Ochranné pomůcky

Podle § 133 odst. 2 ZP je zaměstnavatel povinen poskytovat bezplatně zaměstnancům, u nichž to vyžaduje ochrana jejich života a zdraví, ochranné pracovní prostředky a mycí, čisticí a dezinfekční prostředky, popřípadě též ochranné nápoje.
Předpis určující způsob přidělování ochranných pomůcek je vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 204/1994 Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích adezinfekčních prostředků.
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům ochranné prostředky pro ochranu života a zdraví bezplatně tam, kde není možno zaměstnance chránit technickými opatřeními kolektivní ochrany nebo jinými opatřeními.
Poskytování ochranných prostředků nesmí být nahrazováno finančním plněním.
V praxi to znamená, že zaměstnavatel nesmí (byť v dobré vůli) poskytovat pracovníkům finanční částky s tím, že si ochranné prostředky zakoupí sami.
Osobní ochranné pracovní prostředky jsou určeny k tomu, aby se jejich používáním zaměstnanci chránili před riziky, která by mohla ohrozit jejich život, bezpečnost nebo zdraví při práci.
Za ochranné prostředky se považují též pracovní oděv nebo obuv podléhající při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění.
Za ochranné prostředky se nepovažují:
a) oděvy, obuv, které neslouží k ochraně zdraví a bezpečnosti při práci,
b) zařízení záchranných a havarijních služeb vykonávajících činnost podle zvláštních předpisů,
c) sportovní vybavení,
d) prostředky určené pro sebeobranu.
Zaměstnavatel musí poskytovat pouze ty ochranné prostředky, které byly schváleny příslušnou autorizovanou zkušebnou.
Na předchozí ustanovení nutno obzvláště důrazně upozornit.
Při nákupu ochranných prostředků požadujte předložení osvědčení vypracované autorizovanou státní zkušebnou.
Ochranné pomůcky poskytuje zaměstnavatel podle vlastního seznamu zpracovaného na základě zhodnocení rizik a konkrétních podmínek na svých pracovištích.
Ochranné prostředky musí:
– mít účinnost proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko,
– odpovídat podmínkám na pracovišti,
– respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců,
– být přizpůsobeny fyzickým předpokladům zaměstnanců.
V případě, že je nutné, aby zaměstnanec používal vzhledem k působení více rizik současně několik ochranných pomůcek, musí být tyto pomůcky vzájemně slučitelné.
Způsob, podmínky a dobu užívání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteristiky práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.
Životnost stanoví zaměstnavatel pouze podle podmínek, ve kterých se pomůcky používají. Ochranné pomůcky musí vyměnit, pokud ztratily svou ochrannou schopnost.
Zaměstnanci musí být se způsobem používání ochranných prostředků prokazatelně seznámeni, popřípadě musí být prověřeno pochopení dané problematiky přezkoušením. Rozsah závisí na stupni rizika, ve kterém bude zaměstnanec ochranný prostředek používat.

Směrnice pro poskytování
osobních ochranných pracovních prostředků

 1. Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (dále OOPP) nesmí být nahrazováno finančním plněním.
 2. Firma poskytuje OOPP na ochranu života a zdraví pracovníků bezplatně tam, kde není možno pracovníka chránit kolektivními technickými opatřeními, a to z těchto důvodů:
  – jestliže to vyžaduje ochrana života a zdraví pracovníků (OOPP musí být vyměněny ihned, jakmile ztratily svou ochrannou funkci),
  – jestliže to vyžaduje ochrana pracovníka z důvodů hygienických a protiepidemických,
  – jestliže u OOPP dochází vlivem pracovního prostředí kmimořádnému opotřebení nebo znečištění,
  – proti ohrožení nadměrným teplem, vlhkem, chladem aproti nepříznivému počasí,
  – podle bezpečnostních a hygienických předpisů, popřípadě kde to nařídí orgány státního odborného dozoru nad bezpečností a hygienou práce.
  Doba životnosti OOPP, které byly přiděleny jako sezónní oděv, se násobí dvěma.
  Pokud vznikne pracovníkovi nárok na poskytnutí jednoho OOPP z více důvodů (kumulace profesí), přísluší mu OOPP jen jedenkrát.
  Užitná doba (životnost) OOPP je stanovena orientačně, vedoucí pracovník při přidělování nového OOPP posoudí funkčnost stávajícího OOPP.
 3. Nad stanovený rámec jsou vedoucí zaměstnanci povinni poskytovat OOPP v těchto případech:
  – bezpečnostní pás – pracovníkům vykonávajícím práci ve výšce nad 1,5 m, pokud není pracovník kolektivně chráněn (viz vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/90 Sb.),
  – ochrannou přilbu – pracovníkům, kteří se v rámci své pracovní činnosti pohybují v prostorech s nebezpečím poranění hlavy,
  – ochranný šátek nebo čepici – pracovníkům, kteří pracují v blízkosti pohybujících se (rotujících) strojových částí,
  – jiné potřebné OOPP (např. ochrana sluchu, ochrana zraku, obličeje, dýchacích cest apod.) pracovníkům, kteří jsou ohroženi průmyslovými škodlivinami, zejména mechanickými, fyzikálními a chemickými apod.,
  – organizace poskytuje OOPP i žákům při odborném výcviku a osobám, které se pohybují se souhlasem zaměstnavatele v jejích prostorách,
  – OOPP proti chladu a vlhkosti v případě, že pracovník pracuje vystaven nepřízni povětrnostních podmínek.
 4. Vedoucí pracovníci na všech stupních řízení zhodnotí potřebu přidělení OOPP dle této směrnice a po jejich přidělení kontrolují jejich správné používání a případnou výměnu při ztrátě funkčnosti.
 5. Firma je povinna dodržovat hygienické zásady při přidělování OOPP, zajišťovat jejich čištění, dezinfekci a opravy na
  svůj účet tak, aby je pracovník měl vždy k dispozici pro výkon práce v čistém a funkčně nezávadném stavu.
 6. Firma je povinna prostřednictvím svých vedoucích zaměstnanců seznámit zaměstnance, jak s OOPP bezpečně ahospodárně zacházet.
 7. OOPP přiděluje organizace pracovníkům buď natrvalo, nebo na dobu nezbytně nutnou pro výkon práce. Jsou majetkem zaměstnavatele, a proto je firma oprávněna vyžadovat vrácení opotřebovaných OOPP a vydat nové jen po ztrátě jejich funkčních vlastností.
 8. Zaniknou-li podmínky pro vybavování OOPP změnou pracoviště, zajištěním bezpečnosti práce jiným způsobem, je firma oprávněna vyžadovat vrácení ve stavu, který odpovídá přiměřenému opotřebení.
 9. Firma je oprávněna vymáhat náhradu škody na OOPP, kterou pracovník způsobil ztrátou, nesprávným nebo nedbalým zacházením nebo úmyslným poškozením, v rozsahu stanoveném příslušnými předpisy.
 10. Nevykonává-li pracovník déle než 6 měsíců (nepřetržitě) zjakýchkoliv důvodů práci, prodlužuje se užitná hodnota OOPP o tuto dobu.
 11. Jestliže firma zjistí závady v používání nebo v poskytování OOPP, popř. v jejich údržbě, je povinna učinit opatření k jejich odstranění.
 12. Firma jednou ročně hodnotí hospodaření s OOPP, disciplínu při jejich používání, úroveň údržby a čištění a z výsledků vyvozuje závěry.
 13. Firma vede evidenci o vydaných OOPP na příslušných evidenčních listech, na nichž pracovník potvrzuje podpisem převzetí.
 14. Směrnici pro poskytování OOPP a jejich evidenci předkládají odpovědní zaměstnanci na požádání kontrolním orgánům.
 15. Zaměstnanci jsou povinni:
  – používat OOPP pouze pro práce, pro které byly určeny, pečovat o ně a řádně s nimi hospodařit,
  – zajišťovat drobnou denní údržbu OOPP podle pokynů organizace,
  – odkládat OOPP na místech k tomu určených,
  – žádat o výměnu OOPP, pokud nesplňují požadované funkční vlastnosti a mohlo by dojít k ohrožení života nebo zdraví,
  – při skončení pracovního poměru vrátit OOPP zaměstnavateli ve stavu, který odpovídá přiměřenému opotřebení,
  – oznamovat svému nadřízenému závady v kvalitě nebo přidělování OOPP.
  Podle ustanovení odst. 2/§ 135 zák. práce má pracovník právo odmítnout práci, jestliže není vybaven řádnými a spolehlivě účinkujícími OOPP a má důvodně za to, že práce bezprostředně a vážně ohrožuje jeho život nebo zdraví.

Doporučené materiály ke zpracování vlastního seznamu OOPP:

BTP 0005/94 „Medotický návod ke zpracování seznamů pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků“ vydal ČÚBP Praha
Seznam schválených osobních ochranných prostředků vydal NIVOS Praha
Katalog osobních ochranných pracovních prostředků vydal NIVOS Praha