Příloha č. 1 k vyhlášce č. 261 / 1997 Sb.

A
Nejvyšší přípustné hmotnostní limity pro zvedání a přenášení břemen všemi ženami oběma rukama v pracovní poloze vstoje1

Břemena o hmotnosti 10–15 kg je možno zvedat nejvýše po dobu 10 minut, mezi pracovními úseky se zvedáním musí být zařazeny přestávky o délce nejméně 15 minut.

Břemena o hmotnosti 5–10 kg je možno nepřetržitě zvedat po dobu 15 minut, mezi pracovními cykly s nepřetržitým zvedáním musí být zařazeny přestávky o délce nejméně 10 minut. Výjimečně lze připustit jako ojedinělý úkon manipulaci s břemenem do hmotnosti 20 kg, pokud jsou dány dobré úchopové možnosti.

Pro účely této vyhlášky se pokládá za výšku zápěstí žen vstoje 79 cm, za výšku ramen 134 cm. Při pracovní poloze vsedě se tyto hodnoty snižují o 40 cm s tolerancí 5 cm podle výšky sedadla.

1 Při pracovní poloze vsedě nesmí být hmotnost břemene větší než 5 kg.
2 Jiné vertikální dráhy nejsou pro tuto hmotnost břemene přípustné.

 

B
Maximální přípustná vzdálenost přenášení břemen při dobrých úchopových možnostech1
Přenášení a zvedání břemen se posuzuje odděleně.

1 Dobré úchop. možnosti jsou při zvedání a přenášení břemen dány tehdy, pokud je možno uchopit břemeno podhmatem, přičemž osa předloktí svírá se sagitální rovinou těla úhel nejvýše 30°.