Předkládání „Záznamů o úrazech“

§ 7 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 110/75 Sb., ve znění vyhl. č. 274/ /1990 Sb.

Výk. ředitel divize po vzniku pracovního úrazu, provedeném vyšetření příčin úrazu a stanoveném opatření zajistí do dvou dnů sepsání „Záznamu o úrazu“, který předkládá bezpečnostnímu techniku BOZP k provedení registrace a evidence.

Zaměstnavatel sám nebo jeho pověřený zaměstnanec např. bezpečnostní technik BOZP, je povinen zasílat souhrnně opisy „Záznamů o pracovních úrazech podléhajících registraci za uplynulý měsíc vždy do 5. dne následujícího měsíce:

  • příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce,
  • příslušné zdravotní pojišťovně, u které je zaměstnanec nemocensky pojištěn (viz zákon č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
  • příslušnému orgánu hyg. služby ČR, jestliže došlo v souvislosti s úrazem k průmyslové otravě nebo nemoci z povolání,
  • postiženému, resp. pozůstalým.

Jde-li o smrtelný, těžký nebo hromadný pracovní úraz, zasílá zaměstnavatel opis „Záznamu o úrazu“ do 2 dnů od jeho vyhlášení a zprávu o výsledku zjišťování příčin vyšetřující komise do 30 dnů ode dne vzniku úrazu, kromě výše uvedeným, ještě:

  • odborovému svazu polygrafického průmyslu ČR, typografické besedě,
  • okresnímu odd. Českého statistického úřadu,
  • příslušnému státnímu zástupci.