Postup při přijímání zaměstnance do firmy

1) Přijímací pohovor, který provádí určený zaměstnanec firmy (prvotní výběr vhodných zaměstnanců).
2) Vstupní lékařská prohlídka zaměstnance (v odůvodněných případech také psychotesty).
3) Sepsání pracovní smlouvy dle Zákoníku práce. (Seznámení s pracovním řádem), Předání „Zápisníku BP“ na jméno aosobní číslo.
4) Provedení vstupní instruktáže o BOZP a PO – se záznamem do Zápisníku BP.
5) Seznámení s pracovištěm a předání zaměstnance příslušnému mistru, který současně provede konkrétní seznámení a poučení zaměstnance s předpisy BOZP a PO pra coviště, vysvětlí pracovní technologické postupy práce aupozorní na jednotlivá pracovní rizika, která by mohla způsobit zaměstnanci poranění. Opět se zaznamená do „Zápisníku BP“ zaměstnance, že byl seznámen s konkrétními bezpečnými pracovními postupy.
Současně si ověří zda má a jaká nový zaměstnanec majetní oprávnění, tzn., jaká zařízení smí nebo nesmí obsluhovat (průkaz ke svařování, obsluhu vysokozdvižného motorového nebo AKU vozíku, průkaz topiče apod.).
6) Pokud je zaměstnanec bez kvalifikace, musí být provedeno zaškolení pod dozorem zkušeného pracovníka. Po skončení zácviku nebo zaškolení vydá o tom zaměstnavatel zaměstnanci osvědčení.
7) Podle druhu pracovního rizika vydá zaměstnavatel zaměstnanci příslušné osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čistící a dezinfekční prostředky.
8) Zaměstnavatel zaměstnance upozorní, že se ze svého pracoviště nesmí vzdalovat a přecházet z pracoviště na jiná pracoviště, zvláště tam, kde je stanoveno „Rizikové pracoviště – nepovolaným vstup zakázán“ a platí „Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm“.
9) Současně zaměstnavatel dále upozorní zaměstnance, že pro něj platí zákaz donášení a požívání alkoholických nápojů během pracovní činnosti a v pracovní době i mimo pracoviště včetně návykových látek a nenastupoval pod jejich vlivem do práce.
10) Zaměstnavatel si ověří u zaměstnance, zda má vhodně upravené vlasy dle Pravidel BOZP pro příslušné pracoviště (max. 10 cm délka – z důvodu nebezpečí zachycení od rotujících součástí polygrafických strojů).