Státní požární dozor

Výkon státního požárního dozoru

(1) Státní požární dozor se vykonává
a) kontrolou dodržování povinností ústředních orgánů státní správy, právnických osob a podnikajících fyzických osob stanovených předpisy o požární ochraně,
b) posuzováním dokumentace staveb a technologií z hlediska jejich požární bezpečnosti,
c) posuzováním výrobků, které nebyly určeny ke schvalování státním zkušebnám, z hlediska jejich požární bezpečnosti,
d) posuzováním činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru a posuzováním požárně bezpečnostních zařízení,
e) zjišťováním příčin vzniku požáru,
f) kontrolou připravenosti a akceschopnosti jednotek požární ochrany a materiálně technického vybavení požární ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob,
g) ukládáním opatření k odstranění zjištěných nedostatků akontrolou plnění těchto opatření.

(2) O provedené kontrole podle odstavce 1 písm. a) a f) vyhotoví orgán vykonávající státní požární dozor zápis, ve kterém uvede výsledky kontroly. Do zápisu se uvedou i opatření a lhůty k odstranění zjištěných závad. Výsledky kontroly auložená opatření musí být projednány s pověřeným pracovníkem ústředního orgánu státní správy, se statutárním orgánem právnické osoby nebo s podnikající fyzickou osobou nebo jejím odpovědným zástupcem, kteří jsou povinni podat písemnou zprávu o odstranění závad ve stanovené lhůtě.

(3) Podrobnosti o vykonávání státního požárního dozoru stanoví právní předpis.

Související ustanovení zákona: Zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhl. MV č.21/1996 Sb.
– viz zejména § 24, § 28, § 32, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 45, § 76, § 77, § 85, § 88.

Orgány státní správy na úseku požární ochrany jsou Ministerstvo vnitra a okresní úřady. Úkoly státní správy plní v oblasti požární ochrany v přenesené působnosti také obce.

postih právnických osob,
podnikajících fyzických osob
a fyzických osob

Pokuty právnickým osobám
a podnikajícím fyzickým osobám
§ 76
(1) Okresní úřad při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 100 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která porušila povinnost vyplývající zpředpisů o požární ochraně tím, že
a) neoznačí pracoviště, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, nebo objekty se zvýšeným požárním nebezpečím, příslušnými příkazy, zákazy a pokyny,
b) neprovádí pravidelně kontrolu dodržování předpisů o požární ochraně a plnění příkazů, zákazů a pokynů týkajících se požární ochrany,
c) nezabezpečí pravidelné školení svých zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu jednotky požární ochrany a požárních hlídek
d) neumožní nebo ztěžuje výkon státního požárního dozoru,
e) nevyhotoví předepsanou dokumentaci požární ochrany nebo ji neudržuje v souladu se skutečným stavem,
f) nezabezpečí vybavení objektu požární signalizací, hasicími zařízeními, požární technikou a jinými věcnými prostředky požární ochrany v množství a druzích odpovídajících požárnímu nebezpečí v objektech právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, nebo tyto neudržuje v použitelném stavu,
g) neumožní vstup na nemovitost k provedení potřebných opatření v souvislosti se cvičením jednotek požární ochrany, ačkoliv k tomu byla povinna podle rozhodnutí obce nebo okresního úřadu,
h) neoznámí bez odkladu hasičskému záchrannému sboru okresu vznik požáru v objektech, které jsou v jejím užívání,
i) nepodá písemnou zprávu o odstranění závad zjištěných při kontrole ve lhůtě stanovené orgánem vykonávajícím státní požární dozor.

(2) Okresní úřad při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která porušila povinnost vyplývající zpředpisů o požární ochraně tím, že
a) nepředloží v zákonné lhůtě ke schválení posouzení požárního nebezpečí činnosti nebo objektů se zvýšeným požárním nebezpečím,
b) znemožní přístup k nouzovým východům, únikovým cestám nebo k rozvodným zařízením elektrické energie, plynu avody a k prostředkům požární ochrany, zejména nesprávným uskladněním materiálů; neudržuje nástupní plochy ve stavu použitelném pro požární zásah,
c) poruší rozhodnutí o vyloučení věci z užívání, rozhodnutí ozákazu činnosti nebo rozhodnutí o zastavení provozu,
d) nezajistí plnění úkolů požární ochrany odborně způsobilou osobou nebo nezřídí požárnéí hlídku,
e) nezřídí nebo smluvně nezajistí zřízení jednotky požární ochrany, ačkoliv k tomu byla povinna podle rozhodnutí okresního úřadu, nebo ji nevybaví potřebnou požární technikou a jinými věcnými prostředky požární ochrany nebo ji používá k činnosti, která by mohla ohrozit její akceschopnost,
f) nedodrží opatření stanovená při posouzení požárního nebezpečí pro činnosti nebo objekty se zvýšeným požárním nebezpečím,
g) neprovede ve stanovené lhůtě opatření uložená k odstranění zjištěných nedostatků,
h) postupuje v rozporu s rozhodnutím, kterým byla zakázána výroba, uvádění do oběhu nebo dovoz anebo bylo uloženo provedení jiných opatření u výrobků vykazujících závažné nedostatky z hlediska požární bezpečnosti,
i) neposkytne na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany obce nebo okresního úřadu potřebnou věcnou pomoc, neumožní vstup na nemovitost k provedení potřebných opatření v souvislosti se zdoláváním požáru nebo záchrannými pracemi, ačkoliv k tomu byla povinna,
j) nedodržuje předpisy o skladování a minipulaci s hořlavými látkami,
k) nemá k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů, nutných ke stanovení preventivních opatření k ochraně života, zdraví a majetku; nedodržuje návody a technické podmínky výrobce nebo obchodní organizace vztahující se k požární bezpečnosti,
l) neinformuje jednotky požární ochrany, určené k prvnímu zásahu, o rizikových činnostech a požárně nebezpečných látkách a materiálech provozovaných nebo nacházejících se v objektech, které vlastní nebo užívají.

(3) Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která opětovně porušila povinnost, za kterou jí byla v předchozích třech letech uložena pokuta pravomocným rozhodnutím, může okresní úřad při výkonu státního požárního dozoru uložit další pokutu až do dvojnásobku pokuty stanovené v odstavcích 1 a 2.

(4) Při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti a době trvání protiprávního jednání a k rozsahu způsobené škody.

(5) Uložením pokuty podle odstavců 1 až 3 zůstává nedotčena odpovědnost právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby za způsobenou škodu a postih jejich zaměstnanců podle pracovněprávních předpisů.

Poznámka:
Výše sankcí zůstala zachována. Ukládají se diferencovaně až do 250 000,– Kč a při opakovaném porušení povinností až do 500 000,– Kč. Uplatňování odpovědnosti za porušování předpisů o požární ochraně je založeno na principu objektivnosti. To znamená, že jde o odpovědnost za výsledek, přičemž se nevyžaduje zavinění právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby. K subjektivním faktorům se však přihlíží při stanovení výše sankce, kdy ke shora uvedeným subjektům je třeba uplatňovat přísně individuální přístup. Mezi hlavní kritéria při určování výše pokuty by mělo patřit zejména to, zda jde oojedinělé či opakované porušení povinností, o jak závažné porušení povinností se jedná (především s ohledem na možný vliv na vznik, případně šíření požáru), event. rozsah způsobené škody, pokud již k požáru došlo. Nutno však podotknout, že existence škody není podmínkou k uložení pokuty.
Uplatnění administrativněprávní odpovědnosti vyžaduje jednání příslušného orgánu státní správy, kterým je okresní úřad. Tento orgán vydá prostřednictvím okresního požárního rady správní rozhodnutí o pokutě.
Vymezení sankcí odpovídá povinnostem uvedeným v zákoně, zejména v § 6, § 6a, § 15, § 16, § 19, § 22, § 32, § 36 a§ 69 zákona.

§ 77
(1) Pokutu podle § 76 lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se o porušení povinnosti dozvěděl orgán vykonávající státní požární dozor, nejpozději do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.
(2) Pokuta je příjmem okresního úřadu, který ji uložil. Pokuta uložená ministerstvem vnitra je příjmem státního rozpočtu.
Proti uložení pokuty se lze podle správního řádu ve lhůtě do 15 dnů odvolat. Odvolání má odkladný účinek. Postihy fyzických osob – občanů se řídí ustanovením § 78. V obou případech však platí, že uloženým postihem není dotčena odpovědnost za způsobenou škodu a postih podle jiných předpisů.

Přestupky
§ 78
(1) Přestupku se na úseku požární ochrany dopustí ten, kdo
a) poruší právní předpisy nebo příkazy na jejich základě vydané o vybavení hasicími zařízeními a jinými věcnými prostředky požární ochrany,
b) neumožní nebo ztíží provedení preventivní požární kontroly nebo jiných opatření na úseku požární ochrany,
c) neuposlechne nařízení velitele zásahu nebo velitele jednotky požární ochrany vydaného podle § 88 odst. 2 písm. a),
d) poruší zásady bezpečného provozu tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů,
e) nezajistí pravidelné čistění a kontrolu komínů, kouřovodů aspotřebičů paliv a neodstraní zjištěné závady,
f) neprovede ve stanovené lhůtě opatření uložená okresním úřadem nebo obcí na základě právních předpisů o požární ochraně,
g) poškodí, odstraní, zneužije nebo jinak sníží účinnost zařízení a prostředků sloužících na ochranu před požáry nebo vědomě bezdůvodně přivolá jednotku požární ochrany,
h) neposkytne osobní nebo věcnou pomoc v souvislosti se zdoláváním požáru, ačkoliv k tomu je povinen,
i) neumožní vstup na nemovitost při cvičení jednotky požární ochrany, ačkoliv k tomu je povinen podle rozhodnutí okresního úřadu nebo obce,
j) nedodrží právní předpisy o skladování a manipulaci s hořlavými látkami nebo nesprávným skladováním materiálu znemožní přístup k rozvodným zařízením elektrické energie, plynu a vody,
k) poruší příkazy a zákazy o kouření a o manipulaci s otevřeným ohněm na místech se zvýšeným požárním nebezpečím,
l) neumožní jednotce požární ochrany vstup na nemovitost při zdolávání požáru nebo jinak ztíží provedení opatření nutných ke zdolání požáru nebo při záchranných pracích,
m) poruší rozhodnutí o vyloučení věci z užívání nebo rozhodnutí o zákazu činnosti anebo rozhodnutí o zastavení provozu,
n) provádí práce, které mohou vést ke vzniku požáru, ačkoliv nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvluštními předpisy,
o) zanedbá z hlediska požární ochrany dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání,
p) způsobí svým jednáním požár, nejde-li o trestný čin,
r) vypaluje plošně porosty.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c) lze uložit pokutu do 5 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. d) až i) pokutu do 10 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. j) až r) pokutu do 15 000 Kč.
Pokuta uložená podle § 78 je příjmem obce nebo okresního úřadu, které ji uložily.

§ 36
Vyloučení věci z užívání a zastavení provozu
Jedná se o podstatný zásah do práv povinného subjektu. Dojde-li k němu, jistě k tomu budou mít oprávněné orgány důvod. Jedná se o správní řízení, které neprobíhá podle zákona národního shromáždění č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ale podle zákona o požární ochraně. Platí tedy jiné odvolací lhůty a postup. Proti rozhodnutí o vyloučení věci z užívání nebo zastavení provozu se lze odvolat pouze ve lhůtě do tří dnů a odvolání nemá odkladný účinek. Odvolací orgán je však povinný o odvolání rozhodnout neodkladně. U ostatních opatření vyplývajících zejména z výkonu státního požárního dozoru se lze vždy odvolat do 15 dnů a odvolání má odkladný účinek. Jisté změkčení těchto opatření je v tom, že má-li být opatřením zastaven provoz, musí být toto opatření předem projednáno se statutárním orgánem, podnikající osobou nebo jejím odpovědným zástupcem.