Povinnosti a odpovědnost vedoucích zaměstnanců

Vedoucí zaměstnanci na všech stupních v rozsahu svých funkcí odpovídají za plnění úkolů zaměstnavatele všestranně pečovat o bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Tyto úkoly jsou rovnocennou a neoddělitelnou součástí jejich pracovních povinností.

Zejména se jedná o následující povinnosti:
– zastavit práci na svěřeném úseku, jestliže pokračování v ní by ohrožovalo život nebo zdraví zaměstnanců a učinit opatření k zajištění bezpečnosti zaměstnanců při obnovení práce
– bez odkladu provádět účinná opatření k odstranění nedostatků v péči o BOZP zaměstnanců,
– kontrolovat dodržování zásad BOZP včetně používání předepsaných osobních ochranných pomůcek a důsledně uplatňovat postihy vůči zaměstnancům, kteří hrubě nebo opětovně porušují bezpečnostní předpisy a neplní úkoly na úseku BOZP,
– při odstraňování závad ohrožujících zdraví odpovídají za zabezpečení pracoviště do termínu opravy vzájemně dohodnutého s vedoucím, jehož firma (středisko) opravu provede,
– kontrolovat, zda jemu podřízení zaměstnanci se zúčastňují povinných profesních a bezpečnostních školení a přezkoušení a rovněž i předepsaných lékařských prohlídek,
– řídit a pravidelně kontrolovat práci u svěřených zaměstnanců, zvláště u strojního zařízení, zda se dodržují správné technologické postupy práce,
– vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci, včetně zvyšování odborné úrovně zaměstnanců,
– zabezpečovat dodržování právních a jiných předpisů, zejména vést zaměstnance k pracovní kázni,
– zabezpečovat přijetí včasných a účinných opatření k ochraně majetku zaměstnavatele.