespodu přístup k zadní části smykadla i při jeho největším vysunutí.
 10. Je zakázáno za chodu stroje stoupat na stůl, vozit se na něm, sahat do nebezpečného pracovního prostoru mezi nástroj a obrobek, naklánět se před nebo pod smykadlo a držet se za smykadlo rukou.
 11. U vodorovných obrážeček musí být k zamezení rozletu třísek stroj opatřen ochrannými kryty se sběrnou mísou.