Pravidla bezpečné práce pro pomocný personál

zaměstnanec je povinen

 1. Chovat se na pracovišti tak, aby nezpůsobil úraz sobě ani svým spoluzaměstnancům.
 2. Absolvovat vstupní intruktáž BOZP a PO a periodickou instruktáž zaměřenou na práci ve strojovně, 1ī ročně.
 3. Používat předepsaný pracovní oděv, pracovní obuv a všechny ochranné pracovní pomůcky, které mu a.s. poskytuje.
 4. Při manipulaci s materiálem:
  a) zachovávat předepsaný manipulační prostor kolem stroje, elektrických rozvaděčů, zdí a všech pevných překážek,
  b) nechávat volné únikové cesty a nezahrazovat dopravní cesty,
  c) ukládat prázdné palety na sebe a na místě k tomu určeném. Palety nesmějí být opírány o zeď apod.,
  d) vylévat ředidla, zbytky barev a žíravin výhradně jen do nádob k tomu určených,
  e) při zavážení kotoučů odstraňovat ochranné obaly jen pomůckami k tomu určenými,
  f) při zavěšování kotouče na odvíjecí zařízení dodržovat předepsané technologické postupy a používat k tomu určených pracovních pomůcek,
  g) dbát na bezpečné uložení válců do regálů.
 5. Při přelévání mycích prostředků:
  a) dodržovat zásady manipulace s hořlavými kapalinami,
  b) znát a dodržovat požární řád pracoviště a poplachové směrnice tiskárny.,
  c) vědět, kde jsou uloženy a jak se používají protipožární prostředky,
  d) setřít případné ukápnutí kapalin na podlahu,
  e) používat pouze čistící prostředky, které jsou určeny výrobním a technologickým postupem.
  Je zakázáno používat hořlavin I. třídy a látek se zdraví škodlivými výpary (benzín, toluen, xylen apod.).
 6. Dodržovat zvýšenou opatrnost při mytí barevnice a nože na berevnici a zásadně používat vždy předepsané ochranné pomůcky.
 7. Před uvedením stroje do chodu vrátit na místa všechny kryty, které bylo nutno při mytí a čištění stroje odstranit.
 8. Hlásit vedoucímu každý úraz vlastní i cizí. Pokud si rozsah a povaha úrazu nevyžaduje pracovní neschopnost, zaznamenat ošetření do knihy úrazů.
  Úrazy většího rozsahu, které si vyžadují pracovní neschopnost, eviduje mistr nebo vedoucí „Záznamem úrazu“.
 9. Upozornit mistra na každou závadu, která by mohla být zdrojem požáru nebo ohrožení zdraví.
 10. Hlásit tiskaři skončení prováděného úkonu, který si pracovníkovu pomocnou práci vyžádal.
 11. Dbát zvýšené opatrnosti při dopravě a manipulaci s tiskovou formou, gumovým potahem a podkladovými materiály.
 12. Po skončení pracovního úkonu ukládat vozíky na převážení palet na určená místa.

zaměstnanci je zakázáno

 1. Požívání a donášení alkoholických nápojů do všech prostor tiskárny.
 2. Kouření na pracovišti. Zaměstnanci smějí kouřit pouze na místech k tomu určených.
 3. Manipulovat s nákladním výtahem, pokud k tomu není písemně určen svým vedoucím a není prokazatelně poučen výtahovým technikem.
 4. Zasahovat jakýmkoliv způsobem do stroje za chodu.
 5. Při pomocné práci na stroji popojíždění se strojem a jiná manipulace s ním. O požadovaný výkon musí vždy požádat tiskaře.
 6. Čistit a mazat stroj za chodu. Před jakoukoliv prací na stroji musí být na viditelném místě, nejlépe u ovládacího panelu stroje, vyvěšena tabulka „POZOR, NEZAPÍNAT! Stroj se opravuje – čistí“.
 7. Mýt stroj nebo jeho části jiným způsobem než je dáno návodem pro obsluhu.
 8. Odhazovat upotřebené hadry a čisticí bavlnu nasáklé hořlavinami nebo barvou do košů na papír. K tomuto účelu musí být na pracovištích kovové odpadní nádoby s víkem.