Požární evakuační plán

pro:

(název pracoviště)

I. část (textová)

1. Za vyhlášení a řízení evakuace odpovídá:

(jméno, funkce)
evakuace bude vyhlášena

(způsob vyhlášení)
a řízena z

(přesná specifikace místa)

2. Evakuaci budou zajišťovat:

(jména, funkce)

K evakuaci budou použity tyto prostředky:

(jako technické prostředky, dopravní prostředky ap.)
3. Způsob a cesty evakuace:
Evakuace bude probíhat jako (současná/postupná) po těchto evakuačních cestách:

Pořadí evakuace osob a materiálů:
– osoby s omezenou schopností pohybu (počet)
– osoby schopné samostatného pohybu (počet)
– materiál
(rozpis druhů, pořadí a kdo vynese)

4. Určení místa soustředění osob a věcí:
a) osoby se budou shromažďovat

(přesné určení místa)
b) materiál se soustředí

5. Osoby pověřené kontrolou evakuace a zabezpečením materiálu:
Kontrolou počtu evakuovaných osob je pověřen:

(jméno, funkce)

6. Zabezpečení první pomoci
První pomoc evakuovaným osobám poskytne:

(jméno, funkce, popř. zdrav. zařízení a způsob přivolání)

II. část (grafická)

Situační plánek se znázorněním únikových cest.

Datum vydání:
technik pož. ochrany vedoucí org.

Dokumentace zdolávání požáru – tvoří operativní plán zdolávání požáru a operativní karta zdolávání požáru

Požární kniha – slouží k záznamům o všech skutečnostech týkajících se požární ochrany. Např.: zápis o kontrolách, zjištěných nedostatcích a způsobu jejich odstranění, školeních, o uskutečnění cvičného požárního poplachu, vzniklých požárech apod.

Požární knihu vede zaměstnanec určený zaměstnavatelem, který je prokazatelně seznámen se způsobem vedení tohoto dokumentu.