Pracovní podmínky mladistvých

Zvláštní pracovní podmínky mladistvých

Obdobně i v úpravě zvláštních pracovních podmínek mladistvých se uplatňují dvě základní hlediska:

 1. hledisko biologické – vychází ze skutečnosti, že mladý člověk ve věku mladistvých není z biologického hlediska ještě zcela vyvinutý a výkon nepřiměřeně namáhavých prací by mohl ohrozit jeho normální vývoj
 2. hledisko společenské – je dáno poznatkem, že mladý člověk nemá dostatek životních zkušeností, aby se mohl správně orientovat ve složitých problémech souvisejících s pracovní činností, čímž by mohl ohrozit nejen sebe, ale i své okolí

Za mladistvého se ve smyslu § 11 odst. 1 a § 274 odst. 2 Zákoníku práce považuje zaměstnanec ve věku 15 až 18 let. Vláda je přitom zmocněna, aby nařízením rozšířila zákaz některých prací i pro zaměstnance ve věku blízkém věku mladistvých – do 21 let.

(Pojem mladistvý nelze ztotožňovat s občanskoprávním pojmem nezletilý. Právní režim Zákoníku práce a občanského zákoníku je rozdílný i pokud jde o právní následky dosažení určitého věku. V pracovním právu není možné např. odstranit nedostatek věku rozhodnutím soudu, jako je tomu v občanském právu v případě povolení sňatku. Šestnáctiletá zaměstnankyně dosáhne sňatkem zletilosti, avšak až do dovršení 18 let bude pro pracovněprávní vztahy mladistvá.)

Zaměstnavatel nesmí používat takový způsob odměňování prací, při kterých jsou mladiství zaměstnanci vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu, jehož použití by vedlo při zvyšování pracovních výsledků k ohrožení bezpečnosti mladistvých zaměstnanců (§ 166 odst. 2 ZP).

Pracovníci mladší 16 let mají nejvýše 33hodinovou týdenní pracovní dobu (§ 83 odst. 2 Zákoníku práce).

Zvláštní pracovní podmínky mladistvých se projevují ve:

 1. zvláštních povinnostech zaměstnavatele
  • Zaměstnavatel je povinen vytvářet pro mladistvé zaměstnance příznivé podmínky pro všestranný rozvoj jejich tělesných a duševních schopností. Se zřetelem na příslušné pracovní podmínky by měl zaměstnavatel přihlížet k posudkům lékaře.
  • Zaměstnavatel je povinen při zaměstnávání mladistvých úzce spolupracovat s rodiči, popř. jinými zákonnými zástupci. Jejich vyjádření je zaměstnavatel povinen si vyžádat k uzavření pracovní smlouvy, uzavření dohody o skončení pracovního poměru, jednostranným právním úkonům mladistvého, které směřují k rozvázání pracovního poměru. Vyjádření však neznamená souhlas zákonných zástupců. Mladistvý zaměstnanec má podle § 11 Zákoníku práce plnou pracovněprávní způsobilost k právním úkonům; nesouhlas rodičů s jeho projevem vůle nemá za následek neplatnost právního úkonu.
  • Nejdůležitější povinností zaměstnavatele je zaměstnávat mladistvé pouze pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a duševnímu vývoji a nebrání plnění povinností v přípravě na povolání.
 2. zákazech některých prací
  • práce stanovené přímo v Zákoníku práce
  • práce, při nichž jsou mladiství vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu,
  • práce odměňované způsobem, jehož použití by vedlo při zvyšování pracovních výsledků k ohrožení bezpečnosti mladistvých zaměstnanců,
  • práce stanovené vyhláškou č. 261/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 185/1998 Sb.,
  • práce v noci (absolutně pro zaměstnance mladší 16 let; výjimečně mohou mladiství starší 16 let konat noční práci nepřesahující jednu hodinu, jestliže je to třeba pro jejich výchovu k povolání, přičemž noční práce mladistvého musí bezprostředně navazovat na jeho práci připadající podle rozvrhu pracovních směn na denní dobu,
  • práce přesčas (absolutně pro všechny mladistvé),
  • práce, které podle posudku lékaře v konkrétním případě ohrožují zdraví mladistvého;
 3. povinnosti zajistit lékařské vyšetření, jemuž se mladistvý zaměstnanec musí podrobit:
  • před vstupem do pracovního poměru,
  • před převedením na jinou práci na dobu delší než jeden měsíc,
  • pravidelně podle potřeby, nejméně však jednou ročně (pokud Ministerstvo zdravotnictví nestanoví pro některý pracovní obor častější lékařská vyšetření).

Při ukládání pracovních úkolů mladistvým se zaměstnavatel řídí též lékařskými posudky.

Mladistvým jsou zakázány práce uvedené v § 4 vyhlášky č. 261/1997 Sb. ve znění vyhlášky č. 185/1885 Sb.
(1) Mladistvým jsou zakázány
a) práce spojené se zvýšenou zátěží pohybového ústrojí
1. při nichž překračuje celková fyzická zátěž za směnu hodnoty uvedené v příloze č. 6 části A, která je součástí citované vyhlášky
2. při přepravě břemen pomocí jednoduchých bezmotorových prostředků, při nichž musí být vynaloženy síly větší než ty, které jsou uvedeny v příloze č. 6 části B, která je součástí citované vyhlášky
3. při zvedání a přenášení břemen překračujících ukazatele nebo vzdálenosti uvedené v přílohách č. 7, 8, které jsou součástí této vyhlášky
b) práce vykonávané po dobu delší než čtyři hodiny za směnu
1. vestoje bez možnosti změny pracovní polohy
2. ve fyziologicky náročných polohách, kterými jsou hluboký předklon, poloha vkleče, vleže, ve vypjatém stoji na špičkách, s rukama nad hlavou, s otočením trupu o více než 60o
c) práce, při nichž pracovní tempo vnucené strojním zařízením nelze měnit a pracovníky střídat,
d) práce na pracovištích, na nichž časově vážená celosměnová průměrná výsledná teplota kulového teploměru překračuje 28o
e) práce vykonávané po dobu delší než čtyři hodiny za směnu v prostorách, v nichž je teplota vzduchu udržována uměle na teplotě 4 oC a nižší, a dále práce vykonávané po dobu souhrnně delší než jedna hodina za směnu pří teplotách nižších než –5 oC
f) práce na pracovištích, na nichž je tlak vzduchu vyšší než okolní atmosférický tlak o více než 20 kPa
g) práce v prostředí, v němž je koncentrace kyslíku v ovzduší nižší než 20 % objemových
h) práce, při kterých jsou překračovány nejvyšší přípustné hodnoty hluku stanovené zvláštním předpisem pro fyzickou práci
i) práce, při nichž jsou překračovány nejvyšší přípustné hodnoty vibrací stanovené zvláštním předpisem1
j) práce v kontrolovaných pásmech pracovišť se zdroji ionizujícího záření
k) práce s jedy
l) práce s karcinogeny uvedenými v příloze č. 3, která je součástí citované vyhlášky, a při pracovních procesech s rizikem chemické karcinogenity, jejichž seznam je uveden ve zvláštním předpisu (směrnice č. 64/1984 Sb. Hygienické předpisy)
m) práce s chemickými látkami
1. způsobujícími akutní nebo chronické otravy s těžkými nebo nevratnými následky pro zdraví (chemické látky označené ve zvláštním právním předpise R 39, R 40 aR48)
2. které mají alergisující účinky na dýchací ústrojí nebo kůži (chemické látky označené ve zvláštním právním předpise R 42 a R 43)
3. jejichž seznam je v příloze č. 4, která je součástí citované vyhlášky
4. vyvolávajícími těžká poškození zdraví při vštřebávání kůží (chemické látky označené ve zvláštním právním předpise R 24)
5. omezujícími dělení buněk
n) práce na pracovištích výroby léčiv a veterinárních přípravků, pokud při nich může za předvídatelných podmínek dojít ve významné míře ke vstupu v nich obsažených biologicky účinných látek do organismu
o) práce s cytostatiky
p) práce spojené se zvýšeným nebezpečím úrazů a akutních otrav
1. při výrobě a zpracování výbušnin a výbušných předmětů a zacházení s nimi
2. s hořlavými kapalinami třídy I.
3. s žíravinami
4. na zařízeních pro výrobu, uskladňování a používání stlačených, kapalných nebo rozpuštěných plynů
5. ve výškách nad 1,5 m (měřeno od úrovně podlahy po úroveň chodidel) a nad volnou hloubkou
6. při nichž hrozí úraz v důsledku zhroucení konstrukcí, staveb nebo pádu předmětů
7. na zařízeních vysokého napětí
8. s nebezpečnými zvířaty, jejichž seznam je uveden ve zvláštním předpisu (vyhl. č. 75/1996 Sb.)
9. při porážení zvířat na jatkách
10. při dezinsekci a deratizaci prostorů plyny
11. v prostoru uzavřených nádob a nádrží
r) všechny práce určené jako rizikové podle zvláštního předpisu (směrnice č. 49/1967 Věst. MZd; ve znění pozdějších předpisů)
s) práce se sudy, kanystry, demižóny a podobnými nádobami, které obsahují nebezpečné chemické látky uvedené pod písmeny k), l), o) a písmenem p) body 1, 2, 3 a 4, asbest a sloučeniny olova

(2) Zákazy uvedené
a) v odstavci 1 písm. a) se netýkají umělecké a artistické činnosti
b) v odstavci 1
1. písm. d), h), i) a k) s výjimkou výroby a balení jedů
2. písm. l), jde-li o výuku metod chemické analýzy
3. písm. m) bodu 3, jde-li o práce s olovem a jeho sloučeninami
4. písm. n) a p) bodech 2 a 3 a bodu 4, jde-li o používání zařízení pro uskladňovlání a používání stlačených, kapalných nebo rozpuštěných plynů
5. písm. p) bodech 5, 8 a 9
6. písm. r)
neplatí, jde-li o práce konané z důvodu přípravy na povolání, pokud je při nich soustavným odborným dozorem, organizací práce nebo jinými opatřeními, například použitím osobních ochranných pracovních prostředků, zajištěna dostatečná ochrana zdraví mladistvých
c) v odstavci 1 písm. j) se nevztahují na práce konané z důvodu přípravy na povolání za podmínek vymezených zvláštními předpisy (vahl. č. 184/1997 Sb.)