Pravidla bezpečné práce pro tiskaře

zaměstnanec je povinen

 1. Chovat se na pracovišti tak, aby nezpůsobil úraz sobě ani svým spoluzaměstnancům.
 2. Absolvovat vstupní instruktáž BOZP a PO a periodickou instruktáž, která je zaměřena na práci ve strojovně a s pravidly bezpečné práce na svěřeném stroji, 1ī za rok..
 3. Používat předepsaný pracovní oděv, pracovní obuv a všechny ochranné pracovní pomůcky, které mu a.s. poskytuje.
 4. Dodržovat pravidla bezpečné práce a jejich dodržování vyžadovat i od pomocného personálu. Za dodržování bezpečnostních předpisů na stroji je odpovědný tiskař. U vícebarvových strojů 1. tiskař.
 5. Na požádání odběračky nebo pomocné síly zajíždět se strojem nebo stroj uvádět do chodu. Před tímto úkonem se musí vždy přesvědčit, zda někdo ve stroji nepracuje.
 6. Zajistit bezpečnou manipulaci a přípravu tiskové formy a potahu tiskového válce.
 7. Řádně zajistit bezpečné zajíždění. Při zajíždění i spuštění stroje do plného chodu upozornit spoluzaměstnance dohodnutým výstražným zvukovým nebo jiným signálem.
 8. Po každé opravě a vždy před spuštěním stroje překontrolovat umístění všech krytů a funkci jističů (koncových spínačů) a přesvědčit se, zda někdo není ve stroji.
 9. Před opravou nebo údržbou stroje vypnout jeho pohon a vyvěsit informační tabulku „POZOR, NEZAPÍNAT! Stroj se opravuje – čistí“.
 10. Hlásit i drobná poranění mistrovi a zapsat do knihy drobných poranění.
 11. Upozornit mistra na každou závadu, která by mohla být zdrojem požáru nebo ohrožení zdraví.
 12. Vykázat z okolí stroje a dráhy tiskového papíru všechny osoby, které nejsou k obsluze stroje přímo určeny.
 13. Respektovat návody pro obsluhu a údržbu stroje a dodržovat předepsané technologické postupy.
 14. Dodržovat zásady bezpečné manipulace se žíravinami, např. při přípravě přísad do vlhčicích roztoků.
 15. Při manipulaci s tiskovou deskou používat rukavic.
 16. Při používání sušicího zařízení u kotoučových strojů dodržovat předepsané technolog ické postupy a řídit se návodem výrobce nebo dodavatele.

zaměstnanci je zakázáno

 1. Požívání a donášení alkoholických nápojů do všech prostor tiskárny.
 2. Kouření na pracovišti. Zaměstnanci smějí kouřit pouze na místech k tomu určených.
 3. Manipulovat s nákladním výtahem, pokud k tomu není písemně určen svým vedoucím a není prokazatelně poučen výtahovým technikem.
 4. Zasahovat jakýmkoliv způsobem do stroje za chodu.
 5. Stahovat barvu za chodu stroje, pokud stroj není pro tuto práci vybaven bezpečným zařízením.
 6. Pověřovat úpravou (přípravou) vlhčicího roztoku zaměstnance, který pro tuto činnost nemá předepsanou kvalifikaci.
 7. Zasahovat do skříní elektrického rozvodu, hydrauliky a kompresorových zařízení.
 8. Odstraňovat kryty rotujících částí a jiných nebezpečných míst stroje, vyřazovat koncové vypínače.
 9. Za chodu stroje vyjímat cizí předměty spadlé do stroje, odstraňovat pecky z barevníku vlhčicího zařízení tiskových desek a gumových potahů, pokud stroj není pro tento úkon vybaven bezpečným zařízením.
 10. Za chodu stroje čistit vodicí válce, lišty nebo zařízení pro vyrovnávání napětí dráhy papíru.
 11. Za chodu stroje zakládat tiskové desky a gumové potahy jinak než krokovým zajížděním od sbíhavých míst.
 12. Za chodu stroje odstraňovat špatně vyložené nebo vytištěné archy.
 13. Za chodu stroje zasahovat do rozvodu stroje.
 14. Zavádět papír bez zajištění druhou osobou stojící u vypínacího zařízení.
 15. Přidávat za chodu stroje barvu stěrkou přímo do válců a barevníku, pokud stroj není pro tento úkon vybaven bezpečným zařízení.
 16. Za chodu stroje odstraňovat přebytečný vlhčicí roztok z válců, pokud není stroj vybaven zařízením pro bezpečné provádění tohoto úkonu.
 17. Za chodu stroje přidávat ručně vlhčicí roztok jinak, než k tomu určenými bezpečnými pomůckami (např. balónek).
 18. Za chodu stroje zkoušet stupeň navlhčení rukou.
 19. Mytí válců jinými prostředky než určuje technologie.