Hlášení pracovních úrazů

§ 5 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č, 110/75 Sb., ve znění vyhlášky č.274/1990 Sb.

Základní povinnost – hlášení uvnitř podniku
Schéma: (prvé tři kroky)
Postižený Mistr Ředitel podniku
Svědek úrazu, Předák směny, technik BOZP,
nebo další Výk. ředitel divize 0dbory
zaměstnanec,
který se
o něm dozví

Je samozřejmé, že se zraněným musí nejprve poskytnout „První pomoc“, povinnost postiženého podat informaci osvém úrazu platí více méně pro „neabsenční úrazy“ (tzv. drobná zranění), při nichž rozsah zranění neohrožuje zaměstnance bezprostředně.

Postižený, pokud je toho schopen, nebo jiný zaměstnanec, který je svědkem pracovního úrazu nebo se o něm dozví, je povinen ihned uvědomit svého mistra, předáka směny nebo nejblíže nadřízeného postiženého. Vše se tím tak urychlí včetně vyšetření příčin úrazu adoložení, že k úrazu došlo na pracovišti.

Jakmile se nejblíže nadřízený dozví o pracovním úrazu podléhající registraci, (tzn. mimo drobné zranění) na který se bude sepisovat „Záznam o úrazu“, je povinen ihned ohlásit úraz:
– vedení zaměstnavatele,
– výboru odborové organizace.

Zaměstnavatel je povinen po přijetí zprávy o pracovním úrazu tento ihned ohlásit:
– při podezření na trestný čin, místně příslušnému útvaru Policie ČR,
– jde-li o průmyslovou otravu, místně příslušnému orgánu hyg. služby ČR,
– dle zvláštního předpisu, příslušnému obvodnímu báňskému úřadu.
Po přijetí zprávy o smrtelném, těžkém nebo hromadném pracovním úrazu se úrazy hlásí dále:
– příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce,
– příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, jde-li o pracoviště podléhající jeho dozoru,
– ministerstvům obrany, vnitra, dopravy a spojů, jde-li o pracovní úrazy, k nimž došlo v souvislosti s technickými zařízeními nebo ve vybraných objektech, které podléhají jejich dozoru,
– odborovým orgánům,
– příslušnému útvaru VB (nebyl-li mu již úraz hlášen).

Obdobné povinnosti jsou při vzniku provozní nehody (havárie) nebo poruchy techn. zařízení.

V hlášení se uvede druh, čas a místo vzniku úrazu.
Zemře-li zaměstnanec kdykoliv později následkem pracovního úrazu, je odpovědný zaměstnavatel povinen ihned, jakmile se dozví o úmrtí, dodatečně oznámit písemně úmrtí způsobené pracovním úrazem výše uvedeným orgánům. Totéž platí i v případě, kdy vyjde dodatečně najevo, že jde o těžký úraz, anebo obráceně, že byl hlášen těžký úraz a na základě lékařského posouzení se již o těžký úraz nejedná.
Včasné hlášení vzniku pracovního úrazu příslušným orgánům patří k základním povinnostem zaměstnavatele.
Jak postupovat při úrazu zaměstnance cizího podniku (firmy)
Kromě pracovních úrazů, které zaměstnanci utrpí ve svém podniku (mateřské firmě), dochází často k pracovním úrazům, které je postihnou na pracovištích nebo prostorách jiného podniku.
Stává se tak u zaměstnanců montážních podniků nebo firem, kteří konají práce pro objednavatele v jejich dílnách, prostorách nebo pracovištích. Obdobná situace je u dopravních podniků a firem.
V těchto případech platí zásada, že příčiny pracovního úrazu zaměstnance vyslaného k práci pro jiný podnik zajišťuje a „Záznam o úrazu“ sepisuje zaměstnavatel u kterého se úraz přihodil.
Zaměstnavatel, u kterého se úraz přihodil, je rovněž povinen učinit preventivní opatření, avšak jen tehdy, jestliže příčiny úrazu sám způsobil. V opačném případě zaměstnavatel (objednavatel) sepíše pouze „Záznam o úrazu“ a zašle jej v 5ti vyhotoveních mateřskému podniku, firmě (zhotoviteli) zaměstnance, ovšem pokud není stanoveno ve „Smlouvě nebo dohodě o dílo“ jinak.
Stejným způsobem postupuje zaměstnavatel, přihodí-li se vjeho areálu, který jinak není veřejně přístupný, úraz osobám, které se tam zdržují s jeho vědomím.
Dojde-li ke smrtelnému, těžkému nebo hromadnému úrazu, plní povinnosti zaměstnavatel, u něhož došlo k úrazu. O úrazech ihned uvědomí telefonicky nebo telegraficky (faxem) zaměstnavatele, u něhož je zaměstnanec v pracovním nebo obdobném poměru. Tento zaměstnavatel je povinen se zúčastnit zjišťování příčin pracovního úrazu.
Utrpí-li pracovní úraz zaměstnanec vyslané skupiny, která má určeného vedoucího, ohlásí pracovní úraz, zjistí jeho příčinu a sepíše o něm „Záznam o úraze“ tento vedoucí ve spolupráci se zaměstnavatelem (objednatelem), u něhož se úraz stal.
Utrpí-li pracovní úraz zaměstnanec skupiny vyslané na práci mimo území republiky, ohlásí pracovní úraz, zjistí příčinu asepíše o něm „Záznam o úrazu“ vedoucí této skupiny. Další opatření učiní zaměstnavatel. Vztah mezi podniky (firmami) při práci v zahraničí se postupuje podle příslušné smlouvy, kde je upravena vzájemná spolupráce pro případ pracovního úrazu. Vysílající zaměstnavatel je povinen seznámit vedoucího skupiny s jeho povinnostmi, které musí při pracovním úrazu splnit.
Pracovní úrazy žáků odborných učilišť (učňů), studentů abrigádníků při jejich praktickém vyučování, brigádě apod., nebo v přímé souvislosti s ním, náleží tyto povinnosti právnické nebo fyzické osobě (zaměstnavatel).

Zjišťování příčin pracovních úrazů

Příslušný vedoucí zaměstnanec (předák směny, mistr, výk. ředitel divize) je povinen ihned po ohlášení úrazu zjistit příčinné souvislosti a všechny okolnosti vzniku pracovního úrazu.
Určí opatření proti opakování úrazů a stanoví závazné lhůty k jejich odstranění.
O výsledku šetření sepsat do dvou dnů „Záznam o úrazu“ a předá jej techniku BOZP.
Příslušný vedoucí zaměstnanec je před zahájením vyšetřování povinen:
– zabránit dalšímu možnému ohrožení života a zdraví na místě vzniku pracovního úrazu,
– zabezpečit místo vzniku pracovního úrazu tak, aby zůstalo zachováno v původním stavu až do příchodu vyšetřujících orgánů,
– pro objektivní posouzení zdrojů a příčin úrazu přizvat předsedu komise BOZP při odborové organizaci,
– posoudit dodržování všech platných ustanovení legislativy oBOZP v daném oboru, srovnat jednání postiženého a spoluzaměstnanců s pokyny BOZP, s nimiž byli prokazatelně seznámeni,
– provést ohledání místa úrazu, zajistit fotodokumentaci nebo náčrtek místa úrazu,
– u postiženého dechovou zkouškou zajistit, zda nepožil alkoholické nápoje.

Při vzniku těžkého, smrtelného nebo hromadného úrazu:
Povinnosti zaměstnavatele:
– pro vyšetření příčin těchto úrazů se musí stanovit vyšetřující komise,
– zajistit vyšetřující státní orgány (IBP, Policii, odbory),
– zabezpečit místo v původním stavu až do příchodu vyšetřujících orgánů a těmto být nápomocen. Změny na místě smrtelných, těžkých nebo hromadných úrazů jsou přípustné, jen jde-li o záchranu postižených osob, případně o další záchranné práce nebo vyžaduje-li to bezpečnost provozu.
V těchto případech se provede fotodokumentace nebo náčrtek s vyznačením původní situace a provedených změn. Za pořízení náčrtku a fotodokumentace odpovídá zaměstnanec, který dal souhlas k provedení změn,
– lokalizovat zdroj úrazu a zajistit, aby tento zdroj neohrožoval dále zaměstnance a vyšetřující komisi,
– zajistit bezpečnost odpojením všech médií, zajištěním strojů a strojního zařízení proti nahodilému spuštění, proměřit škodliviny na vyskytujícím se pracovišti, kde došlo k úrazu,
– zajistit výslechy svědků pracovního úrazu popř. vyslechnout postiženého, event. další zaměstnance, kteří mohou objasnit řadu okolností,
– zda měl postižený k dispozici řádné ochranné pracovní prostředky a zda je při výkonu práce používal,
– posoudit dodržování všech platných předpisů o BOZP ze strany zaměstnavatele a zaměstnance, zda byl prokazatelně poučen s předpisy BOZP vztahující k práci kterou vykonával včetně zácviku, kdo prováděl dozor, ověřit zdravotní způsobilost k výkonu povolání nebo zda měl pro výkon obsluhy platné opravnění (svářeč, jeřábník, vazač, řidič motorového dopravního prostředku apod.),
– tam, kde došlo k úrazu při noční nebo přesčasové práci, je zapotřebí přešetřit, zda odpočinek mezi dvěma směnami byl dostatečný, zda byla možnost občerstvení a zda i tyto okolnosti při dané pracovní činnosti nebyly příčinou přetěžování fyzických nebo psychických schopností postiženého,
– při zjišťování příčin pracovních úrazů u žen a mladistvých zaměstnanců, zda nebyli zaměstnáváni zakázanými pracemi abyl-li na pracovišti postiženého v době nepřítomnosti mistra zajištěn dozor,
– zajistit všechny předměty, které se určitým způsobem podílely nebo mohly podílet na vzniku úrazu,
– podrobit zkoušce na alkohol spoluzaměstnance a zajistit odběr krve na Widmarkovu zkoušku na alkohol popř. návykové látky u postiženého,
– provést kontrolu dokumentace strojů, zařízení a technologie,
– porovnat postup postiženého a dalších zainteresovaných spoluzaměstnanců s postupy a ustanoveními BOZP a opatřeními v daném oboru,
– konzultovat výsledky šetření s orgány státního odborného dozoru včetně specialistů, popř. soudních znalců o příčinách vzniku úrazu,
– do dvou dnů sepsat „Záznam o úrazu“ a tento ihned zaslat na inspektorát bezpečnosti práce, Policii ČR, zdravotní pojišťovnu a odbory.
Všichni vedoucí zaměstnanci jsou povinni umožnit oprávněným osobám konající vyšetřování plnění jejich úkolů.
Teprve po shromáždění a zjištění všech těchto důležitých okolností je možno posoudit, zda odpovědný mistr nebo vedoucí zaměstnanci splnili v oblasti bezpečnosti práce své povinnosti.