Kontroly hasicích přístrojů

Kontrola hasicích přístrojů se provádí alespoň jednou ročně. Prohlídka vnitřku nádoby práškových hasicích přístrojů pod stálým tlakem se provádí jednou za čtyři roky. Periodické zkoušky, při nichž se provádí jak povrchová kontrola, tak i prohlídka vnitřku nádoby, zkouška těsnosti a pevnosti nádoby, zkouška těsnosti spouštěcí armatury nebo ventilu, se vykonávají u hasicích přístrojů:

  • vodních a pěnových schválených po 1. lednu 1996 jednou za čtyři roky,
  • vodních, pěnových a vzduchopěnových schválených do 31. prosince 1995 jednou za dva roky do doby než bude provedeno nové schválení,
  • práškových pod stálým tlakem jednou za osm let,
  • ostatních každých pět let.

O provedené kontrole hasicích přístrojů vystaví oprávněná osoba (která se zúčastňuje jednou za tři roky školení prováděného výrobcem hasicího přístroje) záznam, ve kterém uvede základní údaje o kontrole. Hasicí přístroje, které jsou bez závad označí oprávněná osoba provádějící kontrolu kontrolním štítkem a plombou. Hasicí přístroje starší než 25 let, hasicí přístroje vadné (neopravitelné), poškozené korozí a neidentifikovatelné (bez výrobního čísla a roku výroby), musí být z používání vyřazeny a znehodnoceny. Hasicí přístroje CO2 se vyřadí z používání, pokud jsou starší než 40 let.

Přenosné hasicí přístroje jsou určeny k prvotnímu hasebnímu zásahu. Doba účinnosti je sice poměrně krátká a je závislá na množství hasiva podle typu přístroje, ale včasné a vhodné použití těchto přístrojů v okamžiku rozvíjejícího se požáru může zabránit velkým škodám. Volba použití přenosných hasicích přístrojů se řídí podle druhu hořící látky. Umístění těchto přístrojů je vždy na viditelném, stále přístupném místě. Přístup k hasicímu přístroji nesmí být ztížen skladovaným materiálem nebo ostatními předměty. Každý pracovník musí být seznámen s umístěním těchto přístrojů a musí znát způsob jejich užití. Např. při nesprávném použití vodního hasicího přístroje na elektrické zařízení pod napětím může dojít k těžkému nebo smrtelnému úrazu elektrickým proudem. Nesprávné použití sněhového hasicího přístroje může způsobit omrzliny.

Přenosné hasicí přístroje rozdělujeme podle druhu náplně.

  • vodní
  • vzduchopěnové
  • sněhové
  • práškové
  • halonové– bromidové (dnes již prakticky nepoužívané tetrachlorové)

1. Vodní přenosný hasicí přístroj

Příklad označení: V 8 Pa

Jedná se o nový typ vodního hasicího přístroje. Je to tlaková nádoba z ocelového plechu. Uvnitř je tlaková patrona s výtlačným médiem. Přístroj se spouští pákovým zařízením, na kterém je připevněna hadička k usměrňování proudu hasiva na ohnisko požáru. Hasivem je roztok vody s uhličitanem draselným zajišťujícím mrazuvzdornost do –20 °C. Obsah náplně je 7,5 l. Tento přístroj se používá na hasení požárů látek třídy A – plamenem hořící, nebo žhnoucí pevné látky např. dřevo, uhlí, papír, guma, plastické hmoty, textil, sláma.

Nevhodný pro použití na hořlavé kapaliny, barvy, dehet, oleje a tuky.

Nesmí se používat na hasení elektrického zařízení pod napětím!

Doba činnosti tohoto přístroje je 45 sekund a dostřik 8 m. Pracuje v teplotních rozmezích –20 °C až +40 °C.

Hasicí účinek je ochlazování, druhotně působí oxid uhličitý a vzniklé vodní páry.

2. Vzduchopěnový přenosný hasicí přístroj

Příklad označení: VP 10

Je to válcová tlaková nádoba z ocelového plechu, na jejíž horní části je nárazníková spouštěcí armatura. Uvnitř je tlaková patrona s výtlačným plynem CO2 z horní části válcové nádoby je vyvedena pěnotvorná hubice s pojistným zařízením, které při přetlaku 0,9–1,1 Mpa praskne. Hasivem je roztok vody s koncentrátem pěnidla A3 F = lehká voda 3 % nebo 6 %.

Používá se na hasení požárů látek třídy A – dřevo, uhlí, papír, guma … a látek třídy B – plamenem hořící kapalné látky – benzín, laky, barvy, ředidla, dehet, líh, éter atd.

Nesmí se používat k hasení el. zařízení pod napětím ani na hořící lehké kovy. Náplň není mrazuvzdorná a přístroj se při použití neobrací dnem vzhůru.

Hasicí účinek tohoto přístroje je dusivý (zabraňuje přístupu vzduchu), v menší míře ochlazovací.

3. Sněhový přenosný hasicí přístroj

Příklad označení: S 1,5

S 6

Tento přístroj se skládá z ocelové láhve (větší nebo menší podle typu). Na láhvi je ventil s pojistným zařízením a pákovým uzávěrem nebo u starších typů otočný ventil. Dále je zde pancéřová hadice se sněhovou proudnicí. U menšího typu (který se připevňuje do držáku na stěnu) je pistolový ventil se sněhovou proudničkou. Zaměstnanec se nesmí dotýkat hadice holou rukou, hrozí nebezpečí omrzlin. U tohoto hasicího přístroje je možno hasení přerušovat uzavřením ventilu. Hasivem je zde oxid uhličitý.
Používá se na hasení kapalných látek (benzín, barvy, dehet, laky), plynné látky (acetylén, metan, svítiplyn, vodík).

Může se použít na hasení elektrického zařízení pod napětím.

Není vhodný pro hasení sypkých volně ložených hmot, hoblin, mouky a prachu.

Doba použití je dle druhu 15 sekund nebo 36 sekund a dostřik 1,5 m.

Poznámka: Otočení ventilu nebo stlačení pákového ventilu musí být plynulé, ani rychlé ani pomalé.
S 1,5 Přístroj s náplní 1,5 kg se zavěšuje na stěnu. S 6 Přístroj s náplní 6 kg se nezavěšuje, je umístěn na zemi a zajištěn lehce odnímatelným řetízkem ke stěně.

Hasební účinek dusivý, ochlazuje hořící předmět a vypuzuje okolní vzduch.

4. Práškový přenosný hasicí přístroj

Příklad označení: P 6 pa

P 6 Tlm

Je to válcová nádoba z ocelového plechu, na které je našroubovaná páková spouštěcí armatura. Typ P 6 Pa je s tlakovou patronou, typ P 6 Tlm je pod stálým tlakem a je vybaven tlakoměrem. Hasivem je univerzální hasicí prášek.

Přístroj je mrazuvzdorný do –20 °C

Používá se pro požáry látek třídy A, B, C – dřevo, uhlí, papír, kapalné látky, plynné látky a na požáry el. zařízení pod napětím do 1 kW.

Přístroj je nevhodný pro hasení volně ložených organických látek, (piliny, různé prachy apod.), potravin a jemného zařízení.

Při hasení lze přerušit proud prášku a přestat hasit. Doba činnosti je 12 sekund a dostřik 4 m.

Potřebný hasební účinek spočívá v tzv. sněhovém efektu, což je pokles energie potřebné k hoření. Také dochází k určité izolaci hořícího předmětu od okolního vzduchu.

5. Halonové přenosné hasicí přístroje

Dříve se používaly s tetrachlorovou náplní. Ta je v současnosti z důvodu toxičnosti a negativního vlivu na ozónovou vrstvu zakázána a nepoužívá se. Halonové přístroje mají na válcové nádobě našroubován uzavírací ventil s tryskou. Uvnitř nádoby je stoupací trubice a halonová náplň je pod stálým tlakem vzduchu.

Přístroj je mrazuvzdorný do –30 °C a doba činnosti podle typu je 15 až 22 sekund.


 

Mimo přenosné hasicí přístroje jsou hasicí přístroje pojízdné, které mají více tlakových lahví umístěných na jednoosém podvozku.

Hmotnost hasiva je 20, 30 kg. Jsou uršeny pro ruční manipulaci.

Požární jednotky používají hasicí přístroje pojízdné přívěsné, které se připojují za požární vozidlo.
Pohybují se na větším jednoosém podvozku se sklopnou nohou na zajištění stability. Jsou to velké tlakové ocelové nádoby s hasivem a výtlačným prostředkem (nosný plyn).

Na každém pracovišti by měly být řádně označeny požární únikové cesty a východy (záleží na situaci pracoviště a složitosti), tyto cesty by měly být vždy dobře průchodné a nesmí se zužovat materiálem nebo konstrukcemi.

Každý zaměstnanec by měl být důkladně seznámen (při školeních o požární ochraně) se způsobem použití hasicích prostředků a se správným způsobem ukládání a skladování hořlavých látek (kapalin, plynů). Zaměstnavatel by měl zajistit na svých pracovištích předepsané revize elektrického zařízení. Zaměstnavatel je povinen dodržovat podmínky požárního zabezpečení vyplývající ze zákona. Požáry ročně připraví spoustu zaměstnavatelů o značné finanční prostředky a v neposlední řadě také znamenají ve většině případech i ztrátu trhu. Dále může porušování ustanovení o požární ochraně vést k udělení pokuty ze strany kontrolních orgánů. Tyto ztráty může podnikatel snadno eliminovat aktivním přístupem k zajištění požární bezpečnosti.

Orgány státní správy na úseku požární ochrany jsou ministerstvo vnitra a okresní úřady. Úkoly státní správy plní v oblasti požární ochrany v přenesené působnosti také obce.

Státní orgány mohou ukládat právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám pokutu až do výše Kč 250 000,–.

Občanovi lze za porušení právních předpisů v oblasti požární ochrany uložit pokutu až do výše Kč15 000,–.