Výpis paragrafovaného znění nových právních předpisů, které se dotýkají obecné odpovědnosti zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti práce a trestní odpovědnosti

990–1994

Tento výpis poskytuje základní informace o existenci těchto předpisů a slouží k orientačnímu přehledu o nových právních předpisech nebo předpisech novelizovaných na základě potřeby upravit tyto předpisy pro současný společenský vývoj.

Výpis z občanského zákoníku
Zákon 40/1964 Sb.
Občanský zákoník, prošel velkými změnami. Zákon 509/92 Sb. dal tomuto zákoníku dnešní podobu.
Pro snadnější orientaci bylo vydáno úplné znění ve Sbírce zákonů č. 47/1992 Sb.

Předcházení hrozícím škodám
§ 415
Každý je povinen si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na mejetku, na přírodě a životním prostředí.
§ 417
odst. 1 „Komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem přiměřeným okolnostem ohrožení.“
§ 417
odst. 2 „Jde-li o vážné ohrožení, má ohrožený právo se domáhat, aby soud uložil provést vhodné a přiměřené opatření k odvrácení hrozící škody“.
§ 419
„Kdo odvrací hrozící škodu, má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů a na náhradu škody, kterou přitom utrpěl, iproti tomu, v jehož zájmu jednal, a to nejvýše v rozsahu odpovídajícím škodě, která byla odvrácena“

Odpovědnost za škodu (Obecná odpovědnost)
§ 420
odst. 1 Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.
odst. 2 Škoda je způsobena právnickou nebo fyzickou osobou, když byla způsobena při jejich činnosti těmi, které k této činnosti použili. Tyto osoby samy za škodu takto způsobenou podle tohoto zákona neodpovídají. Jejich odpovědnost podle pracovněprávních předpisů není tím dotčena.
odst. 3 Odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil.
§ 420a
odst. 1 Každý odpovídá za škodu, kterou způsobí jinému provozní činností.
odst. 2 Škoda je způsobena provozní činností, je-li způsobena:
a) činností, která má provozní povahu, nebo věcí použitou při činnosti,
b) fyzikálními, chemickými, popř. biologickými vlivy provozu na okolí,
c) oprávněným prováděním nebo zjištěním prací, jimiž je způsobena jinému škoda na nemovitosti nebo je mu podstatně ztíženo nebo znemožněno užívání nemovitosti.
odst. 3 Odpovědnosti za škodu se ten, kdo ji způsobil, zprostí, jen prokáže-li, že škoda byla způsobena neodvratitelnou událostí nemající původ v provozu anebo vlastním jednáním poškozeného.
Toto nové ustanovení zobecňuje odpovědnost za způsobenou škodu zejména při podnikatelské činnosti.
V praxi dbejte toho, aby zařízení, kterých je používáné pro zhotovení díla, nebo jako pomocná, byla vždy v odpovídajícím technickém stavu. Platí to např. i při pronájmu kanceláří, kdy celkovou revizi elektro by měl pronajímatel (vlastník) zabezpečit ve stanovených lhůtách.
Pro pilné čtenáře – podle ČSN 33 1500.

Výpis z obchodního zákoníku
Zákon č. 513/1991 Sb.
§ 1
odst.1 Tento zákon upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy, jakož i některé jiné vztahy s podnikáním související.
§ 373
Kdo poruší svou povinnost ze závazkového vztahu, je povinen nahradit škodu tím způsobenou druhé straně, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

Poznámka:
Ta strana, která poruší svou povinnost ze závazkového vztahu, je povinna vždy škodu nahradit, bez zřetele na to, zda porušení povinnosti (které způsobilo vznik škody) zavinila či nikoliv.
Náhrada škody je založena na principu objektivní odpovědnosti. Obchodní zákoník vychází v tomto ohledu především zobčanského zákoníku.

Výpis z trestního zákona
Zákon č. 65/1994 Sb., Trestní zákon – úplné znění.

§ 5
Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel
a) věděl, že může způsobem v tomto zákoně uvedeným porušit nebo ohrozit zájem chráněný tímto zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí, nebo
b) nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vhledem k okolnostem a ke svým osobním poměrům (znalostem) vědět měl a mohl.

Ublížení na zdraví
§ 179
odst. 1 Kdo úmyslně vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že způsobí požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny, nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání (obecné nebezpečí), nebo kdo obecné nebezpečí zvýší anebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let.
§ 180
odst. 1 Kdo z nedbalosti způsobí nebo zvýší obecné nebezpečí anebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
odst. . 2 Odnětí svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,
a) způsobi-li činem uvedeným v odst. 1 těžkou újmu na zdraví nebo smrt,
b) spáchá-li takový čin proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
odst. 3 Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odst. 2, písm. b
a) škodu velkého rozsahu nebo
b) těžkou újmu na zdraví nebo smrt.
odst. 4 Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odst. 2 písm. b) těžkou újmu na zdraví nebo smrt více osob.

§ 221
odst. 1 Kdo jinému úmyslně ublíží na zdraví, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok“.

§ 221
odst. 4 Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odst. 1 smrt“.

§ 222
odst. 1 Kdo jinému úmyslně způsobí těžkou újmu na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let“.

§ 222
odst. 3 Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odst. 1 smrt“.

§ 223
Kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví tím, že poruší důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti“.

§ 224
odst. 1 Kdo jinému z nedbalosti způsobí těžkou újmu na zdraví nebo smrt, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti“.

§ 224
odst. 2 Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odst. 1 proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo mu uloženou podle zákona“.

§ 224
odst. 3 kdo z nedbalosti způsobí těžkou újmu na zdraví nebo smrt více osob proto, že hrubě porušil předpisy o bezpečnosti práce nebo dopravy anebo hygienické předpisy, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let“.

Přestupky
Zákon 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů

§ 30 odst. 1 písm. ch)
– přestupku se dopustí ten, kdo při výkonu činnosti, při níž by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo poškodit majetek, odmítne podrobit se dechové zkoušce nebo, byla-li dechová zkouška pozitivní, se odmítne podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ač to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví.
Poznámka:
Za tento přestupek lze uložit pokutu do 15 000,– Kč a zákaz činnosti do dvou let.
Tento přestupek je projednáván z úřední povinnosti.

Zákon samozřejmě uvádí mnoho dalších přestupků. Protože požívání alkoholu v pracovní době je velmi častým jevem (někdo si myslí, že je to svým způsobem projev demokracie), bylo písmeno tohoto! uvedeno jako jediné. Srovnej ustanovení § 135 odst. 3, písm. d) a f) zákoníku práce.

Státní kontrola
Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů
§ 11
Kontrolní zaměstnanci jsou při provádění kontroly oprávněni:
a) vstupovat do objektů, zařízení a provozů, na pozemky a do jiných prostor kontrolovaných osob, pokud souvisí s předmětem kontroly mimo obydlí,
b) požadovat na kontrolovaných osobách, aby ve stanovených lhůtách předložily originální doklady a další písemnosti, záznamy dat na paměťových médiích, prostředků výpočetní techniky, jejich výpisy a zdrojové kódy programů, vzorky výrobků nebo jiného zboží (dále jen doklady),
c) seznamovat se s údaji tvořícími předmět hospodářského aslužebního tajemství, a prokáží-li se zvláštním písemným pověřením, i s údaji tvořícími předmět státního tajemství,
d) požadovat na dontrolovaných osobách poskytnutí pravdivých informací o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech,
e) zajišťovat v odůvodněných případech doklady, jejich převzetí musí kontrolované osobě písemně potvrdit a ponechat jí kopie převzatých dokladů,
f) požadovat, aby kontrolované osoby podaly ve stanovené lhůtě písemnou zprávu o odstranění zjištěných nedostatků,
g) v případech stanovených tímto zákonem ukládat pořádkové pokuty,
h) používat telekomunikační zařízení kontrolovaných osob vpřípadech, kdy jejich použití je nezbytné pro zabezpečení kontroly.

§ 19
odst. 1 Fyzické osobě, která způsobila, že kontrolovaná osoba nesplnila povinnost podle § 14 tohoto zákona, může kontrolní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000,– Kč.
odst. 2 Pořádkovou pokutu lze uložit i opakovaně, nebyla-li povinnost splněna ani ve lhůtě nově stanovené kontrolními zaměstnanci.
Úhrn takto uložených pořádkových pokut nesmí přesáhnout částku 200 000,– Kč.
odst. 3 Pořádkové pokuty lze uložit do jednoho měsíce ode dne nesplnění povinností.
odst. 4 Pořádkové pokuty jsou příjmem státního rozpočtu České republiky.
odst. 5 Pokuty vymáhá státní orgán, který je uložil.

REGISTRACE a evidence pracovních
úrazů a nemocí z povolání
a hlášení provozních nehod (havárií)
a poruch technických zařízení

– §§ 3, 8 a 9 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 110/75 Sb., ve znění vyhl. č. 274/1990 Sb.
– přílohy I., II. a III. vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 274/90 Sb.