Hlášení provozních nehod

– § 9 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 110/75 Sb. ve znění vyhlášky č.274/1990 Sb.

Provozní nehodou (havárií) se rozumí událost, kterou byly vážně ohroženy životy a zdraví osob nebo provoz, popř. rozvoj zaměstnavatele, nebo kterou byla způsobena škoda na majetku převyšující částku 100 000,– Kč.

Porucha technického zařízení je poškození technického zařízení, které má za následek zastavení nebo omezení jeho provozu, přičemž škoda na něm způsobená přesahuje částku 20 000,– Kč, nikoliv však částku 100 000,– Kč.

Provozní nehody hlásí odpovědní výk. ředitelé jednotlivých divizí ihned řediteli podniku.
Zaměstnavatel nebo jeho pověřený zástupce hlásí provozní nehody obdobně jako pracovní úrazy.