Pravidla bezpečné práce pro ofsetové kotoučové a archové stroje

Zaměstnanec je povinen

 1. Seznámit se důkladně s technickou dokumentací stroje a dodržovat v nich obsažená ustanovení.
 2. Při pohybu okolo stroje a v jeho bezprostřední blízkosti věnovat zvýšenou pozornost všem předmětům, které by mu mohly způsobit zranění.
 3. Urychleně odstraňovat všechny nečistoty (olej, barva, voda) vzniklé na stroji nebo kolem něho (schůdky, lávky, podlaha).
 4. Před spuštěním stroje překontrolovat, zda jsou všechny kryty na svých místech a zda ve stroji nikdo nepracuje.
 5. Upozornit spoluzaměstnance na spuštění stroje zvukovým signálem. Po jeho ukončení se přesvědčit, zda všichni tento signál slyšeli a respektovali. Signál dává a jeho respektování kontroluje vedoucí tiskař; tato funkce nesmí být zastupitelná.
 6. Vykázat z okolí stroje a dráhy tiskového papíru všechny osoby, které nejsou k obsluze stroje přímo určeny.
 7. Dodržovat předepsané technologické postupy a návody k obsluze stroje.
 8. Používat ochranné pracovní pomůcky a dbát na jejich používání.
 9. Při opravě a údržbě stroje provádět tyto úkony na zajištěném stroji včetně vypnutí hlavního vypínače elektrického proudu. Vypnutí provede vedoucí tiskař, který rovněž odpovídá osobně za vyvěšení informační tabulky „POZOR, NEZAPÍNAT! Stroj se opravuje – čistí“.
 10. Při manipulaci s tiskovou deskou používat rukavic.
 11. Při zavěšování kotoučů papíru do odvíječů a při zavádění papíru do stroje dodržovat předepsané pracovní postupy.
 12. Při zavádění papíru dbát zvýšené opatrnosti, zejména u tiskových agregátů apod. Zavádění se musí provádět za pomalého chodu stroje a za dohledu vedoucího tiskaře. Papír musí být překládán do špičky.
 13. Při zavádění papíru do skládacího zařízení stroje věnovat zvýšenou pozornost těm úsekům, kde je vyšší možnost nebezpečí úrazu (řezací zařízení pro podélný a příčný řez, vodicí válečky papíru apod.).
 14. Při používání zasoušecího zařízení tiskových barev dodržovat postupy předepsané výrobcem.
 15. Pravidelně kontrolovat řádnou funkci všech instalovaných bezpečnostních zařízení.
 16. Stroj i ostatní agregáty používat pouze k účelu, pro který jsou určeny.

Zaměstnanci je zakázáno

 1. Pracovat na stroji pod vlivem léků snižujících pozornost, pod vlivem drog nebo alkoholu nebo při nadměrné únavě.
 2. Spouštět stroj bez vydání smluveného výstražného znamení.
 3. Za chodu stroje odstraňovat jakékoliv závady, nečistoty či cizí předměty ve stroji nebo pomocných agregátech.
 4. Za chodu stroje provádět vyjímání špatně naložených nebo spadlých archů nebo jiných (cizích) předmětů.
 5. Za chodu stroje seřizovat nakladač (s výjimkou rozvodu vzduchu), kontrolovat správné zavěšení stohů papíru).
 6. Seřizovat za chodu stroje čelní i postraní nakládací známky, pokud jejich seřizovací prvky nejsou vyvedeny na bezpečné místo.
 7. Za chodu stroje přidávat ručně vlhčicí roztok jinak, než k tomu určenými bezpečnými pomůckami (např. balónek).
 8. Za chodu stroje zkoušet stupeň navlhčení rukou.
 9. Za chodu stroje odstraňovat barvu a jiné nečistoty z vlhčicího systému.
 10. Za chodu stroje vyjímat a vkládat válce.
 11. Za chodu stroje čistit a seřizovat řetězy.
 12. Za chodu stroje vyměňovat olej, olejové filtry u pump, převodek a v nádrži centrálního mazání.
 13. Zasahovat do elektrických, mechanických a plynových zařízení (opravy může provádět pouze kvalifikovaný a pověřený zaměstnanec).
 14. Při mytí stroje používat přípravků s bodem vzplanutí pod 21 oC (hořlaviny 1. třídy).
 15. Při mytí používat čisticí hadry ovinuté kolem ruky nebo s volně vlajícími okraji.
 16. Kouřit v prostoru stroje.
 17. Za chodu stroje se dotýkat otáčejících se válců, válečků, kladek a nožů, vstupovat mezi stojany stroje, sahat na pohybující se pruhy papíru, vstupovat mezi ně nebo se nad ně naklánět.
 18. Při běhu stroje zasahovat mezi:
  – vrchní a spodní nůž zařízení pro podélné rozřezávání papíru,
  – tažné a napínací válečky papíru,
  – nože a řezací válec.
  Žádné z těchto uvedených zařízení se nesmí ponechat bez ochranného krytu.
 19. Odstraňovat nebo vyřazovat ochranné kryty z nebezpečných míst stroje, vyřazovat koncové vypínače.
 20. Mýt stroj nebo jeho části jiným způsobem než je dáno návodem pro obsluhu.
 21. Odkládat na stroj nářadí a jiné předměty.
 22. Vylévat zbytky barev, žíravin, vlhčicí vody a oleje jinam než pro tento účel vyhrazených nádob.
 23. Při zavádění kotouče papíru odstraňovat ochranný obal kotouče jiným než pro tento účel určeným nářadím.
 24. Za chodu stroje provádět zakládání tiskových desek a potahů jinak než krokovým (tiskovacím) zajížděním ve směru od sbíhavých míst.
 25. Provádět za chodu stroje zásahy do náhonu.
 26. Přidávat za chodu stroje barvu stěrkou přímo do válců barevníku nebo odstraňovat přebytečný vlhčicí roztok z válců rukou.
 27. Odstraňovat ochranné kryty u vykladače.
 28. Zasahovat do elektrické instalace a elektroniky. Při požáru elektrické instalace a elektroniky lze použít pouze přenosný nebo pojízdný hasici přístroj CO2 (sněhový). Při požáru elektroniky pouze chemický hasicí přístroj typu T2H (halonový), nebo jiný schválený RHP.