Schema

Stal se úraz – co dělat?
Jednej klidně, rozvážně, ale rychle!

Úraz,
který zanechává více jak 2 dny pracovní neschopnost a na který se sepisuje „ZÁZNAM O ÚRAZU“
Drobné poranění,
které nezanechává po ošetření pracovní neschopnost (říznutí, píchnutí, škrábnutí, seknutí apod.),
– viz „Kniha BOZP“ pracoviště

Co musí učinit:
Postižený ve spolupráci s mistrem nebo předákem směny

po poranění ihned ohlásit svému mistrovi nebo předákovi směny,

ošetřit poraněná místa z lékárničky,
popř. závodním lékařem (ranní směna),

o události sepsat „Zápis“ do Knihy BOZP pracoviště,

jednu kopii zaslat bezpeč. technikovi PŘ
Dále se nehlásí,
jen v případě následných komplikací, kdy po ošetření může dojít k zánětu, otravě krve
apod. a vznikne u případu pracovní neschopnost delší než 2 dny,
pak se dodatečně může sepsat „Záznam
o úrazu“ – jinak nikoliv.
HLÁŠENÍ ÚRAZU:

– ze strany mistra, popř. předáka směny
l od události do 2 dnů po řádném vyšetření příčin úrazu, předat vyplněný „Záznam o úrazu“ na PŘ odd. BPT,
– ze strany vedení podniku
l do 5–tého dne v následujícím měsíci zaslat „Záznamy o úrazech“ za uplynulý měsíc příslušným státním
orgánům, např. IBP, Zdravotní pojišťovně u které je zraněný pojištěn.

Při vzniku SPÚ, TPÚ nebo HPÚ včetně havárie, popř. poruše techn. zařízení vedení podniku je povinováno:
l do 2 dnů při vzniku SPÚ, TPÚ nebo HPÚ zaslat „Záznam o úrazu“ příslušným stát. orgánům – viz dále,
l do 30 dnů zaslat „Závěrečnou zprávu“ o celkovém vyšetření události vč. veškeré dostupné dokumentace ohledně případu na:
– příslušný IBP, – havárie, porucha na ITI TÜV,
– Policii ČR, Státnímu zastupitelství ČR,
– Zdravotní pojišťovnu postiženého,
– Stát. statistickému úřadu ČR,
– Odborovému svazu Typografické besedy ČR,
– Presidiu svazu polygraf. podnikatelů ČR,
– Pozůstalým,
v případě průmyslové otravy též:
– Úřadu hygienické služby ČR.

POZOR: veškeré doklady archivovat po dobu – 5 let, u SPÚ, TPÚ, HPÚ, prům. otravy, nemoci z povolání – 10 let.

Odškodnění případu:
– ve smyslu ZP uskutečnit do 30 dnů od vzniku události.

Co musí učinit:
Postižený nebo osoba, která se o úrazu dozví

zjistit, co se stalo a o jaké zranění se jedná a v jaké situaci se postižený nachází,

v případě úrazu elektrickým proudem IHNED
zajistit vypnutí el. proudu a postiženého odstranit
nebo vyprostit z dosahu a možného styku
s el. zařízením,

postiženého po zranění uklidnit,

přivolat závodního lékaře (ranní směna)
záchrannou zdravotní službu (odpolední, noční,
sobota, neděle),

v případě požáru „Ohlašovnu požáru“, nebo Hasičský záchranný sbor ČR

poskytnout postiženému „PRVNÍ POMOC“, v případě bezvědomí začít s umělým dýcháním (z úst do úst, popř. zahájit masáž srdce až do příchodu lékaře),

s ničím nehýbat, neodstraňovat – pokud možno
nehýbat ani s postiženým, abychom více neublížili,

ohlásit úraz mistrovi nebo předákovi směny

v KDO hlásí,

v Co se stalo, k čemu došlo,

v KOMU se úraz stal,

v KDE (místo) se zranění stalo,

v JAKÁ opatření byla učiněna
Povinnosti mistra nebo předáka směny
Co musí učinit:

k případu ihned přivolat záv. lékaře
– ranní směna
– odpolední, noční, v sobotu nebo v neděli
podle povahy zranění popř. i leteckou zdrav. záchrannou službou ČR

v případě průmyslové otravy úřad. hyg. služby ČR

v případě požáru nebo výbuchu „Ohlašovnu požáru“ nebo
Hasičský záchranný sbor ČR

případ ihned ohlásit:
– ranní směna tel.:
– odpolední, noční, v sobotu nebo v neděli do bytu tel.:

zajistit pracoviště, aby vše zůstalo v původním stavu, až do doby příchodu
vyšetřujících orgánů – hlavně se týká smrtelných, těžkých nebo hromadných úrazů vč. havárie,

u postiženého, pokud to jeho zdravotní stav dovolí, provést dechovou zkoušku
na alkohol v krvi,

spojit se s nemocnicí a mít informace o stavu postiženého, zabezpečit oznámení do rodiny

zajistit okolí místa úrazu např. dřevěnými překážkami nebo jiným vhodným způsobem,

zajistit si „Knihu BOZP“ pracoviště a „Zápistník bezpečnosti práce“ postiženého,

zajistit si svědky úrazového děje pro svědeckou výpověď,

vyrozumět předsedu komise bezpečnosti práce při ZV odborového svazu typogr. besedy a společně zahájit vyšetřování příčin vzniku úrazu nebo nemoci z povolání,

zahájit vyšetřování i sepsání „ZÁZNAMU O ÚRAZU“ s ukončením do 2 dnů
po úrazu a tento předat bezpečnostnímu technikovi PŘ,

stanovit konkrétní technická, organizační nebo výchovná opatření, aby se úraz
nemohl opakovat,

zabezpečit vyjádření ZV odborového orgánu k případu,

v případě smrtelného, těžkého nebo hromadného úrazu vč. provozní nehody
(havárie) zabezpečit místo úrazu tak, aby vše zůstalo v původním stavu,
až do doby příchodu vyšetřujících orgánů a ohlásit:

– Inspektorátu bezpečnosti práce
– Policie ČR, Státnímu zastupitelství ČR
– Úřadu hyg. služby ČR, v případě
průmyslové otravy
– Úřadu stát. dozoru MO ČR
– Odborovému svazu Typografické besedy ČR
– Presidiu svazu polygraf. podnikatelů ČR
– Státnímu statistickému úřadu ČR
– Příslušné zdravotní pojišťovně
– Pozůstalým
V případě provozní nehody (havárie) nebo poruchy techn. zařízení dle výše vzniklých škod též:
– Oblastnímu Institutu technické inspekce (ITI TÜV).

následně provést kontrolu plnění stanovených opatření