Pravidla bezpečné práce pro odběrače a nakladače

zaměstnanec je povinen

 1. Chovat se na pracovišti tak, aby nezpůsobil úraz sobě ani svým spoluzaměstnancům.
 2. Absolvovat vstupní instruktáž BOZP a PO a periodickou instruktáž zaměřenou na práci ve strojovně a s nebezpečnými místy a pracovními postupy na stroji, ke kterým byl přidělen, min. 1ī za rok.
 3. Používat předepsaný pracovní oděv, pracovní obuv a všechny ochranné pomůcky, které mu a.s. poskytuje.
 4. Při manipulaci s materiálem:
  a) zachovávat předepsaný manipulační prostor kolem stroje, elektrických rozvaděčů, zdí a všech pevných překážek,
  b) nechávat volné únikové cesty a nezahrazovat dopravní cesty.
 5. Po skončení přípravné práce na stroji uvést do původní polohy všechny kryty a zapojit ochranná zařízení.
 6. Hlásit i drobná poranění mistrovi a zapsat do knihy drobných poranění.
 7. Upozornit nadřízeného zaměstnance na každou závadu, která by mohla být zdrojem požáru nebo ohrožení zdraví.
 8. Ohlásit tiskaři skončení pracovního úkonu. Tuto povinnost je nutné dodržovat zejména při práci na více strojích.
 9. Provádět počítání archů pouze na místě k tomu určeném.
 10. Přerušit bezodkladně práci, pokud je tomu tiskařem vyzván.
 11. Pokud zjistí závadu nebo nebezpečí, zastavit stroj tlačítkem „TOTAL-STOP“.

zaměstnanci je zakázáno

 1. Požívání a donášení alkoholických nápojů do všech prostor toslárny.
 2. Kouření na pracovišti. Zaměstnanci smějí kouřit pouze na místech k tomu určených.
 3. Manipulovat s nákladním výtahem, pokud k tomu není písemně určen svým vedoucím a není prokazatelně poučen výtahovým technikem.
 4. Zasahovat jakýmkoliv způsobem do stroje za chodu.
 5. Popojíždění se strojem nebo jeho uvádění do chodu. Tento úkon přísluší pouze tiskaři nebo jiné oprávněné osobě (opravář, mechanik apod.).
 6. Při stahování archů papíru nebo jejich vkládání do nakládacího zařízení tiskového stroje a při jejich odebírání z vykladače manipulovat s větším množstvím papíru než které je určeno váhovým limitem.
 7. Vyřazovat z činnosti zabezpečovací zařízení.
 8. Opuštění stroje nebo pracoviště (i při práci na více než jednom stroji), aniž by o tom vyrozuměl tiskaře.