Školení požární ochrany

Ve smyslu vyhlášky MV ČR č. 21/1996 Sb. se provádí školení:

  • vstupní školení o požární ochraně,
  • školení zaměstnanců:
    • zaměstnanců,
    • zaměstnanců pověřených péčí o PB v době pracovního klidu,
    • zaměstnanců požárních hlídek,
    • vedoucích zaměstnanců.

1.1. Vstupní školení o požární ochraně

1.1.1. Školení se zúčastňují:
a) osoby, které nastupují do pracovního poměru, (pracovním poměrem se rozumí veškeré pracovněprávní vztahy dle zákoníku práce) a to při přijetí do pracovního poměru,
b) studenti a učňové zařazení k získání odborné praxe na pracovištích, a to před vstupem na pracoviště,
c) zaměstnanci – brigádníci, kteří nastupují na kratší dobu než 1 měsíc, a to před vstupem na pracoviště.

1.1.2. Školení provádí:
a) technik požární ochrany podniku,
b) u zaměstnanců uvedených v 1.2. ad b), c) vedoucí pracovník, který této osobě zadal úkoly (obsah musí být přiměřeně upraven).

1.1.3. Školení musí obsahovat:
a) výklad o základních povinnostech zaměstnance vyplývající z předpisů o požární ochraně,
b) výklad o požárním nebezpečí na pracovišti kam nastupuje,
c) instruktáž o používání hasicích přístrojů.

1.1.4. Tematický plán a časový rozvrh školení
1.2. Školení zaměstnanců
Školení požární ochrany zaměstnanců je základní školení o organizaci požární ochrany vztahující se na to pracoviště, kam byl zaměstnanec zařazen. Musí být provedeno ještě před zahájením práce.

1.2.1. Školení zaměstnanců o požární ochraně se zúčastňují:
a) zaměstnanci, kteří absolvovali vstupní školení,
b) zaměstnanci, kteří přecházejí na jiné pracoviště s rozdílnou technologií výroby (před nástupem na nové pracoviště),
c) osoby uvedené ad 1.1. b), c).

1.2.2. Školení provádí
Školení provádí vedoucí útvaru, do kterého byl nový zaměstnanec zařazen. Tento vedoucí musí mít úspěšně absolvováno školení o požární ochraně pro vedoucí zaměstnance.

1.2.3. Opakování školení zaměstnanců
Opakovaných školení se zúčastňují všichni zaměstnanci, s výjimkou těch, kteří absolvovali úspěšně školení pro vedoucí zaměstnance.
a) Opakované školení s termínem jednou za rok.
Tohoto školení se zúčastňují:
– zaměstnanci na požárně nebezpečných pracovištích,
– zaměstnanci určení k zabezpečování požární ochrany v mimopracovní době,
– členové požárních hlídek.
b) Opakované školení s termínem jednou za dva roky. Tohoto školení se zúčastňují všichni ostatní zaměstnanci, pokud se nezúčastňují školení pro vedoucí zaměstnance.

1.2.4. Školení musí obsahovat
Podrobný výklad o požárním nebezpečí charakteristickém pro příslušné pracoviště (technologické postupy, skladování hořlavých látek atp.), o požárně poplachových směrnicích, o požárním řádu pracoviště, o požárně evakuačním plánu.
Z celkového školení musí být nejméně jedna třetina věnována praktickému použití přenosných hasebních prostředků.

1.2.5. Termín školení
Školení musí být provedeno v takovém termínu, aby doklady o jeho provedení, tj. řádně vyplněné a všemi účastníky školení podepsané formuláře mohly být odevzdány vedoucímu technikovi požární ochrany vždy nejpozději do 15. února každého roku.
Nedodržení termínu je posuzováno jako porušení pracovní kázně.
1.3. Školení požární ochrany pro vedoucí zaměstnance
Toto školení požární ochrany je určeno pro vedoucí na všech stupních řízení a pro zaměstnance, kteří se podílejí na řízení protipožárních opatření.
Při školení musí být zaměstnanci seznámeni se systémem a řízením požární ochrany, s nebezpečím vyplývajícím z technologie výroby, základními znalostmi procesu hoření a hašení hořlavých látek, obsahem zákona o požární ochraně, příslušnými vyhláškami a ČSN.

1.3.1. Školení se zúčastňují:
a) vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení,
b) zaměstnanci, kteří školí zaměstnance v PO,
c) zaměstnanci na úseku požární prevence.

1.2.3. Školení zabezpečuje
Školení vedoucích zaměstnanců zabezpečuje personální úsek ve spolupráci s vedoucím technikem požární ochrany. Doklady o školení spolu s prezenčními listinami musí být uloženy na personálním úseku, který také vystaví absolventům osvědčení o školení. Originál osvědčení obdrží absolvent, kopie zůstane uloženav osobních dokladech.

1.3.3. Osnova školení
Osnova školení musí být schválena ředitelem organi-
zace.
Součástí školení musí být též praktické použití přenosných hasebních prostředků.

1.3.4. Školení nově přijatých vedoucích zaměstnanců:
Vyškolení nově přijatých vedoucích zaměstnanců nebo zařazených nově do funkcí, musí být provedeno do tří měsíců ode dne ustavení do funkce.

1.3.5. Opakování školení
Školení se opakuje jedenkrát za 3 roky.

1.3.6. Tematický plán školení vedoucích zaměstnanců
a) význam požární ochrany,
b) povinnosti vedoucích pracovníků vyplývajících ze základních předpisů o požární ochraně, podle zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 21/1996 Sb.,
c) systém řízení a organizace požární ochrany,
d) systematické posuzování požárního nebezpečí,
e) způsob vyhlášení požárního poplachu a přivolání jednotky požární ochrany,
f) základní hasební prostředky pro likvidaci požáru,
g) odpovědnost vedoucích pracovníků v požární ochraně,
h) povinnost osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v mimopracovní době,
i) význam a úkoly požárních preventistů,
j) význam a úkoly požárních hlídek na pracovišti,
k) evakuace osob z prostoru ohroženého požárem (evakuační plán),
l) nejdůležitější ČSN na úseku požární ochrany (uvedeny v kapitole I.).
2. ŠKOLENÍ NÁJEMCŮ
Požární školení všech stupňů upravují smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené s jednotlivými nájemci.

Přílohy
č. 1 – vzor pro školení požární ochrany zaměstnanců
č. 2 – vzor pro školení členů požárních hlídek
č. 3 – vzor pro školení pracovníků pověřených péčí o požární bezpečnost v době pracovního klidu.

Příloha č. 1
Školení požární ochrany zaměstnanců
Úsek: Vedoucí pracoviště:
Útvar: Periodicita školení:
Pracoviště: Školení provedl:
Počet pracovníků:

Školení bylo provedené podle schváleného tematického plánu. Rozsah školení 45 minut.

Obsah školení
1. Poddrobný výklad o požárním nebezpečí charakteristickém pro pracoviště (technologie výroby, skladování a manipulace s hořlavými látkami, svařování, manipulace s otevřeným ohněm ap.). Nebezpečí vzniku požáru a způsob evakuace z objektu.
2. Podrobný výklad o „požárních poplachových směrnicích“ a na požárně nebezpečných pracovištích s „požárním řádem“ a s úkoly požární hlídky.
3. Praktický výcvik s hasebními prostředky na pracovišti (požární vodovody, přenosné a pojízdné hasicí přístroje) a se způsobem likvidace případného požáru.
4. Praktické seznámení zaměstnanců se způsobem vyhlášení požárního poplachu na pracovišti a se způsobem přivolání jednotky požární ochrany (umístění telefonu a způsob přivolání).
5. Konkrétní úkoly zaměstnanců při vzniku a při zdolávání požáru.
6. Pohovor provedený tak, aby se ověřilo, zda přednesenému zaměstnanci porozuměli a zda si ověřili potřebné znalosti v oboru požární ochrany.

Potvrzuji svým podpisem na přiložené prezenční listině, že jsem byl s výše uvedeným seznámen.

Rozdělovník
Originál – vedoucí technik požární ochrany
1. kopie – vedoucí příslušného útvaru
Příloha č. 2
Školení požární ochrany požárních hlídek
Úsek: Počet členů hlídka:
Pracoviště: Školení provedl:
Školení se provádí 1ī ročně

Školení bylo provedené podle schváleného tematického
plánu.
Rozsah školení 45 minut.

Obsah školení
1. Povinnosti požárních hlídek pracoviště (§ 16 vyhlášky č. 21/1996 Sb.)
2. Výklad charakteristiky pracoviště s přihlédnutím k PO
– charakteristika objektu se zaměřením k jednotlivým činnostem a stavebnímu provední objektu,
– charakteristika úseku – pracoviště se zaměřením k jednotlivým požárním nebezpečím (materiál, suroviny, hořlaviny).
3. Proces hoření a hašení
– druhy požárů, nebezpečí při provádění zásahu,
– přehled hasebních prostředků a hasebních látek,
– zajištění účinného a rychlého zdolávání požáru,
– úkoly jednotlivých členů požární hlídky.
4. Instruktáž o základních hasebních prostředcích
– seznámení a způsob použití hasebních prostředků podle druhu,
– rozmístění hasebních prostředků na pracovišti.
5. Praktické provedení zásahu na zvláště nebezpečném úseku pracoviště.
6. Připomenout všem školeným o nutnosti provádět kontroly dodržování předpisů PO při tisku, manipulaci, skladování a zacházení s hořlavými látkami, dodržování zákazu kouření, požární řády a požární poplachové směrnice.

Poř. Téma Čas
čís. min.
1.

2.

3.

4.

5.
Čas min.
5

5

3

3

4

20Základní povinnosti zaměstnanců v požární ochraně
(§ 16,17 a 18 zákona č. 133/1985 Sb. , ve znění pozdějších předpisů).

Požární zabezpečení na pracovišti a dodržování všeobecných zásad požární
bezpečnosti (pořádek čistota, zákazy kouření).

Informace o technologickém procesu a výrobě ve vztahu k požární ochraně.

Informace o základních hasebních prostředcích (všeobecně).

Požární poplachová směrnice (o ESP tam, kde je instalována, spojovací prostředky,
důležitá telefonní čísla).

Celkem

1.2.6. Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců
Poř. Téma Čas
čís. min.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
Čas min.
10

5

10

10

5

5

45
Podrobný výklad o požárním nebezpečí chrakteristickém pro příslušné pracoviště (technologie výroby, skladování hořlavých látek, svařování, používání otevřeného ohně atp.). Nebezpečí vzniku požáru na pracovišti, opatření k jeho zabránění. Způsob evakuace osob a materiálu z objektů daného pracoviště.

Podrobný výklad o poplachových směrnicích, požárním řádu pracoviště.

Praktické seznámení zaměstnanců se způsobem vyhlášení požárního poplachu na pracovišti a se způsobem přivolání požárních jednotek (umístění telefonu, umístění a obsluha zařízení pro vyhlašování požárního poplachu, hlavní vypínač elektrického proudu, hlavní uzávěr vody a plynu).

Praktický výcvik zaměstnanců s hasebními prostředky na pracovišti (podzemní a nástěnné požární vodovody přenosné a pojízdné hasicí přístroje se způsobem likvidace případného požáru).

Konkrétní úkoly jednotlivých zaměstnanců při vzniku a zdolávání požáru.

Pohovor s posluchači, aby se ověřilo, zda přednesenému školení porozuměli a mají potřebné znalosti v oboru požární ochrany.

Celkem

1.2.7. Tematický plán a časový rozvrh školení pro zaměstnance pověřené péčí o požární bezpečnost v době pracovního klidu.

Poř. Téma Čas
čís. min.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Čas min.
10

15

10

10

5

10

60

Požární plán závodu umístění požárně nebezpečných provozů, míst kde jsou uloženy tlakové láhve, barvy, ředidla atp.

Rozmístění hasebních prostředků v objektech a jejich obsluha. Způsoby hašení požáru dostupnými hasicími prostředky.

Umístění a způsob použití prostředků pro vyhlášení požárního poplachu a přivolání jednotky podle poplachových směrnic.

Časový rozvrh a trasa pravidelných pochůzek po objektu.

Způsob odstraňování požárních závad zjištěných při pochůzce, komu a jakým způsobem je hlásit. (Jedná se o závady, které nemůže strážný sám odstranit.)

Potřebná opatření, která je třeba učinit pro hladký příjezd a zásah požární jednotky. (Uvolnění komunikací, zpřístupnění vod. zdroje.)

Celkem

1.2.8. Tematický plán a časový rozvrh školení požárních hlídek

Poř. Téma Čas
čís. min.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Čas min.
2

5

5

5

3

25

45

Povinnosti požárních hlídek pracovišť ( § 16 vyhl. č. 21/1996 Sb.)

Výklad charakteristiky podniku s přihlédnutím k PO:
– charakteristika objektu se zaměřením k jednotlivým činnostem a stavebnímu provedení objektu,
– charakteristika podniku se zaměřením k jednotlivým požárním nebezpečím (materiál, suroviny).

Proces hoření a hašení:
– druhy požárů, nebezpečí při provádění zásahu,
– přehled hasebních prostředků a hasebních látek,
– zajištění účinného a rychlého zdolávání požárů,
– úkoly jednotlivých členů požární hlídky.

Instruktáž o základních hasebních prostředcích:
– seznámení a způsob použití hasebních přístrojů
– rozmístění hasicích přístrojů a požárních vodovodů na pracovišti.

Způsob vyhlášení požárního poplachu podle požárních poplachových směrnic a provádění evakuace podle evakuačních plánů závodu.

Praktické provedení zásahu na nebezpečný úsek pracoviště.

Připomenout, že je třeba provádět neustále kontrolu dodržování předpisů o požární ochraně při tisku, manipulaci a zacházení s hořlavými látkami a dodržování zákazu kouření.

Celkem

V případě nepřítomnosti člena hlídky v době školení zapsat do řádky důvod nepřítomnosti a dodatečné školení zapsat do spodních rubrik.
Potvrzuji svým podpisem na přiložené prezenční listině, že jsem byl s výše uvedeným seznámen.

Rozdělovník
Originál – vedoucí technik požární ochrany
1. kopie – vedoucí příslušného útvaru
Příloha č. 3
Školení požární ochrany pro zaměstnance pověřené péčí o požární bezpečnost
v době pracovního klidu
Úsek: Školení provedl:
Školení se provádí 1ī ročně

Školení bylo provedené podle schváleného tematického plánu
Rozsah školení 60 minut.

Obsah školení
1. Požární školení úseku – umístění požárně nebezpečných pracovišť, zejména míst, kde jsou umístěny tlakové láhve plynu a kyslíku, barvy, ředidla.
2. Rozmístění hasebních prostředků a jejich obsluha. Způsoby použití.
3. Umístění a způsob použití prostředků požární jednotky pro vyhlášení požárního poplachu a přivolání podle požárně poplachových směrnic. Seznámení s činností EPS. Činnost ohlašovny požáru, evakuace osob. Umístění uzávěrů vody, plynu, elektřiny.
4. Časový rozvrh a trasa pravidelných pochůzek po objektu.
5. Způsob odstraňování požárních závad zjištěných při pravidelných pochůzkách. Kdy a jakým způsobem a komu zjištěné poruchy hlásit (tj. závady, které nemůže příslušný pracovník odstranit sám).
6. Kde je uložená požární dokumentace.
7. Potřebná opatření, která je třeba učinit pro hladký příjezd a zásah požární jednotky, uvolnění komunikací, zpřístupnění vodních zdrojů apod.

Potvrzuji svým podpisem na přiložené prezenční listině, že jsem byl s výše uvedeným seznámen.

Rozdělovník
Originál – vedoucí technik požární ochrany
1. kopie – strážní služba na hlavní vrátnici
Požární hlídky

1. Zřizování požárních hlídek (PH) podle § 16 vyhlášky MV ČR č. 21/1996 Sb.
Úkolem PH je zajištění:
a) požárního dohledu při činnostech spojených se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru,
b) rychlého zásahu v případě vzniku požáru.

2. ZŘIZOVÁNÍ
PH se jednorázově zřizuje ze zaměstnanců příslušného pracoviště při:
2.1. svařování plamenem nebo elektrickým obloukem a řezání plamenem ve všech prostorách organizace,
2.2. lepení střešních krytin otevřeným plamenem nebo zdrojem tepla na všech objektech organizace,
2.3. lepení podlahových krytin otevřeným plamenem nebo zdrojem tepla ve všech prostorách organizace,
2.4. opravách a pokládání plastbetonu, při jehož použití se uvolňují hořlavé a snadno zápalné plyny, ve všech prostorách organizace,
2.5. údržbě a opravách zařízení, která obsahují nebo obsahovala kapalné, požárně nebezpečné látky, včetně veškerých částí připojovacích prvků.

Za ustavení PH odpovídají vedoucí úseků, kde jsou tyto práce prováděny.

3. POČET ČLENŮ PH
Požární hlídka se zřizuje
3.1. Nejméně jednočlenná při provádění prací s otevřeným plamenem v místech, kde je možnost vzniku a šíření požáru omezená, tj. v objektech organizace nezahrnutých v příloze s výjimkou prací uvedených pod bodem 2.2. a 2.4.
3.2. Vícečlenná při provádění prací s otevřeným plamenem na pracovištích se zvýšeným požárním nebezpečím uvedených v příloze č. 1 této ON a pracovištích, kde se provádějí práce uvedené pod bodem 2.2. a 2.4.

4. PŘÍPRAVA
Pracovníci pověření výkonem požární hlídky musí před započetím své činnosti absolvovat teoretickou a praktickou přípravu, kterou tvoří:
– seznámení se složením, funkcí a povinnostmi požární hlídky pro konkrétní zajištění prací,
– seznámení s požárním řádem pracoviště, požární poplachovou směrnicí, evakuačním plánem, EPS a s činností při vzniku požáru a vyhlášení poplachu,
– instruktáž o použití správných hasicích prostředků, seznámení s rozmístěním přenosných a pojízdných hasicích přístrojů a s umístěním uzávěrů vody, plynu, elektřiny a vzduchu.
Nedílnou součástí přípravy je organizace součinnosti se zásahovou jednotkou požární ochrany organizace s přihlédnutím k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

5. POVINNOSTI PH
5.1. Základní povinnosti vedoucího PH jsou:
– zkontrolovat před zahájením prací splnění požadavků uvedených v povolení ke svařování se zvýšeným nebezpečím,
– zkontrolovat pracoviště a závady z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví oznámit příslušnému vedoucímu útvaru; závažné, resp. kolizní případy oznámí tento vedoucí spolu s PH vedoucímu technikovi bezpečnosti práce,
– ověřit spojení s ohlašovnou požáru a technikem požární ochrany organizace,
– zajistit vypnutí smyčky EPS pracoviště, kde se budou práce provádět a opětovné uvedení do provozu po skončení práce,
– zkontrolovat funkci přenosných a pojízdných hasičských přístrojů připadajících v úvahu pro případné použití,
– při vzniku požáru, který by nebyl zvládnutelný přenosnými nebo pojízdnými hasicími přístroji, zabezpečit povolání jednotky požární ochrany organizace, zabránit panice a zahájit evakuační práce,
– po ukončení práce vykonat prohlídku pracoviště a toto předat pracovníkovi určenému pro výkon následného dozoru.

5.2. Základní povinnosti členů PH jsou:
– dohlížet na postup zajišťovaných prací,
– znát způsob přivolání jednotky požární ochrany organizace (bod 6 odstavce 5.1.),
– znát umístění telefonů, přenosných i pojízdných hasicích přístrojů, EPS, energetických uzávěrů,
– při zásahu postupovat tak, aby nedošlo k úrazu.
Po dobu činnosti požární hlídky nesmí být její členové pověřováni jakoukoliv jinou prací.

Prezenční listina školení zaměstnanců
Potvrzuji svým podpisem, že jsem s výše uvedeným typem školení seznámen.
Č., Příjmení a jméno, Proškolen dne, Podpis pracovníka, Podpis školitele,
1

Příloha č. 1
Požárně nebezpečné pracoviště
Za požárně nebezpečná pracoviště se považují provozy, kde se používají materiály, které:
– ve styku se vzduchem nebo vzdušnou vlhkostí se mohou vznítit a nebo uvolnit hořlavé výpary a ve směsi se vzduchem vytvořit výbušné plyny,
– mají bod vznícení nižší než 400 °C,
– při jejich zpracovávání vytvářejí prach, který při smíšení se vzduchem tvoří výbušnou směs,
a dále též provozy, kde se manipuluje s:
– hořlavými kapalinami s bodem vzplanutí do 125 °C,
– hořlavými nebo hoření podporujícími plyny,
– hořlavými látkami při jejichž zpracování se používá otevřený oheň.

Příloha č. 1
Bezpečnostní ustanovení pro svařování v místech s nebezpečím vzniku ohně

1. VŠEOBECNĚ
Svařování, řezání, pájení, ohřívání plamenem, sváření elektrickým obloukem apod. podle
ČSN 05 0610
ČSN 05 0630
je spojené s nebezpečím popálení, požáru, výbuchu a zadušení. Rizikovost práce je zvýšena tím, že se pracuje s teplými a tekutými kovy, které jsou z hlediska zdraví pro člověka nebezpečné.
Společenské nebezpečí je zvýšeno tím, že se pracuje na pracovišti zpravidla uzavřených a s větším počtem lidí.
Svářet nebo řezat na místech se zvýšeným nebezpečím lze jen na základě písemného povolení technika požární ochrany nebo jím zplnomocněného zástupce.
Svařovat nebo řezat mohou jen osoby, které absolvovaly svářečský kurs a složily zkoušky podle ČSN 05 0705, dovršily 18 let, jsou zdravotně způsobilé a mají platný svářečský průkaz.
V případě, že by svářečské práce prováděla právnická nebo fyzická osoba ve smyslu obchodního zákoníku 513/91 Sb., je nutno předložit živnostenský list.
Za práce se zvýšeným nebezpečím se považují práce, kde hrozí nebezpečí otravy, požáru nebo výbuchu.
Jsou to například práce:
a) v uzavřených a těsných prostorech,
b) v místech s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu,
c) na nádobách, potrubích a zařízeních pod tlakem (pro svařování potrubí v němž je dopravovaný plyn pod tlakem, platí příslušné normy, případně předpisy plynárenských podniků, tlakové nádoby ve smyslu ČSN 69 0010 a 07 8305 se nesmí svařovat pod tlakem) nebo které obsahovaly hořlavé nebo hoření podporující látky nebo uvnitř nádob, potrubí a zařízení,
d) na nádobách, potrubí a zařízeních, které jsou znečištěné nebo obsahovaly látky které mohou ohrozit zdraví.
Před začátkem sváření nebo řezání jsou povinni vedoucí podle bodu 2 nařídit provedení potřebných bezpečnostních opatření a přesvědčit se kontrolou o jejich vykonání.
Bezprostředně před započetím prací na místech se zvýšeným nebezpečím výbuchu je povinen vedoucí technik požární ochrany a. s. a vedoucí technické divize údržby udělat rozbor ovzduší a učinit taková opatření, aby koncentrace plynů nebo výparů nedosáhla nebezpečnou koncentraci pro vznik požáru nebo výbuchu. (ČSN 34 1440, čl. 6.)

2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
2.1. Před započetím sváření (řezání)
Před započetím sváření nebo řezání na místech s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu se musí dodržovat ČSN 05 0610, 05 0630. Bezpečnost z hlediska ochrany proti požáru a podle konkrétní situace na pracovišti, kde se bude svařovat, je povinen zajistit příslušný vedoucí pracovník (vrchní mistr, mistr, skladník apod.) provedením následujících opatření.
2.1.1. Vyplnit formulář „Povolení ke svařování v prostředí se zvýšeným nebezpečím“ – viz příloha č. 2.
2.1.2. Odstavit zařízení z provozu, vyprázdnit jeho obsah a vyčistit.
2.1.3. Elektrická zařízení zajistit tak, aby nedošlo třeba i k náhodnému uvedení zařízení do chodu.
2.1.4. Spolehlivě oddělit část zařízení, která je určena k opravě, od přívodů škodlivin, hořlavin a odpadů které mohou být příčinou škodlivé atmosféry nebo požárního nebezpečí.
2.1.5. Prohlédnout pracoviště a celé okolí, tj. sousedící prostory, zda v nich nejsou hořlavé materiály.
2.1.6. Ochránit před jiskrami nebo rozstřikovaným, případně odkapávaným roztaveným kovem veškeré hořlavé předměty a materiály buď jejich odnesením do vzdálenosti nejméně 5 m od místa svařování, nebo přikrytím nehořlavou látkou (např. použitím tepelně izolačních desek), případně politím dřevěných předmětů vodou.
2.1.7. Připravit vhodné hasicí přístroje a jmenovat požární asistenci.
2.1.8. Ve zvlášť nebezpečných místech začínat se svařováním až po kontrole technikem požární ochrany (preventistou).
2.1.9. Místo svařování označit výstražnou tabulkou.

Prezenční listina školení požárních hlídek
Potvrzuji svým podpisem, že jsem s výše uvedeným typem školení seznámen.
Č., Příjmení a jméno, Proškolen dne, Podpis hlídky, Podpis školitele
1

Prezenční listina školení zaměstnanců pověřených péčí požární bezpečnosti
v době pracovního klidu
Potvrzuji svým podpisem, že jsem s výše uvedeným typem školení seznámen.
Č., Příjmení a jméno, Proškolen dne, Podpis pracovníka, Podpis školitele,
1

2.2. Při práci
Za dodržování předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany během pracovního úkonu odpovídá svářeč.
Místo sváření je povinen člen požární asistenční hlídky kontrolovat nejen po dobu práce, ale i při jejím přerušení.
Svářeč vzhledem k tomu, že má brýle a nevidí na okolí, musí mít pomocníka. Pomocník svářeče musí sledovat odletující kapky kovů a jisker, stejně jako odvod tepla ohřátými kovovými částmi. Dále musí sledovat pach prozrazující hoření v okolí, odkládat nedopalky svařovacích drátů do kovové nádoby a ohrožované části běžně udržovat vlhké.
2.3. Po skončení práce
Ohrožená místa je povinen člen požární asistenční hlídky pokropit ještě jednou vodou a místnost v níž bylo svařováno včetně sousedních místností a šachet důkladně prohlédnout.
Následný dozor po dobu nejméně 8 hodin po skončení svařování nebo řezání zajišťují:
– v pracovní době vedoucí pracoviště kde se práce prováděly určí jako dozor člena požární hlídky prokazatelně seznámeného s touto organizační normou,
– v mimopracovní době pracovníci pověření ochranou a. s.

3. OSOBNÍ A OCHRANNÉ POMŮCKY
Organizace je povinna poskytnout svářečům a pracovníkům při sváření po dobu vykonávání svářečských prací všechny osobní a ochranné pracovní prostředky.
Vedoucí pracovníci jsou povinni kontrolovat jejich používání.

4. DODATEK
ČSN související se svařováním (uvedeny v kapitole I.).

Uvedené ČSN musí být evidovány a založeny u vedoucího technika požární ochrany a. s., který je povinen v případě potřeby provést odborné instruktáže jak pro pracovníky odpovědné za realizaci tohoto příkazu, tak pro pracovníky kteří sváření zajišťují a provádějí.
Povolení

KE SVAŘOVÁNÍ V PROSTŘEDÍ SE ZVÝŠENÝM NEBEZPEČÍM

Pracoviště (přesné určení)

Pracovní úkol
Jméno svářeče Svářečský průkaz č.
Zahájení práce dne v hod.
Ukončení práce dne v hod.
Nutná preventivní opatření (podrobně vypsat):

Požární asistence Jméno
Komu bylo ohlášeno ukončení práce:
Jméno Dne v hod.
Pracovník odpovědný za zajištění následného dozoru:
Jméno Podpis
Povolení platí na den od do hod.

Podpisy:

Technik požární Technik BOZP Vedoucí pracovník
ochrany příslušného útvaru

Svářeč

Datum:

Povolení se vystavuje ve dvou vyhotoveních.
Po skončení práce a následného dozoru obdrží:
– originál technik požární ochrany a. s.,
– kopii vedoucí technické divize údržby.