Základní dokumentace

Dokumentace požární ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob
1. Posouzení požárního nebezpečí.
2. Požární řád pracoviště.
3. Požární poplachové směrnice.
4. Požární evakuační plán.
5. Dokumentace zdolávání požárů.
6. Požární kniha.
7. Přehled pracovišť s místy, kde se provozují činnosti, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru a přehled zaměstnanců dohlížejících na požární bezpečnost v těchto místech.
8. Dokumentace o školení zaměstnanců o požární ochraně, dokumentace o odborné přípravě zaměstnanců zařazených do požárních hlídek.
9. Doklady o pravidelných kontrolách dodržování předpisů o požární ochraně.
10. Přehled o požární technice a jiných zařízení požární ochrany.
11. Směrnice pro činnost požárních hlídek.
12. Řád ohlašovny požárů.
13. Požárně technické charakteristiky vyráběných používaných, zpracovávaných a skladovaných látek.
14. Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních tabulek.

Právnické a fyzické osoby, které provozují činnosti nebo jsou vlastníky objektů se zvýšeným požárním nebezpečím, jsou povinny prostřednictvím odborně způsobilé osoby zabezpečit posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob a majetku a plnění dalších povinností na úseku požární ochrany. Schválené posouzení požárního nebezpečí může určit, že se některé druhy dokumentace nezpracovávají.
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, u nichž se neprovádí posouzení požárního nebezpečí, při činnosti anebo užívání objektů obstarávají, zabezpečují a instalují alespoň přenosné hasicí přístroje, a to na každých započatých 400 m2 půdorysné plochy podlaží objektu.

Jedná se o tyto hasicí přístroje:
a) jeden přenosný hasicí přístroj o minimálním obsahu náplně 6 kg hasicího prášku, nebo
b) jeden přenosný hasicí přístroj o minimálním obsahu náplně 6 kg halonu, nebo
c) dva přenosné hasicí přístroje, každý o minimálním obsahu náplně 5 kg CO2, nebo
d) dva přenosné hasicí přístroje, každý o minimálním obsahu náplně 9 litrů vody nebo vodního roztoku pěnidla.

Jedná se o minimální počet, který může být schváleným technickým řešením zabezpečení požární ochrany zvětšen.

Je třeba vzít v úvahu, že každý přenosný hasicí přístroj je vhodný pouze na některé hasební zásahy. Vhodnost použití závisí na charakteru požáru a charakteru používaných, zpracovávaných a skladovaných látek nebo na charakteru provozované činnosti.

V případech, že počet přenosných hasicích přístrojů sice odpovídá požadavku vyhlášky MV č. 21/1996 Sb., ale hasicí přístroje nejsou dostupné pro celou provozovanou plochu, nebo nelze použít pouze jeden druh hasiva (nedovoluje tomu různý charakter používaných látek nebo druh zařízení), instaluje se nejméně jeden přenosný hasicí pro každý oddělený prostor nebo jeden přístroj s požadovanou (vhodnou) náplní.

Právnické a podnikající fyzické osoby za přenosné hasicí přístroje odpovídají a zejména:
a) zajišťují vhodné rozmístění hasicích přístrojů odpovídajících druhů a náplně podle charakteru provozované činnosti,
b) chrání hasicí přístroje před poškozením a zneužitím a zabezpečují k nim volný přístup,
c) zabezpečují jejich pravidelnou kontrolu, opravy a plnění (viz „kontrola hasicích přístrojů“),
d) neodkladně zajistí nahrazení vyřazených a nefunkčních přístrojů.

Dokumentace požární ochrany se ukládá takovým způsobem, aby byla dostupná zaměstnancům, jichž se týká, jakož i orgánům vykonávající státní požární dozor nebo připravujícím podklady pro výkon státní správy na úseku požární ochrany.

Požární ochrana podléhá v České republice režimu zákona č. 133/1985 Sb. zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Min. vnitra č. 21/1996 Sb., kterou se provádí zákon o požární ochraně. Při zhodnocení o nutném vybavení pracovišť prostředky požární ochrany proto musíme vycházet z těchto právních předpisů a podle druhu a charakteru pracoviště (provozovny) i z předpisů dalších, jako např. ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady., ČSN 730804 Výrobní objekty, ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb atd.

Posouzení poŽárního nebezpečí obsahuje:
a) zhodnocení možnosti vzniku a šíření požárů,
b) zhodnocení evakuace osob, zvířat a majetku,
c) stanovení způsobu účinné likvidace požáru,
d) návrhy na opatření.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby předloží posouzení požárního nebezpečí před zahájením jimi provozované činnosti a u objektů do 60 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o jejich kolaudaci ke schválení orgánu vykonávajícímu státní požární dozor. Opatření stanovená na základě schváleného posouzení požárního nebezpečí jsou právnické a fyzické osoby povinny dodržovat.

Změní-li se charakter provozované činnosti nebo charakter provozované činnosti nebo charakter užívání objektu, zabezpečí právnická nebo podnikající fyzická osoba nové posouzení požárního nebezpečí.

Další povinnosti podnikatelů jsou:
a) Obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, požární signalizaci, hasicí zařízení a hasební látky se zřetelem na požární nebezpečí a udržovat je v provozuschopném stavu; u vyhrazené požární techniky a jiného zařízení požární ochrany lze obstarávat, instalovat a používat jen schválené druhy.
b) Udržovat volné únikové cesty a nástupní plochy a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům vody a plynu v objektech, které vlastní nebo užívají, a udržovat volné přístupy k prostředkům požární ochrany.
c) Oznamovat bez odkladu hasičskému záchrannému sboru okresu každý požár vzniklý v objektech, které vlastní nebo využívají.
d) Umožňovat orgánům vykonávajícím státní požární dozor (obdoba dozoru nad bezpečností práce) nebo preventivní požární kontrolu, provedení kontroly zajištění požární ochrany a poskytovat jim požadované podklady a informace a plnit ve stanovených lhůtách opatření uložená orgány státního požárního dozoru.
e) Označovat pracoviště, kde se vykonávají činnosti se zvý-šeným požárním nebezpečím, příkazy, zákazy a pokyny k ochraně před požáry a pravidelně kontrolovat dodržování předpisů o požární ochraně a odstraňovat zjištěné závady.
f) Zajišťovat pravidelné čištění a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv v rozsahu a ve lhůtách (ČSN 73 4210) stanovených právním předpisem a odstraňovat zjištěné závady.
g) Mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů, nutných ke stanovení preventivních opatření k ochraně života, zdraví a majetku, dodržovat návody a technické podmínky výrobce nebo obchodní organizace vztahující se k požární bezpečnosti.
h) Informovat jednotky požární ochrany určené k prvnímu zásahu o rizikových činnostech a požárně nebezpečných látkách a materiálech provozovaných nebo nacházejících se v objektech, které vlastní nebo používají.

Požární řád pracoviště – upravuje základní zásady zabezpečení požární ochrany na místech, kde se provozuje takový druh činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Požární řád musí obsahovat:
a) popis technologického postupu výroby a charakteristiky požárního nebezpečí pracoviště,
b) požárně technické charakteristiky všech surovin, materiálu a výrobků, které se vyskytují na pracovištích (při výrobě, skladování, jako meziprodukt, finální výrobek apod.) a jejich nejvýše přípustné množství na pracovišti,
c) požadavky na zabezpečení požární ochrany pracoviště,
d) upozornění na místa s nebezpečím požáru nebo výbuchu a opatření k zamezení jejich vzniku a dalšího šíření,
e) zvláštní úkoly zaměstnanců vyplývající z požárního zabezpečení pracoviště,
f) jméno a příjmení vedoucího zaměstnance odpovědného za požární ochranu na daném pracovišti.

Dále je v příloze požárního řádu uveden seznam členů požární hlídky na pracovišti a jejich úkoly.
Požární řád se umísťuje na dobře viditelném místě stále přístupném pro všechny zaměstnance na pracovišti.

Například požární řád pro sklad hořlavých kapalin musí obsahovat

1. Popis objektu, jeho umístění (způsob zajištění proti vniknutí nepovolaných osob) a způsob manipulace:
2. Charakteristiky používaných hořlavých kapalin:

název HK třída bod vzplanutí  max. množství meze výbušnosti
benzín I. 8 °C 1 000 l 1,2–7,5 % obj.
etylalkohol I. 13 °C 500 l 3,6–19 % obj.
nafta II. 55 °C 10 000 l 0,6–8 % obj.

3. Obecné zásady požární ochrany vztažené na sklad hořlavých kapalin:

 • na vstupních dveřích a vratech oplocení musí být tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám a zákazem kouření a používání otevřeného ohně,
 • musí být vyznačeno maximální povolené množství, druh a třída uskladněných HK a vyznačen stupeň nebezpečí výbuchu (SNV),
 • elektroinstalace musí být provedena v nevýbušném provedení do příslušného prostředí,
 • hořlavé kapaliny nesmí být plněny na víc než 90 % objemu,
 • nádoby musí být uskladněny otvorem vzhůru, maximálně ve dvou vrstvách a ke každému obalu musí být přístup alespoň z jedné strany,
 • ve skladu nesmí být skladován materiál, který s provozem skladu nesouvisí,
 • obsluha nesmí mít na sobě materiál obsahující umělá vlákna,
 • pokud se ve skladu používá nářadí, musí být z nejiskřivého materiálu,
 • mopy nasáklé HK je nutno ukládat do uzavíratelných plechových nádob mimo prostor skladu,
 • ve skladu musí být označeny plné a prázdné obaly,
 • rozlitou kapalinu je třeba ihned likvidovat pomocí vapexu nebo mopů.

4. Zhodnocení největších rizik při manipulaci s hořlavými kapalinami.
Doporučení postupů pro ochranu před riziky vyplývající z manipulace s hořlavými kapalinami, např. statická elektřina, výbušné páry, jiskry od kovových nástrojů, poškození pokožky, kontaminace přírody apod.

5. Druhy ručních hasicích přístrojů umístěných ve skladu:
V případě požáru, který není obsluha skladu sama schopna likvidovat, se postupuje podle požární poplachové směrnice apožár se ohlásí na vrátnici.

6. Odpovědnost za dodržování požárního řádu:
Za dodržování požárního řádu odpovídá vedoucí pracoviště. Obsluha skladu je povinna seznámit se s požárním řádem. Součástí požárního řádu je seznam členů požární hlídky.

Požární poplachové směrnice vymezují činnost zaměstnanců v případě vzniku požáru. Obsahují:
a) postup zaměstnance v případě zpozorování požáru, způsob a místo ohlášení požáru,
b) způsob vyhlášení požárního poplachu pro ostatní zaměstnance,
c) postup zaměstnanců při vyhlášení požárního poplachu,
d) místo a telefonní číslo ohlašovny požáru a jednotek požární ochrany,
e) místo a telefonní číslo nejbližší stanice hasičského záchranného sboru okresu, Policie České republiky a zdravotnického zařízení,
f) místo a telefonní číslo pohotovostní služby dodavatele elektrické energie, plynu a vody.
Požární poplachové směrnice se také umísťují na snadno přístupném a dobře viditelném místě.
Požárně poplachové směrnice se prověřují při cvičném požárním poplachu alespoň jednou ročně, pokud neurčí posouzení požárního nebezpečí dobu kratší.

Požárně poplachová směrnice (vzor)
Tato směrnice vymezuje činnost zaměstnanců v případě požáru
Název firmy
adresa, telefon
Všichni zaměstnanci a osoby zdržující se v prostorách
(název firmy) jsou povinni počínat si tak, aby nezavdali příčinu k požáru.
V případě požáru je nejdůležitější záchrana osob.

Zjistí-li někdo v prostorách požár, je povinen:
a) Pokusit se neprodleně požár likvidovat pomocí všech dostupných prostředků.
b) Není-li schopen požár sám likvidovat, musí okamžitě oznámit vznik požáru na ohlašovnu požáru (konkrétní
místo), a to telefonicky – tel. číslo , tlačítkovým
hlásičem nebo osobně.
c) V ohroženém prostoru vyhlásit požární poplach voláním HOŘÍ.

Ohlašovna požáru okamžitě provede:
a) Vyhlásí požární poplach komunikačním systémem (závodním rozhlasem), a to: HOŘÍ, POŽÁRNÍ POPLACH.
b) Oznámí požár na ohlašovnu požáru okresu
(konkrétní místo), tel. č. 150 a přivolá jednotky Hasičského záchranného sboru okresu
c) Zajistí vypnutí el. energie v místě požáru.

Postup zaměstnanců při vyhlášení požárního poplachu:
a) Všichni zaměstnanci, kteří jsou na pracovištích ohrožených požárem, okamžitě po vyhlášení požárního poplachu opustí pracoviště a shromáždí se na
(uvedení konkrétního místa podle evakuačního plánu), kde vyčkají dalších pokynů řídícího evakuace.
b) Při evakuaci materiálu a osob jsou povinni řídit se pokyny řídícího evakuace.
c) Po příjezdu požárních jednotek jsou všichni povinni řídit se pokyny velitele zásahu.
d) Zaměstnanci, kteří pracují v budovách (na pracovištích), které nejsou ohroženy požárem pokračují v pracovní činnosti.

Důležitá telefonní čísla:
Hasičský záchranný sbor okresu
(ohlašovna požárů v ) tel. č. 150
Rychlá lékařská pomoc v tel. č. 155
Policie ČR v tel. č. 158
Pohotovostní služba – plyn tel. č.
voda tel. č.
el. energie tel. č.
V dne 1997 schválil

Požární evakuační plán – v něm je upraven postup při vlastní evakuaci osob, zvířat a materiálu z objektů zasažených nebo ohrožených požárem. Obsahuje:
a) jméno odpovědného zaměstnance, který bude evakuaci řídit, a místo ze kterého bude evakuace řízena,
b) jména zaměstnanců a určení prostředků, s jejichž pomocí bude evakuace prováděna,
c) určení cest a způsobu evakuace, se zvláštním důrazem na osoby s omezenou schopností pohybu,
d) určení shromaždiště, a určení zaměstnance, který provede kontrolu počtu evakuovaných osob,
e) způsoby poskytnutí první pomoci zraněným osobám,
f) určení místa pro evakuovaný materiál a způsob jeho
střežení,
g) grafické znázornění směru únikových cest.

Požární evakuační řád je uložen na trvale dosažitelném místě (pokud má zaměstnavatel jednotku hasičského záchranného sboru, bude uložen tam).