Druhy pracovních úrazů

– § 4 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 110/75 Sb., ve znění vyhl. č. 274/ /1990 Sb.

Pracovní úrazy se dělí podle závažnosti na úrazy:

  • smrtelné,
  • těžké,
  • hromadné,
  • ostatní.

Smrtelný pracovní úraz

Za smrtelný se považuje každý pracovní úraz, který zaměstnanci způsobil smrt ihned nebo kdykoliv později, nastala-li podle lékařského posudku následkem pracovního úrazu.

Těžký pracovní úraz

Za těžký se považuje pracovní úraz, který měl za následek ztrátu orgánu (anatomickou nebo funkční) nebo jeho podstatné části, anebo takové poškození zdraví, včetně průmyslových otrav, které lékař označil na těžké, např. ztráta oka, sluchu, komplikovaná spirálová zlomenina, vyvolání potratu, roztržení plic, poranění srdce, otřes mozku spojený s bezvědomím, roztržení nebo rozdrcení ledviny, roztržení jater, sleziny, popáleniny II. a III. stupně většího rozsahu.

Poznámka:
Rozhodnutí o závažnosti pracovního úrazu ponecháme na odborném posouzení lékaře.

Hromadný pracovní úraz

Za hromadný se považuje každý pracovní úraz, kdy při téže události byly zraněny nejméně 3 osoby, z nichž alespoň jedna těžce nebo smrtelně, nebo kdy bylo při jedné události zraněno více než 10 osob.

Ostatní pracovní úrazy

Za ostatní se považují úrazy, které nevyhovují definici smrtelného, těžkého a hromadného pracovního úrazu.


 

Rozdělení pracovních úrazů podle jejich zdravotní závažnosti pro postiženého má své opodstatnění pro způsob objasňování jejich příčin.

Pro zaměstnavatele má rozdělení pracovních úrazů význam zejména z hlediska odpovědnosti za výsledek vůči poškozenému i vůči vyšetřujícím orgánům.

Rozdělení pracovních úrazů a jejich posuzování je důležité ipo stránce administrativně právní.