Povinnosti zaměstnavatele při uvádění strojů a strojních zařízení do provozu

Uvádění
strojů a strojních zařízení do provozu uŽivateli

Abychom zabránili finančním úhradám za vzniklé nehody (události) při používání strojů a strojních zařízení musí platit základní zásada, že při nákupu strojů a strojních zařízení zvláště z dovozu a jejich instalace budou dodržovány tyto pokyny:
Při uvádění nového strojního zařízení do provozu je podnikatel povinen:
1. Zajistit od dodavatele návod k obsluze a údržbě stroje, kompletní technickou dokumentaci zahrnující technický popis, údaje o výkonech, schema elektroinstalace a mazání.
2. V případě, že jde o dovoz ze zahraničí zajistit přeložení této dokumentace do češtiny. Vzhledem k tomu, že podnikatel odpovídá za správnost překladu je vhodné, aby volil překladatele plně kvalifikovaného v příslušném oboru.
3. Pro stroj uváděný do provozu zajistit výchozí revize tj. elektro, plynu, tlakových nádob případně zdvihacích zařízení, která jsou součástí stroje. K provádění revizí jsou oprávnění pouze technici mající pro tuto činnost osvědčení Istitutu technické inspekce.
4. Dokumentaci uvedenou v bodě 2 předložit příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce, který provede její posouzení, a v případě, že neshledá závady vystaví své vyjádření umožňující uvedení stroje do provozu.
5. Pokud jsou u stroje plynové sušicí pece nebo jiné plynové agregáty a při provozování se používají hořlavé kapaliny I.třídy (isopropylalkohol a podobně) uvědomit příslušný Sbor požární ochrany.
6. Používají-li se u stroje látky škodlivé lidskému zdraví (některé mycí prostředky, toluen a podobně) kontaktovat okresní hygienickou stanici, která provede další opatření.
7. V případě instalace rotačních nebo skládacích strojů zajistit měření hluku a vypracování akustického posudku. Posudek předložit okresnímu hygienikovi.

V praxi se často setkáváme, že tyto velmi důležité povinnosti se při nákupu strojů a strojních zařízení nerespektují atím vznikají problémy při uvádění strojů a strojních zařízení do provozu uživateli, – dále viz „Protokol o uvádění zařízení do provozu“, zvláště u vyhrazených technických zařízení.

Zákoník práce ukládá všem zaměstnavatelům (podnikatelům) za povinnost:

§ 133, odst. 1, písm. b)
citace
uvádět do provozu a provozovat stroje, zařízení a provozní prostory a zavádět technologické postupy odpovídající požadavkům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

§ 34, odst. 1) vyhl. ČÚBP č. 48/82 Sb., kde jsou uvedeny základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
citace
ke sbíhavým, střižným, tlačným a jiným nebezpečným místům strojů, která by ohrožovala obsluhující zaměstnance, kdyby zůstala volně přístupná, musí být zamezen přístup nebo musí být použito ochranného zařízení

§ 46, odst. 1 a 2) uvedené vyhl.
citace
ochranná zařízení u strojů:
– ochranná zařízení musí bránit přístupu osob do nebezpečného prostoru,– ochrannými zařízeními jsou zejména:
a) ochr. kryt, pevné a pohyblivé,
b) zařízení vymezující polohu těla,
c) bezdotyková ochranná zařízení,
d) blokovací a pojistná zařízení.

PROTOKOL

o uvádění strojů a strojních zařízení do provozu, ve smyslu § 133 odst. 1, písm. b) Zákoníku práce a vyhl. Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

Divize: Středisko: Dílna:

Stroj, strojní zařízení:
Protokolární předání stroje nebo strojního zařízení do provozu bylo provedeno za účasti schvalovací komise:
– ředitel podniku, popř. výkonný ředitel divize (jména)
– odboný pracovník BOZP a PO
– vedoucí elektroúdržby
– vedoucí mechanické dílny
– ved. ÚHT, popř. VÚ DHS
– předseda komise OBP při ZV TB

1) Zjištěný stav:
a) manipulační prostor okolo stroje, strojního zařízení
b) vybavení ochranným a odsávacím zařízením
c) výstupní schůdky, žebříky, lávky apod.
d) ochranné ohrazení a zábradlí
c) montáž elektroinstalace
f) osvětlení
g) zakrytování pohybujících se součástí stroje a strojního zařízení
h) barevné označení nebezpečí + informační, orientační a výstražné tabulky
ch) návod k obsluze stroje, strojního zařízení

2) Vyjádření a rozhodnutí schvalovací komise:
(viz poznámka)
V dne:
Schvalují:
ředitel podniku, popř. výkonný ředitel divize (podpisy)
odborný pracovník BOZP a PO
vedoucí útvaru PZF, popř. DHZ
vedoucí elektroúdržby
vedoucí mechanické dílny
předseda komise OBP při ZV TB
zástupce IBP nebo ITI Praha příslušné oblasti,*)
popř. SOD při MO ČR, hygiena a požární dozor
Poznámka:

1) Vzhledem k tomu, že nebylo zjištěno žádných závad a nedostatků, které by mohly mít vliv na ohrožení zdraví zaměstnanců, komise souhlasí s uvedením stroje, strojního zařízení do provozu.

2) Stroj, strojní zařízení není zabezpečeno z hlediska BOZP, hyg. předpisů, zařízení elektro a požární ochrany a z tohoto důvodu nelze stroj, strojní zařízení předat do provozu.
Pro předání stroje, strojního zařízení do provozu musí být splněny tyto podmínky:

a)

b)

c)

d)

3) Po dokončení realizace odsávání chemických škodlivin od stroje, strojního zařízení není z hlediska hygienických předpisů námitek pro provozování a předání stroje do provozu.

4) Schvalovací komise nemá námitek pro provozování stroje, strojního zařízení a jejich předání do provozu.

5) Stroj, strojní zařízení byl uveden do provozu dne ……………………………………….. a v tentýž den bylo provedeno jeho schvalovací řízení.

*) orgány mohou dodat svá písemná vyjádření nebo stanoviska