Posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu povolání

Co zaměstnavatel musí…
Všem zaměstnavatelům v České republice ukládá Zákoník práce v § 133 odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Nedílnou součástí této prevence je i potřebná zdravotní péče o zaměstnance.
Do roku 1991 byla tato péče u nás zajišťována územními nebo závodními zdravotnickými zařízeními, v souladu se zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění. Závodní zařízení měla sledovat pracovní prostředí a pracovní činnost ve vztahu ke zdraví zaměstnanců, avšak hlavní náplní bylo léčení nemocných. Zaměstnanci se povinně obraceli na závodního lékaře, který měl výhradní právo rozhodnout o pracovní neschopnosti.
Zásadní změnu přinesl zákon č. 86/1992 Sb., měnící a doplňující zákon č. 20/1966 Sb. V jeho § 40 se stanoví, že každá organizace (tj. každá fyzická osoba, která provozuje podnikatelskou činnost, a každá právnická osoba) je povinna zajistit pro své zaměstnance závodní preventivní péči. Místo systému územních a závodních obvodních lékařů jsou nyní základním článkem ambulantní péče ordinace praktických a případně i odborných lékařů. Zákon č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění (jakož i zrušující a nahrazující jej zákon č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění) vyloučil povinnost obracet se při onemocnění výhradně na určené (závodní) lékaře a místo toho umožnil svobodnou volbu. Z této svobodné volby vyjmul závodní preventivní péči, jejíž působnost je vymezena výhradně oblastí ochrany zdraví při práci.
Úkoly závodní preventivní péče jsou mnohem širší než u dřívějších závodních lékařů. Bohužel v představách mnohých zaměstnavatelů i ostatní veřejnosti zatím tato pojetí splývají. Ktomuto omylu zajisté svádějí i výrazy „závodní zdravotní“ resp. „závodní preventivní“ péče, které zastupují snad více tradiční pojem „pracovnělékařská péče“. Dalším přetrvávajícím omylem je ztotožnění zařízení závodní preventivní péče s ordinací dřívějšího závodního lékaře a výkon závodní preventivní péče s působností podle dříve platných předpisů. Pracovnělékařská péče je různorodá a v úplnosti ji nemůže vykonávat jediný lékař. Proto konstatuje čl. 9 Úmluvy MOP č. 161, že závodní zdravotní služby by měly být multidisciplinární. Jen málo podniků však je schopno zřídit si takovou instituci – řešením mohou být pracovnělékařská zařízení společná pro více uživatelů. Dobré fungování těchto zařízení zároveň předpokládá, že pro zavedený obor závodní preventivní péče bude dostatek odborníků – kvalifikační požadavky na ně dosud nebyly určeny, nejblíže k nim má současná specializace hygiena práce a pracovní lékařství.
V každém případě povinnosti související s posuzováním zdravotní způsobilosti k práci jsou stanoveny a zaměstnavatelé je musí dodržovat.
Preventivní lékařské prohlídky jsou: vstupní, periodické, mimořádné a výstupní. Účelem vstupní prohlídky je zhodnocení celkového zdravotního stavu a posouzení pracovní schopnosti k navrhované práci. Výsledek této prohlídky je pro zaměstnavatele zavazující, neboť podle § 133 odst. 1 písm. e) nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával práce, které by neodpovídaly jeho schoponostem nebo zdravotní způsobilosti.
Periodické prohlídky se provádějí např. u zaměstnanců zrizikových pracovišť, a to většinou v jednoročních lhůtách, pokud oddělení nemocí z povolání nestanoví jinak.
Mimořádné prohlídky se provádějí za zvláštních okolností, např. u zaměstnanců vykonávajících epidemiologicky závažnou činnost, jestliže to vyžaduje hygienická služba po zjištění hygienických závad, nebo na vyžádání zaměstnavatele.
Výstupní prohlídky se provádějí u zaměstnaců z rizikových pracovišť, a to především u těch, keří opustili pracoviště se zvýšeným ohrožením nemocí z povolání.

Prohlídky pracujících na rizikových pracovištích
Rizikovými pracovišti jsou pracoviště, na nichž je zvýšené nebezpečí pracovních úrazů, nemocí z povolání, průmyslových otrav, ohrožení duševního zdraví nebo jiného poškození zdraví (§ 38 odst. 2 vyhl. č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, v platném znění).
Vstupní prohlídky se konají vždy před nástupem práce na rizikové pracoviště, a to i v těch případech, kdy pracující se podrobili vstupní prohlídce pro jiné pracoviště. Periodické prohlídky pracujících na pracovištích, na kterých je zvýšeno nebezpečí pracovních úrazů, se konají jednou za tři roky, na pracovištích, na kterých je zvýšené ohrožení duševního zdraví, jednou za dva roky, na pracovištích a u prací, při nichž je zvýšené ohrožení nemocí z povolání, průmyslovými otravami nebo jiného ohrožení na zdraví, jednou za rok. U posledně jmenovaných pracovišť a prací může oddělení nemocí z povolání stanovit po projednání s orgány hygienické služby jinou lhůtu prohlídek, ne však delší tří let, krajský lékař pro péči opracující může tak učinit po projednání s krajským psychiatrem u pracujících na pracovištích, na kterých je zvýšeno ohrožení duševního zdraví.
Seznam pracujících na rizikových pracovištích odevzdá organizace příslušnému lékaři do 3 týdnů po určení rizikových pracovišť a běžně mu hlásí též změny v seznamu.
Mimořádné jednorázové prohlídky může nařídit orgán hygienické služby i mimo stanovené lhůty, jestliže zjistí závažné hygienické nebo epidemiologické závady. Může je nařídit i pro pracoviště, jež nebyla určena za riziková, je-li kontrola zdravotního stavu nutná, vzhledem k zjištěným hygienickým podmínkám.
Povinnost podrobit se preventivním prohlídkám může být pracujícím uložena orgánem hygienické služby v dohodě soddělením nemocí z povolání i po skončení práce na rizikovém pracovišti, jde-li o takové vlivy pracovního prostředí, které se mohou nepříznivě projevit i po delší době.
Vstupním a periodickým prohlídkám a podle potřeby též i mimořádným prohlídkám jsou povinni podrobit se pracující, kteří
– obsluhují nebo opravují motorové a parní jeřáby (jeřábníci),
– vážou jeřábová břemena (vazači),
– řídí výtahy s nosností nad 500 kg (řidiči výtahů),
36) Např. zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

– obsluhují transportní zařízení a důlní těžní stroje,
– vyrábějí nebo pracují s výbušninami (střelmistři, techn. vedoucí odstřelu),
– obsluhují nebo opravují tlakové nádoby, turbokompresory, chladicí zařízení nad 40 000 Kcal a zařízení vysokého napětí,
– pracují s kapalným chlórem,
– pracují ve školských zařízeních a v zařízeních sociálního zabezpečení.

Periodické prohlídky se konají každé tři roky.
Mimořádné prohlídky u všech výše uvedených pracujících s výjimkou pracujících ve školských zařízeních a v zařízeních sociální péče se vykonávají u pracujících, kteří utrpěli těžký úraz, nehodu spojenou s bezvědomím nebo onemocnění spojené s pracovní neschopností trvající déle než 4 týdny, může si ji též vyžádat organizace nebo odborový orgán, lze-li odůvodněně předpokládat, že se změnila způsobilost pracujícího k vykonávané práci.

Řadové prohlídky
V závodech, v nichž je zřízeno závodní zdravotnické zařízení nebo pro něž byl určen lékař pověřený péčí o pracující se vykonávají preventivní prohlídky i u těch pracovníků, kteří nejsou uvedeni v ustanoveních těchto směrnic. Řadové prohlídky se provádějí nejméně jednou za 5 let, u pracujících starších 50 let nejméně jednou za 3 roky.

Posuzování zdravotní způsobilosti při změně
nebo skončení práce
Organizace je povinna si vyžádat posudek o zdravotní způsobilosti pracujících při změně práce, jde-li o případy, v nichž jsou podle § 8 předepsány vstupní prohlídky.
Zdravotní způsobilost je nutno posoudit též před převedením na jinou práci, před úpravou pracovních podmínek nebo při rozvázání pracovního poměru, jestliže tyto změny se provádějí ze zdravotních důvodů, zejména je-li třeba převést zaměstnance i bez jeho suhlasu na jinou práci podle ustanovení § 37 odst. 1 písm. a) až c) Zákoníku práce (trvalá zdravotní nezpůsobilost k výkonu dosavadní práce, ohrožení nemocí zpovolání, ohrožení mateřství nebo těhotenství, ochrana před přenosnými nemocemi) nebo žádá-li zaměstnanec opřevedení na jinou práci podle § 40 Zákoníku práce (zdravotní nevhodnost dalšího výkonu práce a plnění povinností v pracovním poměru), při výpovědi dané zaměstnanci podle § 46 odst.1 písm. d) Zákoníku práce (nemožnost vykonávat dále dosavadní práci ze zdravotních důvodů) a při okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 54 odst. 1 písm. a) Zákoníku práce (vážné ohrožení zdraví pracujícího).
Osoby se změněnou pracovní schopností nebo sníženou inteligencí nesmí být zařazovány na místa a pracoviště pro ně nebezpečná, kde při svém zdravotním stavu by mohly snadno utrpět pracovní úraz, případně ohrozit zdraví spolupracovníků nebo plynulý chod závodu nebo provozu.
Směrnice MZd pro posuzování zdravotní způsobilosti
k řízení motorových vozidel, trolejbusů a tramvají
(publ. v Ú.v. č. 8/1986, reg. částka 7/1986 Sb.)

§ 1
(1) Zdravotní způsobilost žadatele o právnění k řízení motorových vozidel, trolejbusů a tramvají (dále jen „žadatel“) se zjišťuje lékařskou prohlídkou, jíž se žadatel podrobí před zahájením výcviku.
(2) Řidiči z povolání, řidiči mající řidičské oprávnění skupiny D a řidiči, kteří při řízení vozidla používají zvláštní výstražná znamení, jsou povinni podrobit se vstupní lékařské prohlídce před jejich pracovním zařazením a pravidelným lékařským prohlídkám jednou za dva roky, po dosažení 50 let věku jednou za rok. Řidiči trolejbusů a tramvají jsou povinni podrobit se vstupní lékařské prohlídce před jejich pracovním zařazením a pravidelným lékařským prohlídkám jednou za dva roky, po dosažení 50 let věku jednou za rok.
(3) Ostatní řidiči jsou povinni podrobit se pravidelným lékařským prohlídkám po dosažení 60, 65 a 68 let věku; poté vždy za dva roky.
(4) Lékařská prohlídka se provede i v kratších lhůtách než jsou stanoveny v § 1 odst. 2 až 6 těchto směrnic, požaduje-li to dopravní inspektorát.
(5) Řidiči jsou povinni podrobit se pravidelným lékařským prohlídkám nejpozději do 2 měsíců po dni, v němž dosáhli stanovené věkové hranice.
(6) U řidičů motorových vozidel se provede mimořádná lékařská prohlídka, nařídí-li to dopravní inspektorát; mimořádná lékařská prohlídka řidičů motorových vozidel z povolání, řidičů trolejbusů a tramvají se provede též na podkladě žádosti organizace, k níž je řidič v pracovním nebo obdobném poměru.

§ 2
Lékařskou prohlídku provádí a posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, trolejbusů a tramvají vydává žadateli o právnění k řízení motorových vozidel, trolejbusů atramvají v případech, kdy žadatel není v péči registrujícího lékaře, určený lékař závodní preventivní péče.

§ 5
Odesílání řidičů z povolání k preventivním lékařským prohlídkám zajišťuje organizace, k níž jsou v pracovním nebo obdobném poměru. Organizace je povinna řídit se výsledky lékařských prohlídek a vést záznamy, z nichž musí být patrno datum provedení prohlídky, její výsledek a termín příští prohlídky.
PERIODICKÉ
PREVENTIVNÍ LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY ZAMĚSTNANCŮ
PŘEHLED LHŮT
(1krát za uvedený počet roků)

pracovní činnost/profese do 50 nad 50
let věku let věku

brusič (leštič) kovů 5 3
čištění součástek 5 3
elektroinstalatér, elektromechanik 5 3
instalatér (voda, plyn, kanalizace)
(viz též svařování) 5 3
jedy, omamné a psychotropní látky 5 3
jeřábníci (obsluha, opravy motor. jeřábů) 3 3
knihař 5 3
lakýrník, natěrač (viz též práce ve výšce) 3 3
nakládka, vykládka, rozvážka, nosiči 5 3
obsluha tlakových nádob 3 3
obsluha transportních zařízení 3 3
obsluha kompresorů
(tlak nad 0,5 MPa, výkon nad 300 m3/h) 3 3
ostřič nástrojů 3 3
polygraf 3 1
práce na el. zařízeních
(pracovníci znalí a pracovníci znalí provádějící
samostatnou činnost) 2 2
práce ve výšce (do 21 let a nad 50 let věku) 1
práce ve výšce (od 21 let do 50 let věku) 3
pracovníci pro opravu, úpravu a montáž
tlakových nádob 5 3
provozní elektromontér 3 1
provozní zámečník 5 3

reprodukční grafik 5 3
riziková pracoviště:
a) se zvýšeným ohrožením úrazy 3 3
b) se zvýšeným ohrožením duševního zdraví 2 2
c) se zvýšeným ohrožením nemocí z povolání
a průmyslovou otravou 1 1
řidič výtahu (s nosností nad 500 kg) 3 1
servisní (odborný servisní) pracovník
pro provoz a servis výtahů 5 3
seřizovač lisu 5 3
soustružník 5 3
strojní zámečník 5 3
svářeč 5 3
topič (nízkotlaké kotelny nad 50 kW) 3 3
topič parních a horkovodních kotlů 3 3
truhlář 5 3
tiskař u ofsetu 5 3
údržbář, opravář 5 3
uklízečka 5 3
vazač (vázání jeřábových břemen) 3 3
zaměstnanci (řadové prohlídky) 5 3
zauhlovač 5 3
zedník 3 1
SIlniční, vnitropodniková a jiná doprava

pracovní činnost/profese do 50 nad 50
let věku let věku

řidič z povolání 2 1
držitelé ŘP ostatní vždy jedenkrát
při dosažení 60, 65 a 68 let věku 2 1
držitelé ŘP ostatní starší 68 let
vždy jedenkrát za 2 roky 2 1
řidič z povolání skupiny D
(vozidla s výstražným znamením) 2 1
řidič skladových vozíků a zakladačů 2 1

MLADISTVÍ

kategorie lhůta prohlídek

mladiství v učebním, pracovním poměru 1
mladiství (do 18 let) zaměstnaní v průmyslu 1
mladiství (do 21 let) zaměstnaní v průmyslu
pracemi se zvýšeným ohrožením zdraví 1
mladiství (do 18 let) lzaměstnaní
neprůmyslovými pracemi 1
mladiství (do 21 let) zaměstnaní
neprůmslovými pracemi se zvýšeným
ohrožením zdraví 1

ŽÁCI A STUDENTI

kategorie lhůta prohlídek

žáci středních škol 1
studenti vysokých škol 1